دانلود متن کامل پایان نامه های ارشد همه رشته ها با فرمت ورد

 

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

عنوان پایان نامه :

 بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها

ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺁﻥ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺑﺸﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ جوانان ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻛﺎﻣﻼ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻏﻴﺮﻣﻜﻔﻲ خانواده، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ فرزندان ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺧﺮﺝ ﺑﺎ ﺩﺧﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺟﺴﻤﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻭ ﻣﻨﺶ فرزندان جوان ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﺸﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺯﻧﺪﮔﻰ، جوﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﻓﺴﺎﺩ ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ(دانش:1390، 6).

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ:1387، 109).

3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ فرزندان ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﻞ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺮﺑﻴﺖ فرزندان ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ فرزندان جوان ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ فرزندان ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ(ﺧﺰﺍﺋﻠﻰ:1388، 60).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

لینک دوستان

سایت برون سپاری آنلاین : انجام میدم  جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو برای:

دسته اصلی

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین

تشریح مسائل و موضوعات پزشکی مساله اهدای جنین از اهمیت فراوانی برخوردار است. از نظرات و فتاوای فقهاء اینگونه بر می آید که برخی از آنان، به خوبی با جنبه پزشکی این موضوع آشنایی ندارند Read more…

دسته اصلی

تضمینی در صفحه اول گوگل قرار گیرید- حتی بدون داشتن سایت یا وبلاگ

در این سرویس تبلیغات یک محصول از محصولات قابل فروش شما یا یک مطلب نوشته شما در صفحه اول گوگل با تیتر موردنظر نمایش داده می شود جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : جستجو Read more…