دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

بیکاری

بیکاري به عنوان يك پديده اجتماعی زمینه مساعدي براي انحرافات به ويژه اعتیاد و قاچاق است، افراد بیکار چون بیشتر اوقات خود را در قهوه خانه ها يا ترياها می گذرانند و اينگونه اماکن بهترين و مناسب ترين جا براي فروش مواد مخدر است، در نتیجه براي گرايش و کشش به طرف اعتیاد عامل مساعدي به شمار می آيند که در اصل از بیکاري مردم ناشی می شود ناگفته نماند که نه تنها بیکاري بلکه نوع شغل و محیط شغلی نیز بسیار می تواند در گرايش به قاچاق مواد مخدر موثر باشد( پیشین).

همان گونه که داشتن يك محیط خانواده شخصی هماهنگ و آرام و مورد وفاق و يا به عکس متشنج و ناآرام به وجود می آورد، به طور مستقیم در پديد آوردن اعمال و رفتار قابل قبول و مورد انتظار يا خلاف انتظار و جرايم موثر است. شغلی را که فرد براي تامین معیشت و گذران خرج زندگی خود انتخاب می کند، اگر بر اساس خواست ها و رضايت قلبی اش نباشد، سبب نگرانی او شده، زمینه را براي ارتکاب اعمال خلاف و جرايم در او آماده می کند(پیشین). در ايران يك پژوهش محلی نشان داده است که در میان دارندگان مشاغل، رانندگان ( اتوبوس هاي بین شهري، تاکسی، مینی بوس و تريلی) به دلیل اقتضاي شغلی و رفت و آمد مداوم بین مناطق مختلف داخل و خارج کشور، امکان گرايش آن ها به حمل مواد مخدر و نهايتا کشانده شدنشان به سوي مصرف اين مواد بیشتر از مشاغل ديگر است(حسن پور، 1385، ص25).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…