دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر) (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

مرتکب فروش مال غیر محسوب می شود. به نظر می رسد فروش مال دیگري در صورتی جرم است که بدون مجوز قانونی باشد ماده 1 قانون انتقال مال غیر بر این امر تصریح دارد. در صورتی فروش داراي مجوز قانونی است که با اجازه مالکی که حق تصرف در اموال خود دارد باشد یا به موجب حکم قانون باشد هر چند مالک رضایت بر این امر نداشته باشد.

  • حبیبزاده، محمدجعفر، شاملو، باقر، سرقت مال مشاع، نامه مفید قم، ش 29، بهار 81.ص45.
  • بهرامی، بهرم، معامله فضولی و انتقال مال غیر(آراء و نظریات)، پیشین، ص 67.
  • میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 162.

بنابراین اجازه مالکی که محجور است فاقد اثر قانونی است زیرا اعطاي نیابت از جانب مالک به شخص ثالث در خصوص تصرف در اموال وي که جوهره آن اهمیتی بر اذن است، مستلزم وجود اراده انشایی سالم است. از این رو، اجازه صادره از سوي محجورینی که از نظر قانون فاقد اراده انشایی هستند یا اراده انشایی آنها به صورت جمع و کامل مورد شناسایی قانونگذار قرار نگرفته است، در خصوص فروش اموال آنها نمی تواند موجب اباحه عمل باشد. بدیهی است که چنانچه ممیز و غیر رشید اذن در فروش مال خود به دیگري بدهند و قبل از فروش ولی آنها این امر را تنفیذ کند عمل مذکور مباح تلقی می شود اما چنانچه بعد از فروش مال ولی یا قیم آن را تنفیذ کند، تنفیذ مذکور موجب مباح شدن عمل نمی باشد، زیرا در لحظه فروش مال کلیه ارکان و شرایط تحقق جرم محقق می باشد و عمل بعدي ولی چنین امري را مباح نمی کند البته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 20

    ت از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.”+ مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد+ معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 19

                                        برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید              Read more…

دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 18

                                            برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید          Read more…