بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی -دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: ۱۳۸۲، ۶۵).

برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهایی­اند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: ۱۳۹۳، ۱۳۳).

عده­ای از حقوق­دانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده می­شود(دانش: ۱۳۹۰، ۴۳).

دورکهیم[۱] جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحه­دار می‌کند( دورکهیم: ۱۳۹۲، ۳۸).

به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل،

[۱]. Émile Durkheim

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

بررسی علل و عوامل دخیل در ارتکاب جرایم جوانان بالاخص علل خانوادگی -پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ)

ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ جوانان، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ جوانان ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﻩ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ جوان ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻛﻼ ﻭ … ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ جوانی ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، جوان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻣﺜﻼ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ، ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺒﻊ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺯﻭﺩﺭﻧﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ، ﺣﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ جوانان، ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪ(ﻣﻈﻔﺮﻯ:۱۳۸۲، ۸۸)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان