پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران

بي شك مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران باعث شده است مرزهاي هوايي ايران بر اساس آن تعريف شود و شاخص هايي با عناوين امنيت، ايمني، فرهنگ، اقتصاد، سياست خارجي، سياست داخليو… در اولويت هاي اول تصميم سازان و تصميم گيران در مورد مرزهاي هوايي ايران خواهد بود.

موقعيت جغرافيايي ايران در آسيا، منطقه خاورميانه، جهان و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بصورت متقابل باعث شده است مرزهاي هوايي نقش اساسي و استراتژيك در ارتباط با كشورهاي منطقه و دنيا ايفا كند. نگاه همه جانبه براي حضور ايران در مجامع بين المللي و اهدافي كه نظام اسلامي تعريف كرده است مي تواند علاوه بر حفظ هويت انقلابي جمهوري اسلامي ايران، تبادلات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در بر داشته باشد.

بهنظرمیرسدبراساسیکرویکردنوینویکنگرشکلیمیتوانمهمترینکارکردهایمرزرابهدودستهکارکردهایدفاعی- امنیتیوکارکردارتباطی–تجاریتقسیمکرد.

ازسویدیگر،عواملژئوپولیتیکیمختلفیبرنقشوکارکردمرزهاموثراست،کهازجملهمیتوانبهمواردیچوننظامهایسیاسیکشورهایهمسایهدردوسویمرز،ویژگیهایاقتصادیواجتماعیمرزنشینان،موقعیتنسبیکشورونوعفضایاستراتژیکمسلطبرمنطقه،نوعنگرشورفتارحکومتهانسبتبهمرز،ذخایرومنابعطبیعیموجوددرمنطقهمرزی،پیمانهایسیاسی-نظامیکشورهایهممرزباقدرتهایفرامنطقهایو…اشارهکرد.

در بخش یافته های تحقیق متغیرهای عملیاتی پایان نامه شامل مولفه های   اقتصادی ( نقش فرودگاهها و کریدورهای هوایی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ، ترانزیت هوایی و ایجاد تعلق ژئوپلیتیک در دیگر کشورها نسبت به ایران و…) ، سیاسی (راهبندی های هوایی و تاثیر آن در رفتار ژئوپلیتیک کشورها و…) و نظامی ( نقش موقعیت جغرافیایی ایران در تهاجمات هوایی قدرتها بر علیه دیگر کشورها از جمله افغانستان و عراق و…)باشد.در این راستا نقش مرزهای هوایی در هر کدام از این حوزه ها  قابل بررسی مي باشد.

در اين پايان نامه مرزهاي هوايي متغيّر مستقل و مناسبات جمهوري اسلامي ايران متغيّر وابسته مي باشد.

 

1-3 مساله تحقيق:

مرزهاي هوايي چگونه مي تواند مناسبات ژئوپوليتيك جمهوري اسلامي ايران را متحول كند؟

 

1-4 فرضيه ها:

قرار نگرفته است. بدیهی است که پس از ایجاد یک رویه امکان تغییر آن بسیار سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. یا بعنوان مثال میتوان به برنامههایی که در حال حاضر کشورهای همسایه ایران در راستای جذب ترافیک عبوری به سمت اروپا آغاز نمودهاند اشاره کرد. شایان توجه است که در سالیان گذشته به کرات از سوی سازمان های بینالمللی نظیر یاتا در خصوص

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

زیباترین آبشارهای دنیا

زیباترین آبشارهای دنیا معرفی زیباترین آبشارهای دنیا با بخش دیدنی های جهان مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید آبشار آنجل در ونزوئلا این آبشار بلندترین آبشار در جهان است که از ارتفاع تقریبا 1000 متری Read more…

دسته اصلی

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری منابع دکتری یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری است اگر جزوات آموزشی دکتری درست انتخاب شوند؟داوطلبان ازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری از سایت سنجش تکمیلی Read more…

دسته اصلی

مکان های گردشگری آرام بخش در دنیا

مکان های گردشگری آرام بخش در دنیا سوئیس بهترین مکان برای گردشگران با بخش گردشگری مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید سایت خارجی “تریب ادوایزر” تعدادی از مقاصد گردشگری آرام را در سه قاره جهان Read more…