پایان نامه مدیریت:شناسایی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی

دانلود پایان نامه های ارشد


دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

نوع و روش پژوهش

روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد زیرا نتایجی که در مورد جامعه آماری به دست می یابد فوراً قابل استفاده می باشد. پژوهش حاضر درصدد آن بوده است که با استفاده از ابزارهای خود به بررسی سوال های پژوهش در زمینه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا بپردازد به این خاطر روش پژوهش از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی_پیمایشی است.

۳-۳) جامعه آماری

جامعه تمامی عناصری است که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هایی از جامعه است که عملاً درجریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. جامعه آماری‌ این‌ پژوهش عبارت است از کلیه کاکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس که طبق برآوردهای صورت گرفته ۳۰۴ نفر بوده اند.

۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. از آنجایی که نظرسنجی از تمامی جامعه آماری ذکر شده به علت پراکندگی و گستردگی مقدور نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزیده شد. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران[۱]، نمونه ای به حجم ۱۷۰ نفر انتخاب شد. همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در ذیل فرایند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ذکر شده است:

[۱]– در فرمول کوکران معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل ۰۵/۰، ضریب اطمینان ۹۵/۰، ۹۶/۱t= و مقادیر  pو q نیز هرکدام معادل ۵/۰ و حجم جامعه N در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود زیرا اگر ۵/۰P= باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می‌کند و این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا