فقیه‌‌، معادن‌‌، مسایل مربوط به شطرنج و‌… ) در پاره ای دیگر از موارد با آنکه فتوا صادر کرده اند‌‌، به تفصیل استدلالها پرداخته اند و در موارد دیگر که نظر صریحی نداشتند، از سیره عملی ایشان ظنّ به فتوای منفرد ایشان داده می شود (مانند مسایلی چون مجسمه سازی و‌..) و قسمت دیگر مسایلی هست که ظاهراً امام نیز به ابهام فتواهای کنونی و مواجهه با مشکل آن توجه داشته اند، ولی نظر خاصی درباره آن اظهار نکرده‌اند(مثل مسأله پول و ارز و بانکداری و‌.. ).۸۸


No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

قابلیت پیش بینی، پرخاشگری کلامی

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و Read more…

پایان نامه ها و مقالات

سبک های فرزند پروری، دانش آموزان دختر

و خوی کودکان (خشم / سرخوردگی وتلاش برای کنترل)، سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه) را پیش بینی می کند؟ ۲. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ Read more…

پایان نامه ها و مقالات

مشکلات رفتاری، رفتار پرخاشگرانه

گریتنز۲۳۱، آنقنا۲۳۲ و میچلز۲۳۳، ۲۰۰۹)، ناراحتی های عاطفی (نلسون و کوان۲۳۴، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری را در مدارس ابتدایی گزارش کرده اند. در مطالعه ای که توسط استون۲۳۵ و همکاران (۲۰۱۳) با هدف بررسی کنترل Read more…