دانلود پایان نامه

 

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ فرزندان ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﻞ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺮﺑﻴﺖ فرزندان ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ فرزندان جوان ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ فرزندان ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ(ﺧﺰﺍﺋﻠﻰ:1388، 60).

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ فرزندان ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩ (ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ)، فرزندانی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ افراد ﻟﺰﻭﻣﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﻳﺎﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺸﻮ ﻭ ﻧﻤﺎ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﻭﻟﻴﺎﻱ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺸﺌﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮ ﺑﻮﺩﻩ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﺎﺭﻱ، ﺳﺮﺷـﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻭ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﻭ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﻛﻨﺸﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﺎﻱ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﭽﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﺳﺖ. ﺯﻳﺮﺍ فرزند جوان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺸﺌﮕﻲ، ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻛﺎﺫﺏ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ، ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻡ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

  جستجو برای: صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده Read more…

بک لینک

مقاله بهینه سازی سایت

سئو همان بهینه سازی سایت است و در دنیای امروز بسیار با اهمیت در طراحی وب سایت است .   جستجو برای: سئو و بهینه سازی سایت چیست؟ بهینه سازی برای موتور های جستجو مجموعه ای Read more…

بک لینک

انواع روشهای بهینه سازی وب سایت

  جستجو برای: بهینه سازی سایت به مجموعه عملیات هایی گفته می شود که بر روی سایت مورد انجام می گیرد تا رتبه ی سایت در موتورهای جستجو افزایش یابد و نتیجه ی این افزایش Read more…