دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ … ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ … ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻋﻠﺖ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ جوانان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ جوان (ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ)، ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ رسمی (ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ جوانان، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ جوانان، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩ، ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻠﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ جوان ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ سطح ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮ جوانان ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ جوانی و نوجوانی ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ جوانانی ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﻮﺩ(صالحی و همکاران:1391، 119).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…