پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

روش ANP، توسعه يافته روش AHP مي‍باشد و تا حدي از آن دشوار‍تر است. در AHP وابستگي متقابل بين معيارها با يکديگر در نظر گرفته نمي‍شود و از اين لحاظ با مشکلاتي مواجه است. در حالي که روش ANP اين ارتباطات متقابل را لحاظ مي‍کند.[40, 39, 38, 37] در روش TOPSIS نيز فرض بر اين است که n معيار و m گزينه انتخابي وجود دارند و سپس نقطه ايده ال مثبت و منفي تشخيص داده مي‍شود و گزينه اي که داراي کمترين فاصله با نقطه ايده آل مثبت و بيشترين فاصله با نقطه ايده آل منفي باشد، انتخاب خواهد شد. اين فواصل معمولا به صورت فاصله اقليدسي درنظرگرفته مي‍شوند MAUT [1].[41]‍يکي از روشهاي استفاده شده در مقالات است که در مواقعي که چند معيار متضاد و همچنين ريسک بالا در انتخاب وجود دارد از آن استفاده مي‍شود .[42]‍در شرايط قطعي و تصادفي نيز مفيد است و مانند AHP از يک ساختار سلسله مراتبي استفاده مي‍کند. در روش‍هاي غير‍‍رتبه‍اي[2] [43] نيز به جاي رتبه‍بندي گزينه‍ها از مفهوم جديدي به نام مفهوم غير‍رتبه‍اي استفاده مي‍شود و اغلب قدمهاي اين الگوريتم شباهت بسياري به روش TOPSISدارد.

برابر است با نسبت مجموع وزني خروجي‍ها، براي مثال عملکرد تامين‍کننده، به مجموع وزني ورودي‍ها يعني هزينه استفاده از يک تامين‍کننده. در روش DEA وزنها به درستي تعيين مي‍شوند و به اين ترتيب تامين‍کننده‍ها در دو گروه کارامد و ناکارامد انتخاب مي‍شوند .[‍45,44]‍مدل‍هاي برنامه‍ريزي خطي چند هدفه و عدد‍صحيح نيز به صورت مکرر در مقالات مورد

[1]– Multi-attribute utility technique

[2] – outranking methods

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Related Posts

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 3

f marketing, 57(1), 1-22. Keller, K. & Lehmann, D. (2004). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science, 25(1), 740–759. Kim, J. H. & Hyun, Y. (2010). A Model to Investigate the Influence Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور

مقدمه تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.( برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي ويروسي كه يكي از شيوههاي Read more…

دسته اصلی

تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتري محور- قسمت 2

محصـول (ديـويس و خازانچي، 2008 (مواجه ميشود. «جاذبه»، جهتگيري مثبت يا منفي بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (است؛ بدين معنا كه تأثير بازاريابي ويروسي ميتواند مثبت يا منفي باشد (باتـل، 1998» .(خصوصيات بصري پيام»، Read more…