دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

– تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی

در سازمان یادگیرنده، تاکید بر یادگیـری فـردی و سازمانی است. ابتدا یادگیری درسطح فردی اتفاق می افتد و سپس یادگیری سازمانی حاصل می شود . بین سازمان یادگیرنده و سنتی در زمینه های دیگر هم تفاوت وجود دارد ؛ سازمان یادگیرنده، بر فرآیند یادگیری سازمانی از طریق کسب دانش وذخیره کردن اطلاعات تأکید دارد . در هسته روش شناختی سازمان یادگیرنده توجه به تشویق افراد برای یادگیری و ایجاد محیط یادگیرنده وجود دارد. در سازمان یادگیرنده به علت اینکه یادگیری در فرد و گروه های فردی اتفاق می افتد، تأکید از معلم محوری به فرد محوری و از محتوا به فرایند و از فواید به ارزش ها است. در سازمان یادگیرنده توجه به آموزش های غیررسمی معطوف است، در حالی که درسازمان های سنتی توجه به آموزش های رسـمی اسـت. در سازمان یادگیرنده تغییرات درونی همگام با تغییرات بیرونی است، ولی درسازمان سنـتی به علـت اینکه تأکـید بر آموخـتن و دانشن دارد، معمولاً ازتغییرات بیرونی عقب تر است. سازمان یادگیرنده یک سازمان «فراشناختی» است، یعنی سازمان ظرفیت چگونگی تفکر و چه آموختن را دارد.

در سازمان یادگیرنده تأکید و اولویت بر دانش است نه اطلاعات، اطلاعات عنصری غیرفعال و دانش عنصری فعال است. در سازمان های سنتی به کارکنان با الگوی دیوانسالار «یا طبعیت» نگاه می شود، درحالی که در سازمان یادگیرنده به کارکنان به عنوان افراد خلاق نگاه می شود. ارزیابی و اندازه گیری در سازمان های سنتی در زمینه آموزش انجام می پذیرد، درحالی که در سازمان یادگیرنده صرفاً، فرایند یادگیری مورد ارزیابی واقع می شود . در سازمان های سنتی تأکید بر انجام کار بهتر است، ولی سازمان یادگیرنده به دنبال ایجاد دانش، فرایندها در حین انجام کار است(رشیدی و همکاران،۱۳۸۳٫ به نقل از سلگی، ۱۳۸۷). سـازمان های سنتی به گـونه ای طراحی شده بودند که از تکنولوژی های ماشین محوراســتفـاده کنـنـد، اما سـازمان های جدید دانش محورند، بـه این معنی که آنها برای بکارگیری ایده هاو اطلاعات طراحی شـده اند و هر کارمند در یک یا چند زمینه از فعـالیت های ذهنی،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا