دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

عوامل اجتماعی

محیط اجتماعی، از جمله عواملی است که زمینه قاچاق را فراهم می سازد و مسلما بدون درنظر گرفتن عوامل محیط اجتماعی، مفهوم پديده اجتماعی روشن نمی شود و در بررسی محیط اجتماعی قاچاق چیان بايد به عوامل زير توجه شود. در اين قسمت به بررسی عوامل اجتماعی چرداخته خواهد شد.

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی

زندگی در شهر عامل مستقیم گرايش به امر قاچاق مواد مخدر نیست، بلکه شرايط موجود در شهرها مخصوصا ازدحام جمعیت، مشکل ترافیك، وضع مسکن، مشکلات و مسائل اقتصادی می گردد و به علت فقدان وضع مالی مناسب سبب افزايش بی قیدي و بی بند و باري و بالاخره عدم انطباق اجتماعی گرايش به قاچاق مواد مخدر افزايش می يابد(دانش، پیشین، ص126).

اما در محیط روستا بايد گفت که روستائیان که اکثرا داراي روابط عاطفی و صمیمی بوده و زندگی مسالمت آمیز دارند در غم و اندوه هم شريك و در مصائب از مساعدت و همیاري به يکديگر مضايقه نمی کنند. روستايیان از بسیاري از مفاسد زندگی در شهرها مصون می باشند ولی روستائیانی که براي کار به شهرها می روند و به علت عدم آگاهی کافی از عوارض قاچاق مواد مخدر طعمه اعضای باند های قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها می شوند، و در مراجعت به روستا ها با تبلیغات واهی سایرین را ترغیب به عضویت در این باند ها شوند(پیشین، ص126).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…