دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

–  اسناد قول سوم

اين نظر متّكي به جمع بين اخبارِ مطرح در مسئله و خصوص برخي روايات است.

جمع بين اخبار با اين بيان كه با توجّه به قانون «الجمع مهما أمكن اولي من الطرح» اطلاق روايات دالّ بر استقلال دختر و روايات دالّ بر استقلال وليّ به يكديگر مقيّد مي‌شود. دختر شوهرديده سهم گروه اول از روايات و دوشيزه­ي غير رشيد سهم گروه دوم از روايات و دوشيزه­ي رشيد سهم هر دو گروه از روايات است. با اين تصرف در مفاد روايات كه هرچند هر يك از دو گروه اطلاق دارد (روايات استقلال دوشيزه مي‌گويد: چه پدر اذن دهد يا نه و روايات استقلال پدر مي‌گويد: چه دختر راضي باشد يا نه) لكن اطلاق هريك را مقيّد كرده به صورتي‌كه طرف ديگر رضايت داشته باشد.

درباره­ي خصوص برخي اخبار هم چنين گفته شده است:

در معتبره صفوان امام (ع) مي‌فرمايند: «براي زن نيز سهمي است (فإن لها في نفسها نصيباً، فإن لها في نفسها حظّاً)» و اين مي‌رساند كه زن سهمي دارد و غير زن نيز سهمي. همچنين در صحيح زراره و محمدبن مسلم آمده است كه امام باقر (ع) فرمود: «لا ينقض النكاح إلّا الأب». «نقض» در موردي صادق است كه امر مبرم و با قراري وجود داشته باشد و از آنجا كه عقد صحيح بالفعل قابل نقض نيست، چرا كه در نكاح فسخ وجود ندارد، پس مراد از امر مبرم عقدي است كه صحّت شأني داشته باشد به گونه‌اي با اذن يا اجازه به فعليت تبديل شود يا با ردّ، نقض و نابود گردد و اين چيزي جز ديدگاه تشريك نيست (خوئي: ج2، صص264 و 265).

مطابقت اين نظر با احتياط هم مي‌تواند يكي از علل گرايش به اين نظر باشد.

2-5-2-   اقوال فقها

2-5-2-1-   ابو صلاح حلبي

«اگر دختر بالغ باشد، پدر و جد پدري نمي­توانند او را شوهر دهند، مگر با اذن خودش، اگر آنها عقد را منعقد کردند مخالف سنت عمل نموده­اند و او مي­تواند بپذيرد يا نپذيرد و اگر نپذيرفت عقد باطل مي­شود و او هم نمي­تواند بدون اذن آنها عقد را منعقد کند و اگر عقد کند، خلاف سنت عمل نموده و عقد موقوف به امضاي آنها است» (ابو­صلاح حلبي،

«اگر دختر بالغ باشد، پدر و جد پدري نمي­توانند او را شوهر دهند، مگر با اذن خودش، اگر آنها عقد را منعقد کردند مخالف سنت عمل نموده­اند و او مي­تواند بپذيرد يا نپذيرد و اگر نپذيرفت عقد باطل مي­شود و او هم نمي­تواند بدون اذن آنها عقد را منعقد کند و اگر عقد کند، خلاف سنت عمل نموده و عقد موقوف به امضاي آنها است» (ابو­صلاح حلبي، 1403ق: ص292).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…