دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد همه رشته ها با فرمت ورد

 

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان

ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ... ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ... ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﻋﻠﺖ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ جوانان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ جوان (ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ)، ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ رسمی (ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ جوانان، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ جوانان، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩ، ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﻨﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻠﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ جوان ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ. ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ سطح ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮ جوانان ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ جوان ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ جوانی و نوجوانی ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻲ، ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ جوانانی ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﻮﺩ(صالحی و همکاران:1391، 119).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

لینک دوستان

سایت برون سپاری آنلاین : انجام میدم  جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو برای:

دسته اصلی

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین از اهمیت فراوانی برخوردار است. از نظرات و فتاوای فقهاء اینگونه بر می آید که برخی از آنان، به خوبی با جنبه پزشکی این موضوع آشنایی ندارند Read more…

دسته اصلی

تضمینی در صفحه اول گوگل قرار گیرید- حتی بدون داشتن سایت یا وبلاگ

در این سرویس تبلیغات یک محصول از محصولات قابل فروش شما یا یک مطلب نوشته شما در صفحه اول گوگل با تیتر موردنظر نمایش داده می شود جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو Read more…