ا در دماهای پایین، مقرون به صرفه بودن، سادگی تجهیزات مورد نیاز و در نتیجه امکان تولید انبوه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۵۰]. بطور کلی سنتز فاز مایع در دماهای کمتر از C 2000 انجام می‌شود و این خصیصه امکان انتخاب زیرلایه‌های بیشتری را فراهم می‌کند. روند رشد در سنتز فاز مایع را می‌توان در محلول‌های آبی یا آلی یا ترکیبی از این دو انجام داد [۵۲- ۵۱].

الف- روش هیدروترمال

همانطور که در فصل اول اشاره شد، در این روش فرایند رشد در دو مرحله صورت می‌گیرد.
مرحله اول: تولید نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح زیرلایه. این روش را بذر گذاری می‌نامند. این بذرها، هسته‌هایی برای رشد نانو‌سیم‌ها بر روی سطح زیرلایه بمنظور کاهش سد ترمودینامیکی ‌می‌باشند [۵۳].
مرحله دوم رشد نانو سیم های عمودی اکسید روی از طریق قرار دادن بسترهای بذر گذاری شده در درون محلول آبی شامل نیترات


No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

قابلیت پیش بینی، پرخاشگری کلامی

طرح پژوهش در سطح دانشگاه، با اخذ معرفی نامه از دانشکده، به معاونت پژوهشی اداره آموزش و پرورش شهرستاناصفهان مراجعه شد و از آنها لیست دبستانهای دولتی شهرستان اخذ و نمونهگیری مربوط به پایایی و Read more…

پایان نامه ها و مقالات

سبک های فرزند پروری، دانش آموزان دختر

و خوی کودکان (خشم / سرخوردگی وتلاش برای کنترل)، سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه) را پیش بینی می کند؟ ۲. آیا سبک های فرزند پروری (مستبدانه و مقتدرانه)، خلق و خوی کودکان (خشم/ Read more…

پایان نامه ها و مقالات

مشکلات رفتاری، رفتار پرخاشگرانه

گریتنز۲۳۱، آنقنا۲۳۲ و میچلز۲۳۳، ۲۰۰۹)، ناراحتی های عاطفی (نلسون و کوان۲۳۴، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری را در مدارس ابتدایی گزارش کرده اند. در مطالعه ای که توسط استون۲۳۵ و همکاران (۲۰۱۳) با هدف بررسی کنترل Read more…