دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

سخت کردن آماج جرم:

سخت کردن آماج جرم در ساختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان است که موجب دور نگه داشته مجرمان از ساختمان می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت سخت کردن آماج جرم به این معناست که آماج‌ها و اشیایی که معمولاً مورد تحریب یا سرقت قرار می‌گیرند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت در امان بمانند.

3-4-6-فعالیت‌های حمایتی و پشتیبانی:

این فعالیت‌ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت‌های ناامن در مکان‌های امن یعنی مکان‌هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت‌های امن به مانند آهن ربایی عمل می‌کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می‌شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،1381، ص 99).

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست‌های مقابله با جرم

پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی‌توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم‌ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: 1. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ 2. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ 3. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرائم و جدیت در کشف جرائم واقع شده. در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آن‌ها مواجه‌اند محسوب می‌شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه‌های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان‌ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع‌اند) است.

در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه‌های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می‌آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می‌توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…