دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

عوامل اجتماعی

3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ)

ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ جوانان ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮ جوانان و نوجوانان ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ جوان ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺧﻨﺜﻲ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻙ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ جوانان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ(ﮔﻼﺳﺮ:1384، 125).

ﺁﻣﻮﺯﺵ جوانان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﻪ جوانان ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺗﺮﻗﻲ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻱ، ﻧﻈﻢﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ جوان ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻟﺤﻦ ﺧﺸﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ، ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ، ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺳﻲ، ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﻛﻼﺱﻫﺎ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺩﺭ شکلﮔﻴﺮﻱ ﺷﺨﺼﻴﺖ جوان، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺮﺧﻲ جوانان ﺍﺳﺖ(ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ:1387، 99).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی

دانلود متن کامل صدها پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی گرایش های مشاوره علوم تربیتی برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی بالینی عمومی – پروپوزال رایگان – مشاوره تخصصی Read more…

دسته اصلی

مقاله کامل برون سپاری- رایگان

   برونسپاري  OUTSOURSING برون سپاري چيست؟ برون سپاري عبارتست از واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت انجام يك وظيفه سازماني مشخص به يك فرد ، گروه يا سازمان تخصصي تا ضمن كاهش هزينه ها امكان Read more…

دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی های شما = کارخانه پولسازی

پرشین فریلنسر هم سایت دیگری در رابطه با فعالیت در حوزه فریلنسریست که توانسته مکانی برای دورکاری را محیا کند. این سایت به نسبت قبلی ها جدیدتر هست به همین دلیل پروژه های کمتری در آن Read more…