دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد همه رشته ها با فرمت ورد

 

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

عوامل اجتماعی

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ)

ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ جوانان ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮ جوانان و نوجوانان ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ جوان ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻨﺜﻲ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ جوانان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ(ﮔﻼﺳﺮ:1384، 125).

ﺁﻣﻮﺯﺵ جوانان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ جوانان ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺗﺮﻗﻲ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻱ، ﻧﻈﻢﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ جوان ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻟﺤﻦ ﺧﺸﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ، ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ، ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﻲ، ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻼﺱﻫﺎ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺩﺭ شکلﮔﻴﺮﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ جوان، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺮﺧﻲ جوانان ﺍﺳﺖ(ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ:1387، 99).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

لینک دوستان

سایت برون سپاری آنلاین : انجام میدم  جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو برای:

دسته اصلی

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین از اهمیت فراوانی برخوردار است. از نظرات و فتاوای فقهاء اینگونه بر می آید که برخی از آنان، به خوبی با جنبه پزشکی این موضوع آشنایی ندارند Read more…

دسته اصلی

تضمینی در صفحه اول گوگل قرار گیرید- حتی بدون داشتن سایت یا وبلاگ

در این سرویس تبلیغات یک محصول از محصولات قابل فروش شما یا یک مطلب نوشته شما در صفحه اول گوگل با تیتر موردنظر نمایش داده می شود جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو Read more…