دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

 ماهیت حقوقی اذن

ماهیت اذن چیست؟آیا یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی؟

در این باره دو نظریه وجود دارد:

1-اذن در خارج،عمل حقوقی ایجاد نمی کند،بلکه مانند شهادت واقرار یک واقعه حقوقی است ومانع قانونی را مرتفع می کند .(همان)جعفری لنگرودی می گوید:” عمل حقوقی،دارای معنای وسیع تری است که در اینجا مقصود نیست.در معنای عام،عمل حقوقی به هر عملی اطلاق می شود که از روی قصد بوده ودارای اثر حقوقی باشد،اعم از آنکه قصد مزبور انشاءباشد مانند قصد بایع ومشتری در قصد بیع یا نباشد مانند قصد اقرار کننده در هنگام اقرار” .(همان)

دکترامامی ومحقق اصفهانی (غروی اصفهانی )نیز این نظر را دارند واحمد صدر حاج سید جوادی آن را در کتاب دایرة المعارف تشیع نقل کرده است(محقق اصفهانی،محمد حسین غروی اصفهانی،بی تا،ج 1،ص177.دکترامامی،حقوق مدنی،ج1،ص108،احمدصدر حاج سید جوادی،دایرة المعارف تشیع،ج2،ص46)

2- اذن یعنی انشاء یک اباحه برای طرف مقابل.اذن مانع ازتصرف را بر میدارد ودارای اثراست واثرش آنست که دیگران می توانندتصرف نمایند،بنابراین اذن یک عمل حقوقی است نه صرفا یک واقعه حقوقی وتا زمانی که اذن دهنده از اذن خود برنگردد،ماذون حق تصرف شیءاذن داده شده را دارد .امام خمینی (ره)ومحمد جواد مغنیه وغیره قائل به این نظریه اند .محقق خوانساری در این رابطه می نویسد:”والاذن من الایقاعات لایحتاج الی القبول”(جامع المدارک1405 ق، ج3،ص476، قدیری ، بی تا،ص239)

“فاذن الاذن شی والعاریه والودیعة مثلا شی آخر والاول ایقاع والثانی عقود” (خوانساری،1405ق،ج3ص476،مغنیه،1377،ج4،ص212.کاتوزیان،1383،ص65،فیض، 1384،ص261،عبدالفتاح بن عل مراغی حسینی،بی تا،ص184وجعفری لنگرودی، بی تا،ج1،ص389)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…