دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)

واژه شناسي پيشگيري

پيشگيري به معناي به كاربردن روش‌هاي احتياطي براي جلوگيري از بيماري‌هاي جسمي و رواني يا به عبارت ديگر، انجام اقدامات احتياطي براي جلوگيري از اتفاقات ناخواسته مي‌باشد(اشراقي،1381، 8 ).

«لغت پيشگيري در منابع فارسي به معناي رفع، جلوگيري، مانع‌شدن و از پيش مانع چيزي شدن، تعريف شده است(فرهنگ دهخدا). اين واژه همچنين در فرهنگ لغوي لاتين نيز به معناي مانع شدن از اينكه چيزي رخ دهد، تعريف شده است(رجبي‌پور 1382، 15).

واژه پيشگيري در منابع ديگر نيز چنين معنا شده است: «جلوگيري، دفع، صيانت، مانع شدن، جلوبستن»(فرهنگ معين، 1360). «اقدامات احتياطي براي جلوگيري از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».  پيشگيري يا جلوگيري كردن هم به معناي پيش‌دستي كردن، پيشي گرفتن و به جلو چيزي رفتن و هم به معني آگاه‌كردن، خبر چيزي دادن و هشدار كردن است(بیات و همکاران 1387، 9).

گفتار نخست: تعاریف پيشگيري از جرم

«به لحاظ اينكه انسان داراي ابعاد گوناگون زيستي، رواني واجتماعي است و احتمال ابتلاء او به اختلال و ناهنجاري‌در هر يك از زمينه‌هاي مذكور وجود دارد؛ لذا بكاربردن روش‌هاي احتياطي و كنترلي و انجام اقدامات پيشگيرانه درجلوگيري از ابتلاء انسان به اختلال و ناهنجاري‌ها در هر يك از ابعاد فوق در حکم نوعی پيشگيري مي‌باشد»(فلاح‌بابايي 1382، 4).

از طرفي تعريف مفهومي پيشگيري از جرم«به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌گردد كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان‌آورمحتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي‌آيد. مثل پيشگيري از حوادث كار، جرايم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبي‌پور1382، 15).

به عقيده برخي صاحبنظران در امر پيشگيري از جرم :

ـ پيشگيري از جرم نوعي اقدام يا سياست است كه عوارض حاصل از جرم را كاهش مي‌دهد و يا از بين مي‌برد. این پيشگيري دربرگيرنده اقدامات دولتي و غيردولتي است تا پیامدهای منفی جرایم را، كاهش دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی) 

Categories: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی)

انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 20).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم  (راهنمایی و رانندگی) 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…