دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

– تاريخچه مفهوم پردازي سازمان يادگيرنده

اگرچه به لحاظ عمق مفهوم یادگیری تاریخچه مدونی از سازمان های یادگیرنده وجود نداردو نامی از سازمان های یادگیرنده به میان نمی آید، در عین حال نگریستن به سازمان به عنوان سیستم یادگیری بحث جدیدی نیز نمی باشد، فردريك وینسلو تيلور[1] (كسي كه تئوري اثربخش مديريت علمي[2] را تدوين نمود) معتقد است، وقتي واقعيتهاي مديريتی، برای یک مدیر بيان و سنجيده شوند، وي براحتی مي‌تواند آموخته هاي خود را به ديگران منتقل نموده و در نتيجه كارائي سازمان را افزايش دهد (میرقاسمی،1385). در سال 1950، رويكرد سازمانهاي يادگيرنده توسط نظریه پردازانی چون ريچارد سايرت، جيمزمارچ (1963) و هربرت سايمون[3] اصلاح و بازنگري شد(سازمان بهروری آسیا[4]، 1999). بنا به گفته اکثر محققان، مفهوم سازمان يادگيرنده، از سالهاي پایانی قرن بيستم، از جانب محققان و رهبران سازمانها توجه بيشماري را به خود جلب كرده است(شهایی، 1384).

از دهه 1980 به بعد نیز صاحبنظرانی چون ؛ پیترز و واترمن ،آریه دوگاوس، پدلر، آرجریس و شون، مارسیک، واتکینز، و جفارت وارد صحن سازمان یادگیرنده شدند و هریک به نوعی و با رویکرد خاص به تعریف و تشریح این مفهوم پرداختند. البته همگان اذعان می کنند که انتشار كتاب« اصل پنجم:

[1] -F.Winslow Taylor

[2] -scientific management theory

[3] -Cyert, March and Simon

[4] -Asian Productivity Organization

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…