دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی

صرف ارتکاب رفتار فیزیکی یا وقوع نتیجه موجب تحقق جـرم نمـیشـود؛ زیـرا تحقـق ِص رکن مادی، مستلزم همزمانی رفتار مرتکب با شرایط خاصی است کـه قـانون، وجـود یـا فقدان آنها را در ارتباط با مجرم، قربانی، زمان و مکان ارتکـاب جـرم، موضـوع جـرم، چگونگی رفتار، وسیلۀ ارتکاب و… ضروری شـمرده اسـت (میرمحمدصـادقی، ٢۵ :١٣٩٠؛ توجهی، ٩ :١٣٨٢). شرایط لازم برای تحقق رکن مادی جعل مفادی عبارتاند از: خـلاف . ِ مت مرتکب واقع بودن، قابلیت اضرار، اثر حقوقی داشتن نوشته

گفتار اول-خلاف واقع بودن

 مادۀ ۵٢٣ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف جرم جعل و بیان عناصـر آن، بـه ایـن شرط تصریح نکرده است. پیشتر مادۀ ٩٧ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ و مـادۀ ٢٠ قانون تعزیرات، تحقق جعل را در موارد ساختن نوشته، سند یا چیزهای دیگر بـه قیـد «خلاف حقیقت بودن» مقید کرده بودند. برخی از حقوقدانـان حکمـت حـذف ایـن عبارت را از قانون فعلی، پایان بخشیدن بـه اخـتلاف نظـر مراجـع رسـیدگی و همچنـین محافل تحقیقاتی دربارۀ مفهـوم حقیقـت کـه بـه طـرح نظریـۀ «حقیقـت درجـۀ اول» و «درجۀ دوم» انجامیده بود، دانستهاند و معتقدند که نسبت محتـوا و مـضمون نوشـته بـا رف ساختن سـند متقلبانـه و قابلیـت اضـرار آن ِ حقیقت، در تحقق جعل مؤثر نبوده و ص کفایت میکند (پیمـانی، ١٠٨ :١٣٧۴).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی  در قانون مجازات 1392

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است Read more…

دسته اصلی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره Read more…

دسته اصلی

طراحی سایت گردشگری

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند Read more…