دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

عوامل محیطی

محیط کلیه شرايط و امور و دقايقی است که موجب تکامل هر موجود زنده و به خصوص تحول شخصیت انسانی می شود(اسدافروز، پیشین، ص151).

در اين قسمت عوامل محیطی مختلف و چگونگی تاثیر آن بر گرايش به قاچاق تشريح خواهد شد.

2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی

محیط تحصیلی اولین محیط اجتماعی است که اطفال بعد از محیط خانوادگی در آن با زندگی دسته جمعی که از گروه هاي مختلف مذهبی، نژادي، منطقه اي و طبقات اجتماعی تشکیل شده آشنا می گردند. با تماس با همکلاسان خود و ساير دانش آموزان، طرز معاشرت در زندگی و انطباق با محیط اجتماعی را می آموزند و در ضمن از مربیان خود به منزله پدر و مادر انتظار مهر و محبت، هدايت و راهنمايی را دارند. آموزش در محیط تحصیلی توام با تجربیاتی که اطفال از محیط خانواده دارند، سبب تکامل شخصیت آنان می گردد. هر گاه مربیان به احساسات عاطفی، نیازها، تربیت اجتماعی و اخلاقی و مذهبی توجه نداشته باشند، دانش آموزان نیز براي ادامه تحصیل از لحاظ جسمی و روانی و روابط خانوادگی با مسائلی رو به رو می شوند احساس تنهايی کرده از تحصیل منزجر می شوند و با تقلید از دوستان معتاد یا سارق خود و يا براي ابراز احساسات، ارزيابی قدرت و خود نمايی با سرقت کشیدن سیگار اعتیاد و را آغاز و بعد به حشیش و هروئین معتاد شده و ترک تحصیل می کنند، و بعد از سپری شدن این دوران و عدم تمکن مالی جهت زندگی اکروزی و درآمد زا بودن قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها روی به این کار می آورد( دانش، پیشین، ص112).

برخی معتقدند يکی از راههاي کنترل سرقت و اعتیاد و به تبع آن قاچاق مواد مخد در مدارس انجام اقدامات کنترلی پیرامون ورود و خروج دانش آموزان و کنترل محلات واقع شده در اطراف مدارس است. در حالی که بیشتر از هر چیزي مدارس به فضاهاي فرهنگی و بسط فرآيند مشاوره و ترويج روابط سالم بین دانش آموزان نیاز دارند. چرا که مدرسه به عنوان خانواده فرهنگی فرد با شان و منزلت خاصی پذيرفته شده و اقدامات پلیسی و نظارتی در اين جايگاه حتی می تواند نتیجه عکس را در پی داشته باشد. عواملی مانند وجود استرس هاي شديد ناشی از فشار تحصیل، فقدان حمايت معلمان، مديران و مشاوران از نیازهاي عاطفی و روانی، برخوردهاي تحقیرآمیز و غیر کارشناسانه با مشکلات دانش آموزان و طرد آن ها از دايره عطوفت اولیاي مدرسه و به طور کلی ايجاد شرايطی که دانش آموزان احساس امنیت روانی، عاطفی و اجتماعی خود را در مدرسه از دست بدهد، می تواند زمینه گرايش به اعتیاد و در سنین بالا گرایش به امر قاچاق مواد مخدر را در دانش آموزان تقويت کند(محمدی، 1387، ص128).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Exactly what Positive Switch Could a Neighborhood Store Bring in

Group retail stores need to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with mainly the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in daily Read more…

دسته اصلی

What exactly Positive Adjustment Could a Neighborhood Store Bring in

Neighborhood retail stores ought to specifically consider the range of provided things, that must be changed, with for the most part the socalled prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means Read more…

دسته اصلی

Just What Positive Transformation Could a Neighborhood Shop Bring in

Local community retail stores have to specifically consider the range of provided things, that must be diversified, with typically the so-called prime-selling products. The Range, by having an emphasis on “specific goods” means goods in Read more…