دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

نوع و روش پژوهش

روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد زیرا نتایجی که در مورد جامعه آماری به دست می یابد فوراً قابل استفاده می باشد. پژوهش حاضر درصدد آن بوده است كه با استفاده از ابزارهاي خود به بررسي سوال هاي پژوهش در زمينه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا بپردازد به این خاطر روش پژوهش از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی_پیمایشی است.

3-3) جامعه آماری

جامعه تمامي عناصری است كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارد و نمونه مجموعه اندازه هايي از جامعه است كه عملاً درجريان يك تحقيق گردآوري مي‌شود. جامعه آماري‌ اين‌ پژوهش عبارت است از کلیه کاکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس که طبق برآوردهای صورت گرفته 304 نفر بوده اند.

3-4) نمونه و روش نمونه گیری

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. از آنجایی که نظرسنجی از تمامی جامعه آماری ذکر شده به علت پراکندگی و گستردگی مقدور نبود لذا به انتخاب نمونه از جامعه مبادرت ورزيده شد. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران[1]، نمونه ای به حجم 170 نفر انتخاب شد. همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. در ذیل فرایند انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ذکر شده است:

[1]– در فرمول کوکران معمولاٌ؛ حداکثر اشتباه مجاز (d) معادل 05/0، ضريب اطمينان 95/0، 96/1t= و مقادير  pو q نيز هرکدام معادل 5/0 و حجم جامعه N در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته می‌شود زيرا اگر 5/0P= باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا مي‌کند و اين امر سبب مي‌شود که نمونه به حد کافي بزرگ باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا 

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take

Writing A Psychology Essay Such As An Pro: The Actual Structure and Secrets You Should Simply Take Pupils are assigned therapy essay writing tasks allow them build knowledge of individuals and groups, due to the Read more…

دسته اصلی

A possibility to stretch a dollar with the aid of Secure Online Data Rooms

Without reference to the caliber of the business, every undertaking would like to save money. Of course, saving money is possible with the aid of Electronic Repositories. But whereby does it go? We made up Read more…

دسته اصلی

بانک زبان : آموزش زبان انگلیسی

بانک زبان با هدف آموزش هرچه ساده تر علاقه مندان به زبان انگلیسی و با هدف در دسترس قرار دادن بهترین منابع آموزش زبان انگلیسی از تابستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. بانک زبان یکی از مجموعه Read more…