دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

تشخيص اين امر با كيست؟(ستوده: 1382، 65).

برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شيوه، رفتاري كه قانون را نقض كند. هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايي­اند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز: 1393، 133).

عده­اي از حقوق­دانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم ناميده مي­شود(دانش: 1390، 43).

دوركهيم[1] جامعه شناسي فرانسوي، جرم را چنين تعريف مي‌كند«عملي كه وجدان جمعي را جريحه­دار مي‌كند( دورکهیم: 1392، 38).

به اين ترتيب، جرم را به صورت عملي مشخص با طبيعتي خاص و خصوصيتي معين نشان نمي‌دهد. جرم را برخي به بيماري اجتماعي تشبيه كرده‌اند، اما بين جرم و بيماري حداقل اين تفاوت وجود دارد كه بيماري در عالم واقعيت، با نشانه‌ها و علايمي‌مشخص همراه است كه قابل مشاهده و بررسي است، اما هيچ عملي نيست كه به خودي خود جرم محسوب شود. زيان‌ها و صدمة فلان عمل، هر قدر زياد و مهم باشد، مرتكب آن، هنگامي‌مجرم تلقي مي‌شود كه افكار عمومي‌و اعتقاد گروه اجتماعي، وي را مجرم بشناسد. به عبارت ديگر، آنچه عملي را جرم مي‌سازد، جنبة عيني و بيروني عمل نيست، بلكه تعيين كننده جرم قضاوتي است كه جامعه در مورد آن دارد. اين حقيقت به اندازه‌اي روشن است كه اعمالي مانند پدركشي كه در جوامعي، منفي‌ترين اعمال محسوب مي‌شود، در بعضي جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصي صورت گيرد، اساساً جرم شناخته نمي‌شود، بر عكس در همين جوامع، نقض محرمات جنسي يا غذايي كه در برخي كشورها امري كاملاً عادي است، ممكن است جنايتي نابخشودني تلقي شود. پس جرم، تصوري كاملاً اجتماعي است، يعني كاملاً نسبي است. جرم قضاوتي است كه افكار عمومي،‌دربارة عملي خاص انجام مي‌دهد.بنابراين مي‌توان گفت كه ارزشيابي هر عمل،

[1]. Émile Durkheim

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ)

ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ جوانان، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ جوانان ﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﻩ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ جوان ﻣﺘﻬﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻛﻼ ﻭ … ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ جوانی ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺍﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، جوان ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻣﺜﻼ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ، ﺣﺒﺲ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺒﻊ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺯﻭﺩﺭﻧﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺆﺩﺑﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ، ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺷﺰﺩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ، ﺣﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ جوانان، ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻭﻳﮋﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺁﺷﻨﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪ(ﻣﻈﻔﺮﻯ:1382، 88)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…