دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

پیتر سنگه

به اقرار عموم صاحبنظران، نظريه‌پرداز اصلي سازمان يادگيرنده، سنگه از دانشگاه ماساچوست مي باشد.سنگه در سال1990مقاله‌اي تحت عنوان “كار جديد رهبران: ساختن سازمانهاي يادگيرنده[1]”  منتشر كرد و سپس در همان سال كتاب ” اصل پنجم: هنر و عمل سازمان يادگيرنده” را به رشته تحرير درآورد كه نظريه خود را در رابطه با سازمان يادگيرنده در اين مقاله و كتاب به طور مبسوط شرح داده است. اخیرا نیز کتابی با عنوان رقص تغییر[2] را به همراه برخی از صاحبنظران جامعه یادگیری سازمانی[3] دانشگاه ماساچوست تألیف نموده که در آن به تشریح کاربردی و عملی اصول سازمان یادگیرنده و نحوه مواجهه با چاشهای موجود در سر راه تبدیل به سازمان یادگیرنده پرداخته است. به عقيده پيتر سنگه، ايجاد سازمان يادگيرنده نه تنها مشكل نيست، بلكه كاملاً مورد پذيرش كليه افرادي است كه از حداقل آشنايي با آن برخوردارند اما، مانع اصلي در ايجاد سازمان يادگيرنده، مسئله رهبري است. مردم درك درستی از نوع مشاركتي كه براي ساختن چنين سازماني لازم است، ندارند و اين وظيفه رهبران سازماني است كه سازمان يادگيرنده را بصورت  واقعي، عملي و فراگير به کارکنان سازمان معرفي كنند. هر چند تصوير سنتي ما از رهبران به عنوان مردماني كه جهت‌گيري را مشخص مي‌كنند و تصميم‌هاي كليدي را مي‌گيرند ـ ريشه در ذهنيت فردگرايانه و غيرسيستمي دارد و می توان گفت که به نوعی محدود کننده همگامی کارکنان و مقامات سازمان با نظریه سازمان یادگیرنده می باشد. به عقيده سنگه، اساس خلقت انسانها در جامعه و کلا در جهان، یادگیری است. هيچكس، اعمال اساسي مورد نياز كودكان را به آنها نمي‌آموزد بلكه، آنها خود به كمك حس عميق كنجكاوي(غریزه) و آزمايش‌ كه در درون خود دارند، راه رفتن، صحبت كردن و غیره را می آموزند اما متأسفانه، سازمانها در جوامع امروزي غالباً به جاي يادگيری، به كنترل كردن تمايل و اشتیاق دارند.

[1] -leaders new work: building learning organization

[2] -dance of change

[3] -society of organizational learning

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…