دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

چکیده:

امروزه مخارج تحقیق و توسعه از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه و پیشرفت جوامع مختلف برخوردار است. تنها راه بقاء هر سازمان پرداختن به تحقیق و توسعه­ی مداوم است، بنابراین سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه کلید رشد اقتصادی برای هر کشور می­باشد. این پژوهش، ارتباط تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور را با استفاده از داده­های پانلی در دوره زمانی 2010-2004  برای 50 کشور که براساس شاخص توسعه نیروی انسانی سازمان ملل به کشورهای توسعه­یافته و در حال ظهور (توسعه) تقسیم­بندی شده­اند مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است که در مدل­های اوّل، دوّم و سوّم بین سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارتباط مثبتی وجود دارد. نتایجحاصلازبرآوردالگویتحقیقدرمدل­هایاوّلودوّموسوّمنشاندادهاستکهبینهزینه­هایدولتورشداقتصادیارتباطمنفیوجوددارد. نتایجحاصلازبرآوردالگویتحقیقدرمدل­هایاوّلودوّموسوّمنشاندادهاستکهبینشدت (انباشت) سرمایهفیزیکیورشداقتصادیرابطهمثبتیوجوددارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل اوّل نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود ندارد. رابطه منفی بین اعتبار خصوصیبانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد. بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالیو رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل دوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.رابطه منفی بین اعتبار خصوصیبانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد.بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالیو رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق در مدل سوّم نشان داده است که رابطه مثبتی بین سرمایه­گذاری­های بازار سهام و رشد اقتصادی وجود دارد ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.رابطه منفی بین اعتبار خصوصیبانک­ها و رشد اقتصادی وجود دارد.بین اعتبار خصوصی سایر مؤسسات مالیو رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد.

کلید واژه:شاخص توسعه نیروی انسانی، سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه، هزینه­های دولتی، شدت (انباشت) سرمایه فیزیکی، اعتبار خصوصی بانک­ها

 

  • 1-1)مقدمه:

     رشداقتصاديپیوسته،عمدتاًتوسطتحولاتدانشوفن­آوريوسرمایهانسانیتوضیحدادهمی­شودو فعالیت­هايتحقیقو توسعه (R&D)[1] نیزازمنابعاصلیوعمدهایجادتحولات دانشوفن­آورياست؛ از این­رواغلب کشورهابرايتداومرشداقتصادياقدامبهگسترشفعالیت­هايتحقیقوتوسعه می­کنند (دینمحمدي،مصطفی؛وزریري،علیرضا؛شهنازي،روحاله؛ 1385، ص99-62). طبقتعریف OECD[2]، تحقیقوتوسعه به معناي «فعالیت­هايسازندهبرخواستهازیکبنیادنظامیافتهاست، کههدفآنافزایشدانشانسانی، فرهنگاجتماعیو بهره­گیريازایندانشدرکاربردهايجدیدمی­باشد». یکی از ویژگی­هايرشد اقتصادينوین،نقشمعنادارياستکه بوسیلهتغییرفن­آوريایفامی­شود (کانور، اونسون، 2003، ص264-235)[3] ورشداقتصاديپایدار نخستیناولویتمللمختلفچهتوسعهیافتهوچهدرحال توسعه است(ورساک لیس، 2006، ص1090-1083)[4]. قرنبیستویکمبه عنوانعصراقتصاددانشبنیان[5] توصیف شدهاست؛اقتصاديکهبرفعالیتتحقیقوتوسعهعلمی بنیاندارد. فعالیت R&D، فرآیندي خوبسازمانیافتهاز

[1]. Research and Development

[2]. Organization for Economic Co-operation and Development

[3]. Kanwar, S. and Evenson, R., 2003, pp. 235-264

[4]. Varsakelis, N.C., 2006, pp. 1083-1090

[5]. Knowledge-Based Economy

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور92

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

نکات مهم درباره استخراج بیت کوین و خرید بیت کوین

بیت کوین ، بیت کوین چیست ،استخراج بیت کوین ، خرید بیت کوین و داریک لند بیت‌کوین‌ها عموماً از راه فعالیت‌های استخراج بیت کوین که همان فرایند پردازش تراکنش‌های بیت‌کوین است، بدست می‌آیند. این روش Read more…

دسته اصلی

تاثیر آموزش رفتار سازمانی در موفقیت سازمان

    به نظر شما آموزش رفتار سازمانی چه تاثیری در موفقیت سازمان ها دارد؟ بهتر است قبل از پاسخ به این سوال تعریف اجمالی از رفتار سازمانی داشته باشیم. رفتار سازمانی، مطالعه رفتار انسان Read more…

دسته اصلی

آشنایی با باشگاه استقلال تهران

آشنایی با باشگاه استقلال تهران پیشین باشگاه تاج در سال ۱۳۲۴ تعدادی از دوچرخه‌سواران باسابقه و دارای عناوین قهرمانی در کشور تصمیم گرفتند با ایجاد مرکزی برای گردهمایی‌های دوستانه، پایه‌های یک تشکل صنفی را برپا Read more…