برونسپاري

 OUTSOURSING

برون سپاري چيست؟

برون سپاري عبارتست از واگذاري تمام يا بخشي از مسئوليت انجام يك وظيفه سازماني مشخص به يك فرد ، گروه يا سازمان تخصصي تا ضمن كاهش هزينه ها امكان تحقق كيفيت هاي برتر نيز فراهم گردد .

برون سپاري عبارتست از:عمل انتقال بعضي از فعاليت هاي داخلي يك سازمان با يا بدون واگذاري حق تصميم گيري به عرضه كننده بيرون از سازمان بر اساس قرارداد

گرچه در برخي تعاريف «برون سپاري» مترادف با عقد قرارداد با كارگزاران بيروني براي انجام برخي وظايف سازماني در نظر گرفته مي شود ولي از نظر   «جوديت هال» قرارداد به عنوان يك الگوي كسب و كار عبارت است از بكارگيري عوامل بيروني براي انجام يك پروژه خاص كه به عنوان يك «رويداد تك نوبتي» يا يك فرآيندي كه تنها براي يك بار انجام دادن، تنظيم و منعقد مي گردد. در حاليكه برون سپاري شامل واگذاري اختيار انجام يك مسئوليت يا وظيفه سازماني به ساير عوامل برون سازماني است كه دوره هاي زماني طولاني را در برگرفته و منجر به كاهش نيروي انساني شركت و يا ايجاد امكان جابجايي نيرو به بخش ها و پروژه هاي مهمتر مي گردد.

بنابراين در برون سپاري نه تنها فعاليتها منتقل مي شوند بلكه ممكن است عوامل توليد و حق تصميم گيري هم واگذار گردد.  و برون سپاري در واقع تحولي بنيادين در ساختار سازمان هاست .

 

برون سپاري عبارتست از پيداكردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد ، كالا و اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود.

در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري ، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً استفاده نكرده است بهره مند مي شود.

اصطلاح خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت از بخش عمومي به بخش خصوصي اطلاق مي شود .

اين امر مي تواند فقط در ارتباط با داخل كردن سرمايه يا فن مديريت خصوصي در فعاليت بخش عمومي باشد . اما نوعاً بيشتر انتقال مالكيت از بنگاههاي عمومي به بخش خصوصي را شامل مي شود.  برون سپاري به عنوان يك ابزار اجرايي ساده و اقتصادي، روز به روز كاربردهاي بيشتري پيدا مي كند. ديگر الزامي نيست كه سازمانهاي بزرگ به تشكيلاتي بدل شوند كه تعداد زيادي افراد را دراستخدام خود داشته باشند،بلكه به تشكيلاتي تبديل مي شوند كه درآمدهاي عالي و نتايج مناسبي را بدست مي آورند، زيرا تنها بر فعاليت هايي تمركز مي كنندو كارهايي را انجام مي دهند كه دقيقاً به اهداف سازماني آنها مربوط است. كارهايي را كه به خوبي مي شناسند و به ريزه كاريهاي آن آشنايند. بقيه كارهاي خدماتي اينگونه سازمان ها به شركت هاي ديگر واگذار مي شود كه در انجام آن متخصص اند .

هنگامي كه سازمان فرايندهايي را كه بر انطباق محصول با الزامات تاثيرمي گذارند به بيرون از سازمان واگذار نمايد، بايد از كنترل اين گونه فرايندها اطمينان حاصل نمايد. نوع و گستره كنترل هايي كه براي اين گونه فرآيندهاي برون سپاري شده اعمال مي گردد، بايد در سيستم مديريت كيفيت تعريف شود.

عوامل توليد عبارتست از:

*كاركنان

*تسهيلات

*تجهيزات

*فن آوري

*سائر دارائيها

انواع برون سپاري:

1- برون سپاري سياسي

2-برون سپاري اداري

3-برون سپاري مالي

4-برون سپاري اقتصادي يا بازار سوابق برون سپاري: 

گرچه واژه برون سپاري براي اولين بار در سال1989 ميلادي براي تشريح تصميم شركت كداك جهت واگذاري انجام فعاليت هاي فنآوري اطلاعات به  يكي از شركت هاي تابعه به عنوان يك راهبرد تجاري به كار رفت ولي واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي يا واگذاري قسمتي از خدمات يك سازمان به سازمان ديگر سابقه ديرينه دارد.

واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانكاران توسط دولت در زمان رومي ها نخستين شكل برون سپاري بوده است.

واگذاري فعاليت جمع آوري ماليات به پيمانكاران )توسط دولت( در زمان رومي ها، نخستين شكل برونسپاري بوده است. در قرون هجده و نوزده ميلادي عمليات نگهداري چراغ هاي خيابان ها، مديريت زندان ها، نگهداري بزرگراه ها و جمع آوري ماليات ها، فعاليت هاي واگذار شده در انگلستان به پيمانكاران بوده است. تقريباً در همين زمان، در امريكا و استراليا، تحويل محموله هاي پستي و در فرانسه، ساخت و مديريت خطوط راه آهن و توزيع منابع آب، برونسپاري شده اند. همچنين، از قديم مرسوم بوده كه كشاورزان، گروهي از كارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام مي كردند ،شركت هاي ساختماني با عقد قراردادهاي فرعي برخي امور ساختماني را به شركت هاي تخصصي مربوطه واگذار مي كردند و دولت ها براي توليد تجهيزات نظامي، از شركت هايي كه با آنها همكاري و شراكت استراتژيك ايجاد كرده بودند، استفاده مي كردند .

برون سپاري استراتژيك عبارتست از: يك نگاه استراتژيك به برون سپاري كه بتواند فرايندهاي مسئله دار، وضع بد بهره وري ، مشكلات ترك كاركنان و امثال آن را در يك نگاه بلند مدت حل كند. بر اين اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژيك خواهد شد ، كه با استراتژي هاي بلندمدت سازمان همراستا شود ، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار گردد و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.

در گذشته، برون سپاري زماني مورد استفاده قرار مي گرفت كه سازمان ها نمي توانستند خوب عمل كنند .در رقابت ضعيف بودند،كاهش ظرفيت داشتند، با مشكل مالي روبرو بودند و يا از نظر فن آوري عقب و شكست خورده بودند.

امروزه سازمان هاي كاملا موفق برون سپاري را به عنوان يكي از استراتژي هاي موفق براي ايجاد و توسعه قابليت هاي كليدي ،برآورده نمودن نيازهاي مشتري و موفقيتهاي دراز مدت مورد تاكيد قرار مي دهند.

دلايل استفاده از برون سپاري: 

1– دلايل بهبود:

-بهبود عملكرد عمليات

-بهبود مديريت و كنترل

-بهبود مديريت ريسك

-بدست آوردن ايده هاي نوآورانه

2 – دلايل مالي :

ايجاد نقدينگي از طريق انتقال داراييها به ارائه دهندگان خدمت

-كاهش سرمايه گذاري روي دارائيها و آزادسازي آنها براي سايراهداف

3-از نقطه نظر دلايل درآمدي:

بدست آوردن سهم بازار و فرصتهاي كسب و كار از طريق شبكه ارائه دهندگان

-تسريع در رشد و توسعه ظرفيت، از طريق قرارگرفتن در جريان فرايندها و سيستم هاي ارائه دهنده

-رشد فروش و ظرفيت توليد در بازه زماني، وقتي كه امكان تامين مالي چنين رشدي در سازمان وجود نداشته باشد .

-گسترش تجاري مهارت هاي موجود

4-از نقطه نظر دلايل هزينه اي:

-كاهش هزينه ها از طريق عملكرد برتر و ساختار هزينه اي پايين تر ارائه دهندگان خدمت

-تغيير هزينه هاي ثابت به متغير

5-از نقطه نظر دلايل كاركنان :

-ارائه يك مسير شغلي بهتر

-افزايش تعهد و تحرك در حوزه هاي غيركليدي  دلايل عدم برون سپاري:

1-هزينه هاي فعلي بخوبي درك نشده اند .

2-ارائه دهندگان خدمتي كه در مقايسه با واحد داخلي فعلي خيلي برجسته باشند، وجود ندارند .

3-كاهش كنترل بر روي ارائه دهنده خدمت

4-وابستگي به ارائه دهندگان خدمت

5-ارائه دهندگان خدمت مي توانند در كسب و كار ما توسعه پيدا كنند. )رقيب ما باشند(

6-ممكن است برون سپاري به وفاداري كاركنان صدمه بزند .

مزاياي عمده برون سپاري: 

 • كاهش هزينه ها
 • بهبود كيفيت خدمات
 • افزايش اثربخشي با تمركز بر روي قابليت ها و فعاليت هاي اصلي و محوري كه سازمان در انجام آن تخصص دارد.
 • صرفه جويي در وقت براي انجام فرايندهاي داخلي
 • كاهش ريسك از طريق شريك شدن با يك واحد ديگر در بازار كسب و كار نامطمئن
 • افزايش رضايت مشتريان
 • كاهش كاركنان سازمان يا عدم نياز به جذب نيروي جديد
 • كوچك سازي
 • تعديل بوروكراسي و مقررات اداري پيچيده
 • ايجاد حس رقابت در قسمت هاي مختلف سازمان كه ناكارآمدي محسوس وجود دارد.
 • شفاف سازي هزينه ها

مزاياي خاص برون سپاري در نظام سلامت :

مطالعات نشان داده است كه اين استراتژي پتانسيل لازم براي تاثير بر  •دسترسي

 • برابري
 • عدالت
 • كارآيي

را در نظام سلامت دارا مي باشدو مي تواند باعث ارتقاي اهداف نظام سلامت گرددو محيطي را براي همكاري بخش

خصوصي ايجاد نمايد.

این پست را هم ببینید : کن دو – اپلیکیشن

 انواع برون سپاري:

در مجموع دونوع برون سپاري داريم:

 • كار يا پيمان را به شركتي در كشور خود واگذار كنيم.
 • كار يا پيمان را به شركتي در كشوري ديگر واگذار كنيم.

چالش هاي واگذاري:

1 – وابستگي سازمان  به تامين كننده

2-عدم نظارت كافي بر عملكرد بخش خصوصي

 • – تغيير در شرايط كاري سازمان در طول زمان
 • – دشواري بازگشت به شرايط پيش از برون سپاري
 • – كاهش احساس امنيت شغلي دركاركنان سازمان
 • – بلا تكليفي پرسنل پيمانكار پس از اتمام قرارداد و چالشهاي ناشي از آن

7– افزايش هزينه هاي اوليه

 • – نياز به سازمان دهي يك تيم جهت نظارت
 • –تحميل هزينه هاي بيش از تعرفه مصوب به بيماران

11- تحميل هزينه هاي ناشي از اجراي قانون كار و تامين اجتماعي بويژه ماده 38 بعلت عدم نظارت كافي

 • – پيامدهاي حقوقي و آثار ناشي از آن
 • – حفظ و نگهداري اطلاعات

13-ابهام در اهداف و نحوه عملياتي كردن واگذاري ها

14-عدم وجود نگرش سيستميك و جامع به واگذاري ها

15-فرهنگ سازي و آموزش ضعيف

16-عدم وجود بخش خصوصي توانمند و مشتاق

17-سليقه اي شدن واگذاري ها

18-مخالفت و اختلاف نظرهاي درون و برون سازماني

19-مشكلات مربوط به قوانين و مقررات

21-مشكلات مربوط به بيمه و تعرفه

21-مشكلات وسايل مالي و محاسبه نرخ واگذاري

22-مشكلات مربوط به ارزيابي و پاسخگويي

23-ثبت ، نگهداري و گزارش مستندات

 

 

 

 

 اهداف انتخاب استراتژي برون سپاري در نظام سلامت:

 • برون سپاري درنظام سلامت درافغانستان توسعه سريع ترمنابع ارائه خدمات و در تونس كاهش هزينه ها عنوان شده است .
 • علت واگذاري خدمات نظام سلامت درافغانستان توسعه سريع تر منابع ارائه خدمات و درتونس كاهش هزينه ها عنوان شده است.
 • در هند واگذاري صرفا به اين دليل انجام گرفته است كه بتوانند از سازمان جهاني بهداشت بودجه دريافت كنند .
 • در برخي از كشورها نيز با تشخيص محدوديت هاي دولت مركزي ،واگذاري به منظور بهبود ارائه خدمات به گروه بزرگي از جمعيت انجام گرفته است . دانشگاه علوم پزشكي تهران –پزشك خانواده شهر ي  اهداف و سياستهاي برون سپاري   )همكاري ومشاركت با بخش خصوصي:(

1توسعه امكانات بهداشتي و درماني بامشاركت با بخش خصوصي

2-ايجاد تسهيلات ودسترسي بيشتر براي بيماران و جلب رضايت مراجعين

3-كاهش تصدي گري و كوچك سازي بخش دولتي – منطقي نمودن حجم و اندازه  دولت

4– كاهش هزينه هاي عملياتي سازمان

 • – تمركز سازمان بر فرآيندهاي محوري خود
 • – دستيابي به تخصص هاي برون سازماني
 • – آزاد سازي منابع درون سازماني براي اهداف اصلي سازمان – واگذاري امور تصديهاي اجتماعي

،فرهنگي ،خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني  و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت – واگذاري ساختمانها و امكانات مازاد بر نيازموجود بصورت   مشروط

 • – نوآوري
 • – تعديل منابع انساني

11-كارائي بيشتر- جلب مشاركت  ، تقويت وحمايت از بخش خصوصي

11-مديريت بهتر مراقبت هاي بهداشتي

12-نفوذ تكنيكي يا مهارت هاي مديريتي

13-كاهش ريسك

14-وجود مكانيزم هاي پرداخت و جايزه

 15- بهبود ارائه خدمات وافزايش بهروري

 11– جلوگيري از تمركز تصميم گيري 

 11– افزايش بهره وري واستقرار نظام كنترل نتيجه ومحصول و كنترل مراحل انجام كار.

        الزامات برون سپاري:

برون سپاري علي رغم فوايد اثبات شده چنانچه داراي زير ساخت هاي لازم نباشد تداوم آن مورد ترديد و تهديد قرار مي گيرد .از زير ساخت هاي  اساسي كه بايستي مورد توجه طرفين قرارگيرد عبارتند از:

 • وجود رابطه دو طرفه برد-برد
 • رعايت اخلاق حرفه اي و حفظ و نگهداري تعهدات تفاهم شده

3-نهادينه شدن فرهنگ برون سپاري در بين مديران و كاركنان  سوالات اساسي در برون سپاري :

 • چرا برون سپاري؟

آيا سازمان شما اساسا بايد استراتژي برون سپاري را انتخاب كند يا نه ؟ منافع و ريسك هاي آن چيست ؟

 • كدام فعاليت ها ؟

سازمان شما چه فعاليت هايي را بايد برون سپاري نمايد؟

 

 • به چه كسي ؟

سازمان شما فعاليتهاي انتخاب شده براي برون سپاري را بايد به چه ارائه دهندگان خدماتي واگذار  نمايد؟

4-چگونه ؟

سازمان شما پس از برون سپاري فعاليتها، چگونه بايد اداره شود ؟ تفاوت پيمانكاري فرعي با برون سپاري:

تفاوت بين “پيمان كاري فرعي” با “بــــرون سپاري” در اين است كه در برون سپاري  تجـــديد ساختار يك سري فعاليت هاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان كه توانمندي هاي ويژه اي را دارا مي باشند صورت مي پذيرد، در حالي كه در پيمان كاري فرعي قسمتي از فعاليت هاي سازمان با كمك پيمان كار انجام مي شود و تجديد ساختاري صورت نمي گيرد. در برون سپاري فعاليت از نوع بلند مدت و دو طرفه است در  حاليكه روابط پيمانكاري مقطعي مي باشند.

معمولا فعاليت هايي توسط پيمانكار انجام مي شود كه سازمان در زمينه آن تخصص ندارد و بايد از خدمات بيروني استفاده نمايد. ولي فعاليت هايي كه به دلايلي غير از نبود تخصص مانند نداشتن ظرفيت، نداشتن  صرفه اقتصادي به بيرون سپرده مي شود از نوع برون سپاري است.

اتخاذ رويكرد برون سپاري معمولا به تجديد ساختار در سازمان مي انجامد ولي استفاده از خدمات  پيمانكاري اين نتيجه را به دنبال ندارد.

براي درك بهتر موضوع به اين مثال توجه فرماييد:

فرض كنيد گرسنه شده ايد. اكنون براي رفع گرسنگي كافيست غذا بخوريد و بدين منظور يكي از روش هاي زير قابل انتخاب است غذا خوردن در منزل يا رستوران و يا خورد مقداري تنقلات كه از اولين  فروشگاه خريداري كرده ايد و هيچ تفاوت ماهوي ندارد كه كدام روش را انتخاب مي كنيد .

حال فرض كنيد كليه هاي شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايدمطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدامنماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.حال فرض كنيد كليه هاي

11

شما از كار افتاده و بايد دياليز شويد بدين منظور تنها يك راه حل وجود دارد بايدمطابق دستور پزشك معالج خود به بيمارستان رفته و به كمك دستگاه دياليز نسبت به تصفيه خون خود اقدام نماييد. شما نمي توانيد دياليز خودتان را مانند گرسنگي فراموش كنيد و بايد حتما مطابق زمانبندي خاصي كه پزشك  تعيين كرده است درمان مرتبط را دنبال نماييد.

بدين ترتيب شما با خريد غذا و گرفتن خدمات يك رستوران رفع گرسنگي را به صورت پيمانكاري به انجام رسانيده ايد در حالي كه براي دياليز خون خودتان از خدمات برون سپاري سود جسته ايد چرا كه تا قبل از آن بدن شما قادر بود كه خود تصفيه خون را انجام دهد ولي بدن شما هيچگاه قادر نيست رفع  گرسنگي نمايد.

 

 فرايند برون سپاري:

 

فاز دو: اجرا                                            فازسه :پايش عملكرد

 

 

 

 

 

 

 

چرخه حيات برون سپاري

 1(  تصميم به برونسپاري وانتخاب استراتژي برونسپاري: انگيزه هاي برونسپاري

الف( عوامل اقتصادي شامل:  صرفه جويي هزينه-كاهش هزينه-كاهش ريسك سرمايه گذاري

ب( عوامل استراتژيك شامل: تمركز بر شايستگي محوري- تسريع مزاياي بازمهندسي- انعطاف  پذيري)مقابله باعدم اطمينان محيطي(

ج( عوامل سياسي كه ممكن است به عنوان محركه برونسپاري توسط سازمان هاي دولتي مدنظر قرار  گيرند، عبارتند از:

مقامات عالي رتبه انتخاب شده، افكار عمومي و روند هاي بين المللي. گاهي عدم كارايي و بروكراتيك  بودن كانديداهاي سياسي نيز مي تواند به عنوان دليلي براي برونسپاري باشد.

خ( عوامل محيطي:   سازمان ها امروزه در محيطي قرار گرفته اند كه از جمله ويژگي هاي آن، مي توان به تنوع در محصولات و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد از كيفيتي مطلوب برخوردار باشند، تنها مدتي كوتاه در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه يا نياز مشتريان سازگارند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل بموقع ،

ممكن است بسيار گران تمام شود. هزينه هاي بالا، زمان پيشبرد طولاني و تحويل نامناسب، مانع رقابت مي شود .

در كنار شرايط فوق، قابليت هاي تأمين كنندگان و تلاش آنان در توسعه بازارهاي خود، فراتر از مرزهاي ملي  آن و ورود به بازارهاي جهاني محركه اي براي توجه به مقوله برونسپاري شده است.

 استراتژي هاي برونسپاري را مي توان به دو طبقه كلي تقسيم كرد:

حوزه برونسپاري: كه منظور از آن ميزان فعاليتي است كه  به تأمين كننده واگذار مي شود  .برونسپاري كلي

–برونسپاري انتخابي

تعداد تأمين كنندگان موجود مرتبط با فعاليت برونسپاري

 2(شناسايي، ارزيابي و انتخاب تأمين كننده:

به طور كلي، انتخاب تأمين كننده مناسب به منظور به حداكثر رساندن مزاياي بالقوه و كاهش ريسك هاي

.ناشي از انتخاب سياست هاي برونسپاري كه وظيفه اي بسيار مهم است، صورت مي پذيرد  هالوي و ملبي) 1996( سه مرحله را براي انتخاب بهترين تأمين كننده ارائه كرده اند :

-تأمين كنندگان بالقوه از طريق جست و جوي جامع معرفي شوند

– تجربه هاي آنان از طريق صحبت با مشتريان و مشاهده محيط هاي كاريشان كشف شود

-كل فرايند غربال شود. يعني با استفاده از معيارهاي شناسايي شده، ليستي از كساني كه قابلت بالقوه ارائه خدمات مورد نياز برونسپاري دارند، تهيه شود. معيارهايي مانند)موقعيت جغرافيايي ، كيفيت كالاها و   خدمات ارائه شده، انعطاف پذيري تأمين كننده، شهرت و تجارب، قيمت پايين( رابايد درنظربگيريم

    3(مذاكره و مديريت قرارداد: 

پس از مشخص شدن تأمين كنندگان برگزيده  نوبت به انجام مذاكره با تأمين كنندگان و مديريت قرارداد با  آنان مي رسد

قبل از شروع قرارداد شرايط گوناگوني بايد مورد مذاكره قرار گيرد. كه عبارتند از:

توانايي انفصال قرارداد به دليل عملكرد ضعيف، تعهد تأمين كننده به حمايت از اهداف كسب و كار ،

مكانيسم هاي قيمت گذاري براي افزايش يا حذف خدمات، حوزه و سطوح خدمات ارائه شده، استانداردهاي  پردازش اولويت ها و قابليت سيستم ها  عملكرد براي هر يك از خدمات،

در عمل، مذاكره و مديريت قرارداد، رابطه اي تنگاتنگ با هم دارند. اگر فاقد مهارت هاي لازم براي      مذاكره باشيد  به احتمال زياد قراردادي را تدوين مي كنيد كه شروع آن مزيت اقتصادي در بر نخواهد داشت. از سوي ديگر اگر در مذاكره بسيار خوب عمل كنيد، اما در ثبت مزايايي كه بر اثر مذاكره حاصل شده، كوتاهي كنيد. قرارداد اين جزئيات را منعكس نخواهد كرد و به نتايجي غير از آنچه كه مي خواستيد   مي رسيد.

       4( شروع پروژه و مديريت روابط:

در اين گام  نتيجه تمامي گام هاي قبلي محقق خواهد شد. عملاً ممكن است برخي از منابع مربوط به فعاليت هاي واگذار شده به تأمين كننده اعم از نيروي انساني، تجهيزات و حتي دانش فني مربوط به او  منتقل شود ، در شروع پروژه  بايد به سه مسئله حياتي ذيل توجه كرد.

 • آگاهي: بايد مطمئن شويد كه تمامي ذينفعان نسبت به اصطلاحات و شرايط قرارداد برونسپاري شده آگاهي و شناخت دارند.
 • تيم مديريت پروژه: سازمان بايد تيمي را به منظور سرپرستي فازهاي شروع و واگذاري پروژه در چرخه حيات برونسپاري تشكيل دهد. اين تيم بايد واحد تخصص هاي اصلي مورد نياز باشد و توسط مدير برنامه  اي كه سرپرست پروژه برونسپاري است  مديريت شود.
 • مديريت كار: وظايف كليدي را مشخص كنيد. تعدادي وظيفه وجود دارند كه بايد در طول مراحل شروع مورد توجه قرار گرفته به طور واضح شناسايي شوند. به علاوه، بايد بر مسائل مهم تمركز كنيد. كه اين امر  مستلزم اولويت بندي آنهاست.

4-مديريت روابط:قرارداد برونسپاري، روابط بين سازمان برونسپاري و تأمين كننده را تعيين مي كند .

روابط بايد مبتني بر روابط برد برد باشد به طوري كه رابطه اي منصفانه را بين دو شريك ايجاد كند. بنا به گفته كرن و ويكوك) 1999( قرارداد، زماني به بهترين شكل مديريت مي شوند كه جزئيات سطوح

خدمات و معيارهاي اندازه گيري مبتني بر كاهش هزينه، تحويل خدمت، بهبود خدمت، رضايت استفاده  كننده و سايرين را به طور واضح مورد توجه قرار دهد .

مديريت روابط، شامل نظارت مستمر بر اجراي برونسپاري است تا نسبت به تحقق سطوح مورد انتظار عمليات و همچنين اجراي روزمره وظايف درون فرايند  اطمينان حاصل شود. عناصر مديريت روابط  شامل مديريت پرسنل، مديريت دانش، مديريت ارتباطات، اداره كار و مديريت مالي است كه   بايد در اين مرحله مورد توجه قرار گيرند:

 5  استمرار، اصلاح و خاتمه:

اجراي مديريت روابط فقط به منظور شروع روابط است نه خاتمه آن. همانطور كه روابط را ادامه مي دهيد زماني فرا خواهد رسيد كه بايد متوقف شويد و عملكرد تأمين كننده منافع خالص از روابط متقابل و  چگونگي تناسب آنها با نيازهاي كسب و كار كنوني و حقايق بازار را ارزيابي كنيد.

در تمامي روابط برونسپاري، اجباري براي اصلاح يا پايان دادن روابط وجود ندارد. در واقع اگر روابطي صحيح ايجاد كنيد تا پايان تاريخ قرارداد ادامه خواهد يافت. قرارداد موجود تا چه زماني ادامه مي يابد؟  پاسخ ساده است:

تا زماني كه شاهد تغييراتي در كسب و كارتان كه مستلزم اصلاح يا خاتمه قرارداد نباشيد و همچنين تا

زماني كه تأمين كننده به ارائه سطوح خدمات مورد توافق ادامه بدهد و تغييرات شديدي در محيط اطراف  رخ ندهد.

استمرار روابط برونسپاري موجود  مستلزم آن است كه مكان قبل از قرارداد مكان كنوني و مكان آتي را مورد ارزيابي قرار دهيد. اگر ارتباطي بين مكان كنوني و آتي ديده    مي شود و اگر احساس مي كنيد كه  روابط موجود به پركردن شكاف موجود كمك خواهد كرد بايد قرارداد را ادامه دهيد .

قرارداد برونسپاري را مي توان تركيبي از مؤلفه هاي ثابت و متغير در نظر گرفت. مؤلفه هاي ثابت عبارتند از مضامين استاندارد شده از قرارداد كه شامل جزئياتي درباره كسب و كار تأمين كننده، ماهيت تعامل با  تأمين كننده و جزئيات مشابهي هستند كه تأمين كننده براي تمامي مشتريان عرضه مي كند.

مؤلفه هاي متغير قرارداد شامل اطلاعات سفارشي مي شود كه ويژگي هاي كسب و كار را منعكس مي سازند. جزئياتي نظير قيمت، ماهيت ارائه خدمت، تعداد مراودات پردازش شده، ماهيت مشتري مداري ، هزينه ها و ديگر جزئيات مشابه، بخش متغير قرارداد برونسپاري هستند.

 

 

 

اصلاح قرارداد موجود زماني مناسب است كه حوادث خارجي، نيازي را براي تغيير در مؤلفه هاي قابل تغيير يا سفارش پذير در قرارداد موجود نشان مي دهند. مثلاً اگر نياز به افزايش حجم مراودات پردازش شده با  سيستم تكنولوژي اطلاعات تأمين كنندگان داريد

اين قرارداد ممكن است با اصلاح قرارداد برونسپاري موجود استمرار يابد بدون اينكه به تلاش براي  شناسايي تأمين كننده جديد، نيازي باشد

خاتمه قراداد زماني كه به حركتي فراتر از تغيير در مؤلفه هاي قابل تغيير نياز داريد مورد توجه قرار مي  گيرد .

خاتمه قراردادمستلزم تلاش و زمان زيادي است از اين رو اين راه حل بايد با دلايلي مستحكم مورد   استفاده قرار گيرد.

 

 

 

 

 

برون سپاري را مي توان در سطوح فعاليت زير انجام داد:

 • ) component parts (     در سطح قطعات و اجزاء
 • (   functional (درسطح وظيفه

3-در سطح فرآيندprocess

دلايل تغييرات ساختاري سازمان ها :

1-اندازه بزرگ سازمان ديگر يك مزيت رقابتي نيست.

2-رقباي كوچك و چابك توانايي تغيير يك شبه صنعت و ساختار هزينه ها را دارند.

3-فشار رقابت در اقتصاد جهاني شدت بيشتر پيدا كرده است.

4-زمان چرخه عمر محصولات و خدمات بصورت عجيبي كوتاه تر شده است .

   5– زمان پاسخگويي به تقاضا توسط رقبا كمتر شده است.

1-بهبود عملكرد مالي و عمليات  كليد موفقيت در شرايط بحراني و رمز بقا است.

1-سرمايه گذاران و تحليل گران به آن دسته از شيوه هاي مديريتي توجه دارند كه بتواند با صرفه باشد.

8-متخصصان و تكنسين ها بقدر كافي وجود دارند، لذا استخدام و به كارگيري آنان بصورت تمام وقت منطقي بنظر نمي آيد.

 11 گام در انجام فرايند برون سپاري:

گام اول  :  بررسي وضعيت موجود:

 تغيير وضعيت فعلي )كيفيت ،هزينه،ميزان پرسنل(

گام دوم : تعيين اهداف مورد نظر در برون سپاري كه مي تواند شامل يك يا چند نوع از  موارد ذيل باشد.

آزادسازي فضا ،نياز به سرمايه گذاري در تجهيز،افزايش بهره وري،كاهش هزينه ، تفويض  اختيارات بيشتر (   گام سوم :

انطباق اهداف با ماموريت هاي موسسه و اخذ تاييديه هاي لازم از مراجع ذيربط )معاونت درمان و  غيره( اخذ مجوز از هيات هاي نظارت ماده 18  گام چهارم :

 تعيين نوع قرارداد به منظور برون سپاري:

 )خريد خدمت مشاركت در مديريتمشاركت در ساخت ، نگهداري ،تجهيز و بهره برداري ،اجاره(  گام پنجم :

 آموزش و فرهنگ سازي:

آموزش و فرهنگ سازي در محيط سازماني به منظور ايجاد زمينه و افزايش سطح آگاهي پرسنل  به منظور همراهي در فرآيند واگذاري  گام ششم :

 تعيين تعهدات مالي طرفين در قرارداد  شامل:

ميزان سرمايه گذاري از طريق تعيين دقيق تجهيزات ، عمليات و خدمات مورد انتظار،تعيين مدت قرارداد براساس ميزان سرمايه گذاري و مصالح موسسه،تعيين وضعيت حقوق و مزاياي پرسنل رسمي و استخدام نيروي جديدي ،تعيين وضعيت مصرف انرژي در واگذاري ،تعيين وضعيت كارانه پزشكان،تعيين وضعيت تعميرات ، تاسيسات و تجهيزات پزشكي دراختيار و

كاليبره نمودن آنها ،تعيين وضعيت كسورات بيمه اي، تعيين وضعيت مواد و لوازم مصرفي ارائه  خدمات

 

 

گام هفتم :

 ارزيابي اقتصادي و تعيين قيمت يا سهم مشاركت:

با استفاده از اطلاعات بدست آمده در بررسي وضعيت موجود و تعهدات مالي طرفين در قرارداد  مي بايست نسبت به قيمت گذاري و تعيين سهم طرفين  اقدام گردد .

گام هشتم :

 تعيين نحوه واگذاري و انجام معامله:

 ايجاد شرايط رقابت )مزايده يا مناقصه(،عدم الزام به برگزاري مناقصه  گام نهم :

 تنظيم قرارداد اخذ ضمانت هاي لازم )حسن انجام تعهدات و ضمانت تجهيزات( و عقد قرارداد  گام دهم:

 پايش شاخص هاي دستيابي به اهداف براساس چك ليست گام يازدهم :

 مستندسازي تجربيات

 انتخاب فعاليت ها براي برون سپاري:  

 1– تعيين كليدي بودن فعاليت

 2-بررسي وجوه قانوني

  3– ملاحظات بازار

 4-آناليز هزينه و عملكرد

 5-بررسي قابليت مديريت برارائه دهنده خدمت

21

  1-بررسي قابليت مديريت بر فرايندهاي جديد

 1= ارزيابي ريسك

 قوانين و مقررات مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي:

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   مواد-334388

 قانون مديريت خدمات كشوري  مواد:13112224  قانون برنامه پنجم توسعه  مواد:1422222

  روشهاي برون سپار ي براساس قوانين و مقررات جاري:

  قانون تنظيم بخشي …) مواد 334388 و آيين نامه هاي مربوطه(

 قانون مديريت خدمات كشوري ) مواد 13112224و آيين نامه هاي مربوطه(  قانون برنامه پنجم ) مواد 14222(  مصوبات هيات امناء

ماده 33قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-اجاره ساختمانهاو امكانات موجود ومازاد برنيازدانشگاههاو موسسات آموزش عالي و  بيمارستانهاي آموزشي مشروط به اينكه به فعاليتهاي مستمر و جاري لطمه اي وارد ننمايد .

 –اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي

اجاره به قيمت روز

 مادة 43 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت:

 1-اجاره ساختمانها و امكانات موجود و مازاد بر نياز وزارتخانه ها وموسسات دولتي

 2– مشروط بر انكه به فعاليتها و وظايف مستمر انان لطمه اي وارد نگردد .

 3-به صورت موقت به اشخاص حقيقي وحقوقي

 • اجاره براي مدت يكسال
 • براساس آيين نامه مصوب

 آيين نامه اجرايي ماده 43قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-اجاره اماكن اعم از اداري،آموزشي، درماني، بيمارستانها، درمانگاها، آزمايشگاها،راديوگرافي و …

 براي مدتي كه به آنان نيازي نيست.

 –استفاده توسط غير، باعث استهلاك غير معمول نشود.

 -رعايت كاربري محل و ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه.

 -قيمت روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري

 -براي مدت يكسال ياكمتر تنظيم اجاره نامه رسمي يا عادي

 تشخيص مورد نياز نبودن با رييس موسسه

 اخذ تضمين كافي براي مطالبه اجور و تخليه و تحويل درپايان مدت اجاره.

 درآمدهاي حاصل از واگذاري به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

 ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

 • خريد خدمات از بخش غير دولتي
 • مشاركت با بخش غير دولتي

 3-واگذاري مديريت به بخش غير دولتي

تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري اموال منقول و غير منقول بر اساس  نظر سه نفر كارشناس  رسمي دادگستري

 آيين نامه اجراي ماده 88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-دستگاههاي واگذارنده مجازند  بخشي از خدمات را به يكي از سه روش بند  )ب(ماده 88 به بخش غير دولتي واگذار نمايند  . اشخاص حقيقي وحقوقي طرف قرارداد بايدواجدصلاحيت هاي فني و  اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط باشند.

 –ايثار گران و شركتهاي تعاوني ايثار گران در اولويت مي باشند.

 پيش بيني تسهيلات براي بخش غير دولتي

 قيمت گذاري ساختمانها با لحاظ كاربري بر اساس نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري

اجاره بها يا نقدي اخذ شود ويا به ازاي خدمات مورد نظر به واگذار كننده به روش خريد خد مت

 تاديه شود.

-تعرفه ارائه خدمات توسط بخش غير دولتي مطابق ضوابط قانوني تعيين ميشود و در صورت عدم تعرفه معين با پيشنهاد وزير و بالا ترين مقام دستگاه اجرايي  ذيربط به تصويب شوراي  اقتصاد ميرسد.

 –مسئوليت حفظ وحراست و تعمير ……..بر عهده طرف قرارداد مي باشد.

هر گونه تغيير كاربري ممنوع است.

-ستاد موضوع ماده 13 اين آيين نامه به تنظيم و ارائه سياست ها و خط مشي هاي مربوط به ماده

 88 و اين آيين نامه مي پردازد.

 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري:

حمايت از بخش خصوصي و تعاوني ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده  با نظارت و حمايت دولت با روشهاي ذيل :

 –خريد خدمت از بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي

 –مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير  دولتي

 ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري:

 به منظور افزايش بهره وري

 • جلوگيري از تمركز تصميم گيري
 • اعطاي اختيار به مديران جهت اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود

 -تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات

 • تعيين شاخص هاي هدفمند و پيش بيني سازو كارهاي نظارتي براي كنترل كميت وكيفيت خدمات
 • انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري

 آيين نامه اجرايي ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري:

 • انتخاب واحدهاي مجري و ارائه به كارگروه تحول اداري

-تعيين قيمت تمام شده  فعاليتها و خدمات واحدهاي مجري

 • در صورت عدم تعيين قيمت تمام شده محاسبه هزينه،خدمت تمام شده يا سرانه فعاليتها و محصولات ملاك عمل خواهد بود.

-تهيه و تنظيم  الگوي تفاهم نامه توسط معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 –افتتاح حساب به نام واحد مجري و امضائ مديرواحد مذكور

 پرداخت حقوق ومزاياي كاركنان رسمي ……درقالب قوانين مقررات مربوط

 –در به كار گيري و جذب نيروي انساني جديد اولويت بانيروي انساني شاغل در دستگاه ميباشد.

-صرفه جويي حاصل از تفاضل قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده يا هزينه سرانه و هزينه هاي قطعي را درهمان دوره مالي براي ايجاد انگيزه وتشويق نيروي انساني شاغل بر اساس مفادتبصره  بندهاي 5و1 ماده 18 اين قانون هزينه نمايد.

 -درصورت بروز اختلاف كارگروه تحول اداري مرجع تصميم گيري مي باشد.

 ماده  22 قانون مديريت خدمات كشوري:

 خريد خدمت از بخش غير دولتي براساس آيين نامه مصوب هيات دولت آيين نامه اجرايي ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري:

 –خريد خدمت از بخش غير دولتي

 • مشاركت در ارائه خدمات

 -واگذاري مديريت

 • تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليتها

-اولويت تعاوني كاركنان خارج شده از دولت در شرايط يكسان

 • انعقاد قرارداد به صورت حجمي

 -انتخاب به صورت رقابتي و از طريق مناقصه ميباشد.

-برنامه ريزي ونظارت بر اجراي تكاليف مندرج دراين ايين نامه كارگروه ماده) 4(ايين نامه  اجرايي ماده)24( قانون مديريت ….ميباشد.

-اشخاص حقيقي وحقوقي غير دولتي صرفا در قالب انواع شركتها )سهامي عام ،سهامي  خاص،وتعاوني و..( ميتوانند در اين حوزه فعاليت نمايند.

 • موسسات موضوع اين ايين نامه نيروي انساني مورد نياز خود را از كاركنان موجود تامين و نيروي جديد را از طريق آزمون وبا رعايت قانون گزينش و نظارت معاون توسعه مديريت…..بكار گيري كنند.

 ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري:

1-امور تصديهاي اجتماعي ، فرهنگي، خدماتي از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و  موسسات عمومي غير دولتي به شيوه هاي ذيل انجام ميگيرد:

 اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي…….

  خريد خدمت از بخش تعاوني و خصوصي و……….

 مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي از طريق اجاره واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي  واگذاري مديريت با پرداخت تمام يا بخشي از از هزينه سرانه خدمات

احصائ وظايف قابل واگذاري به بخش غير دولتي توسط دستگاههاي اجرايي در مدت شش ماه پس  ازتصويب اين قانون

كاهش بيست درصدي ميزان تصدي هاي دولت در امورقابل واگذاري كاهش دو درصدي مجوزهاي استخدامي در امور غير حاكميتي  آيين نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات كشور:

 –تشكيل كارگروه كاهش تصدي هاي دولت متشكل از معاونان و مديران وصاحب نظران

 يكي ازاعضاي كار گروه بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد

-تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري و احصائ تصديها ،تعيين هزينه سرانه ،تنظيم قرارداد

،تعيين روش واگذاري ،تعيين تضمين لازم به منظور جلو گيري از تغيير كاربري و حفظ وحراست  اموال برعهده اين كارگروه است.

 ارتقاي  انگيزه در بخش غير دولتي  براي قبول تصدي هاي دولتي موارد ذيل ارائه ميگردد:

 –اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي

 -واگذاري زمين و ارائه خدمات بانكي با نرخ كارشناسي براي مشاركت بادولت

ارائه وام قرض الحسنه پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام

 –خدمات مشخص

-اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاههاي اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي تمام يا بخشي از اماكن و…. به صورت رايگان واگذار ميشود مشروط به عدم  تغيير كاربري و ارائه خدمات استاندارد و حفظ نيروي انساني با خريد خدمت به مدت پنج سال.

-تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول  واگذاري بر اساس نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري با تاييد معاونتهاي توسعه و سرمايه انساني…و برنامه ريزي و نظارت راهبردي  ريس جمهور  مي باشد.

تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي باشد.

 ماده 21 برنامه پنجم توسعه:

دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  و ساير مراجع قانوني ذيربط مي باشند .

بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور مي رسد، عمل مي نمايند.اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم اين بند شامل مصوبات، تصميمات و آئين نامه هاي قبلي نيز  مي گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصلاح نگرديده به قوت خود باقي هستند.

  ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه:

به دولت اجازه داده مي شود حسب مورد در چهارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب   شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت )فاينانس(، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد، با

رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش  غيردولتي

 • ـ واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي
 • ـ واگذاري حق بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي
 • ـ واگذاري مالكيت و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرائي متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره1ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و  غيرمنقول در قالب موافقتنامه

 ماده 14قانون  برنامه پنجم توسعه:

 واگذاري وظائف، رافع مسئوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست.

امور حاكميتي وتصدي گري:

تصويب نامه شماره 113411 /44913  مورخ 22/1/89   معاونت توسعه مديريت و سرمايه

  انساني رييس جمهور به استناد تبصره) 2( ماده) 45( قانون مديريت خدمات  كشوري ـ مصوب1381

 

   پستهاي سازماني واحدهاي سازماني مستقر درستاد مركزي و ستادهاي استاني وزارتخانه ها سازمانهاي مستقل تحت نظر رييس جمهور و موسسات دولتي واستانداري ها كه عهده دار وظايف  سياستگذاري ، هدايت ونظارت هستند . به عنوان  مشاغل حاكميتي محسوب مي شوند.

  تبصره 1پستهاي خدماتي موضوع مصوبه شماره 41/14 مورخ 31/1/1319 شوراي عالي اداري و پستهاي ) مشاغل ( مربوط به امورخدماتي و پشتيباني از قبيل حمل ونقل ، تعمير و نگهداري ،خدمات رايانه اي ، امورچاپ وتكثير، امور آشپزخانه و رستوران ، نگهباني ، باغباني ، نامه رساني ، ماشين نويسي و امورتاسيساتي شغل حاكميتي محسوب نمي شوند ساير پستهاي واحدهاي

سازماني معاونت پشتيباني يا اداري و مالي وعناوين مشابه درستاد مركزي و ستاد استاني دستگاه  اجرايي ، شغل حاكميتي محسوب مي شوند .

تبصره 2پستهاي سازماني ) مشاغل ( منشي ، رييس دفتر مسئول دفتر ، متصدي امور دفتري و بايگاني و ماشين نويس در حوزه دفاتر وزيران ومعاونان رييس جمهور ، استانداران ، معاونان وزرا و  همطراز آنها شغل حاكميتي محسوب  مي شوند.

آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاهها:

آييننامه مالي و معاملاتي دانشگاهها  و دانشكدههاي  علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 

تبصره 2 ماده 2 آييننامه مالي و معاملاتي:

به موسسه اجازه داده ميشود واحدهاي اجرايي مستقل خود را با اعطاي اختيارات لازم به رئيس واحد و يا به صورت هيات امنايي و يا شركتي و يا استفاده از بخش غيردولتي و خصوصي به يكي از روشهاي خريد خدمات و يا مشاركت و يا واگذاري مديريت، براساس دستورالعملها و اختيارات محوله كه به تصويب هيات رئيسه موسسه ميرسد اداره نمايد.

31

 

 

ماده 11 آييننامه:

منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينهاي، تملك دارايي و اختصاصي منظورشده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ،استاني، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمكهاي مردمي و تسهيلات  بانكي ميباشد .

  تبصره 1 اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت جهت هر سال موسسه در سال قبل براساس بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه تنظيم و به مراجع  ذيصلاح ارائه ميشود  تا به صورت كمك در  بودجه  كل كشور  منظور و تصويب شود.

  تبصره 2اعتبارات اختصاصي معادل كليه درآمدهاي وصولي )درآمد اختصاصي( موسسه ميباشد كه به حساب خزانه واريز شده و پس از وصول از خزانه  كلاً قابل هزينه ميباشد .

  تبصره 3 درآمد اختصاصي شامل كليه درآمدهايي است كه طبق  مقررات در اجراي  وظايف موسسه و يا در ازاي  ارائه  خدمات  آموزشي،  پژوهشي، بهداشتي، درماني، دارويي و غذايي ،فرهنگي، تبليغاتي، كنگرهها، همايشهاي علمي، رفاهي، ورزشي، مشاورهاي، فني و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال منقول و غيرمنقول، جرائم غيبت، فروش مواد زائد و بدون استفاده، فروش و يا اجاره خودرو و ماشين آلات و تجهيزات، املاك و ابنيه و امكانات موسسه و همچنين وجوه حاصل از عدم اجراي قراردادها و قولنامهها و تعهدات اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا ضبط سپردهها و ضمانتنامهها و يا كليه موارد مطروحه پيشبيني شده در اين آييننامه وصول گردد و يا مجوز وصول  آن توسط هيات امنا صادر شده باشد .

  تبصره 4اعتبارات دريافتي موسسه از هر محل ممكن )در صورتي كه قوانين حاكم بر آن مغاير با مفاد اين آيين نامه نباشد(  به سر جمع  اعتبارات موسسه افزوده شده  و در قالب مفاد اين آييننامه قابل مصرف ميباشد .

بند 3 تبصره 1 ماده 55 آييننامه:

در مورد خريد ،اجاره به شرط تمليك يا اجاره و استجاره اموال منقول و غيرمنقول كه يا به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه يا مقامات مجاز از طرف او با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و متعهد منتخب رئيس موسسه يا با قيمت برابر يا كمتر از  قيمت تعيينشده يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح انجام  شدهباشد.

 

ماده 41 آييننامه منوط به نظر هيئت رييسه:

موسسه ميتواند به منظور جلب مشاركتهاي مردمي در مراكز ارائهدهنده خدمات نسبت به واگذاري واحدهاي ارائهدهنده خدمات مزبور به بخش غيردولتي اقدام نموده و همچنين به منظور استفاده بهينه از فضا و امكانات موجود خود ميتواند بخشي از خدمات خود را پس از محاسبه قيمت تمامشده و براساس توافق يا در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذارنموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصي موسسه منظور نمايد . ماده 85 آييننامه:

موسسه اجازه دارد بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه براساس نظر هيات كارشناسي منتخب توسط رئيس موسسه حسب مورد در فعاليتهاي مرتبط با ماموريت و يا توانمندهاي خود در بخشهاي دولتي، خصوصي، عام المنفعه و خيريه و ديگر داوطلبان حقيقي و حقوقي، با حق السهمي و شرايطي كه به تشخيص هيات كارشناسي فوق الذكر و يا رئيس موسسه تعيينميگردد نسبت به سرمايهگذاري و مشاركت اقدام نمايد. آورنده موسسه در اين موارد سرمايه نقدي يا اختصاص برند كالاي توليدي و يا خدمات ارائهشده و همچنين امكانات و تجهيزات منقول و غيرمنقول خواهد بود.

ماده 51 آييننامه:

در مورد آن قسمت از هزينهها يا خريدهايي كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند موسسه ميتواند براي مدت متناسب  قراردادهايي كه مدت اجراي  آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد )منوط به آنكه در بودجه تفصيلي سال مربوطه، منظور شده باشد(  موسسه مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت  تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات  منظور نمايد.

 منابع:

 -معاونت توسعه مديريت و امور مجلس )مركز نوسازي و تحول اداري (

 –قانون بخشي از مقررات مالي دولت

 قانون مديريت خدمات كشوري

 مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه

 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها

 دستورلعمل واگذاري خدمات سلامت

 منابع آموزشي مرتبط با برون سپاري )آقاي دكتر حجاريان( تهيه كنندگان :

 -دكتر محمد هادي ناصح )قائم مقام معاون درمان( دانشگاه علوم پزشكي البرز

 – ايرج افشارمحمدي )مدير خدمات پشتيباني و بودجه( دانشگاه علوم پزشكي البرز

 مژگان عسگري )كارشناس واگذاري و اداره سوء مصرف مواد مخدر معاونت درمان(

با همكاري : )مرجان منطقي)رئيس اداره نظارت بر امور قراردادها(- متين حرفت خواه)كارشناس واگذاري(-رعنا اله ياري)كارشناس خدمات پشتيباني(-حسين خانبان)رئيس اداره رفاه و  تعاون(

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

گل فروشی اینترنتی

برای شرکت در مراسم ترحیم ضروری است آداب و رسومی را رعایت کنیم. از جمله رسوماتی که در مراسمات ترحیم مشاهده می شود، ارسال تاج گل مخصوص مراسم ختم جهت همدردی با خانواده متوفی است Read more…

دسته اصلی

آشنایی با نقاشی پاستل

مدیوم(متریال) پاستل چیست؟ پاستل از رنگدانه های پودری به هم چسبیده تشکیل شده که برای مابقی مدیوم های نقاشی هم به کار میرود. پاستل ها مدیوم های بسیار حساسی هستند که برای فیگور و چهره Read more…

دسته اصلی

طراحی سایت گردشگری

طراحی سایت گردشگری سفر در عصر حاضر به یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی این روز های انسان تبدیل شده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی و به ویژه ورود وسایل نقلیه حمل نقل مانند Read more…