دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اذن ولی در ازدواج باکره

–   سيد محسن حکيم

«انجام عقد نکاح توسط پدر بدون اجازه دختر به لحاظ اعتماد بر صحيحه «محمد بن مسلم» و روايت «علي بن جعفر» و مانند آنها، صحيح است .عقد صورت گرفته توسط دختر، بدون اجازه پدر نيز به لحاظ اعتماد به روايت «سعدان معتضد» و روايات وارده در خصوص متعه، نافذ بوده، لذا بهتر است اذن هر دو باشد؛ بر اساس آنچه که دلالت بر اعتبار اذن پدر مي­کند مانند: روايت «صحيح علاء»، روايات مبني بر اعتبار اجازه دختر مانند: «صحيحه صفوان» بر استحباب حمل شود؛ به اين طريق مي­توان بين دو گروه روايات جمع نمود. در نتيجه اگر دختر عقد را منعقد کند، عقدش صحيح است؛ اما پدر مي­تواند آن را فسخ کند و اگر پدر آن را فسخ کرد، فسخ مي­شود و اين در اثر عمل به صحيحه زراره است که عقد نکاح را کسي به جز پدر نمي­تواند فسخ کند. همچنين روايت صحيح «محمد بن مسلم»، «حلبي» و … . اما جد بر باکره هيچ ولايتي ندارد، نه مستقلاً ونه به انضمام ديگري. اين نظر بر اساس عمل به گروه سوم روايات است که معارض ندارند» (حكيم،1404ق، ج14، صص 448-447).

2-13-4-   آيت­الله خوئي

«اين حکم مورد توافق فقها است که پدر وجد پدري بر ثيبه رشيده ولايت ندارند. اما در مورد باکره رشيده چند نظر وجود دارد: از جمله استقلال وليّ؛ برخي از فقها بدان باور دارند و صاحب حدائق بر اين موضوع اصرار دارد. البته روايات زيادي که از نظر سند صحيح هستند بر آن دلالت مي­کند؛ از جمله روايت صحيحه «فضل بن عبدالملک از ابي عبدالله» که فرمود: از دختر در زماني که نزد والدينش است براي نکاح نظرخواهي نمي­شود، اگر پدر خواست که دختر را شوهر دهد او در موردش تصميم مي­گيرد، اما در مورد ثيبه، اگر پدر خواست او را شوهر دهد از او اجازه خواسته مي­شود، هر چند که نزد والدينش باشد. از جمله روايات مؤيد اين موضوع روايت صحيحه «حلبي» که امام جعفر صادق (ع) فرمود: با وجود پدر، اراده­اي براي دختر تا زماني که ثيبه نشده است وجود ندارد. همچنين روايت صحيحه «محمد بن مسلم» (ع) يکي از دو امام باقر يا صادق (ع) فرمودند: از جاريه (مؤنث) هنگامي که نزد والدينش است؛ نظرخواهي نمي­شود و با وجود پدر، اختياري براي جاريه نيست و هر کس غير از پدر بخواهد جاريه را شوهر دهد، بايد از او نظر بخواهد. علاوه بر اينها صحيحه ديگر حلبي از امام صادق (ع)، در خصوص جاريه­اي که پدر بدون رضايت دخترش، او را شوهر داده بود فرمود: با وجود پدر، اختياري براي جاريه نيست اگر پدر، شوهرش داد، عقد جايز است ولو اين که دختر کراهت داشته باشد. اين دو روايت صحيحه در مورد جاريه است که به معني مؤنث و شامل باکره ثيبه مي­شود .اما چون در روايات آنچه بر لزوم اجازه گرفتن آمده است، اختصاص به ثيبه دارد، عام مذکور تخصيص مي­خورد، لذا اراده پدر براي تزويج دختر، ويژه باکره خواهد بود. از جمله ساير روايات، «صحيحه علي بن جعفر» براي فرزند اراده­اي وجود ندارد، مگر زني که بر او دخول شده باشد که بايد اجازه گرفت و نکاحش قبل از آن جايز نيست .غير از اينها نيز روايات صحيحه ديگري که دال بر استقلال وليّ در ازدواج دختر باشد، وجود دارد و اين نصوص اگر معارضي نداشتند، بايد به آنها عمل مي­شد؛ اما بر خلاف اينها، دو روايت معتبر وجود دارد که بر لزوم مشورت کردن با باکره و عدم استقلال پدر، در مورد دختر دلالت دارد؛ اين دو روايت، يکي روايت معتبر «منصور بن حازم» که امام جعفر صادق (ع) فرمود: «از باکره و غير باکره در کارشان نظر خواهي کن و او را مگر به اراده خودش شوهر نده». در روايت معتبر «صفوان» امام (ع) فرمود: انجام بده ولي اين کار با رضايت دختر است؛ زيرا وي در کار خودش سهمي دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اذن ولی در ازدواج باکره

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…