دانلود پایان نامه درباره : عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 1. عدم تغییر نگرش مدیران نسبت به ارزشهای انسانی: مدیران اداره کل مالیاتی شهر ری فکر می‌کنند که عقل کل بوده و همه فعالیت در خودشان جمع شده است. در واقع فکر می‌کنند که همه اشتباه می‌کنند و تنها آنها درست رفتار می‌کنند. انسان به عنوان یک ابزار تلقی شده و قابلیت های ذهنی و فکری زیردستان مورد بی توجهی قرار می‌گیرد.
 2. نامطلوب بودن نگرش مدیران نسبت به زیردستان
 3. عدم ایجاد شرایط مناسب جهت ارتقاء سطح توان و تمایل کارمندان
 4. نامتناسب بودن سبک رهبری مدیر با میزان توانمندی ها و تمایل کارکنان.
 5. القاء رفتار دوستانه به جای شیوه صحیح رهبری.
 6. تلاش مدیر در جهت وانمود کردن این که زیردستان، انسانهای مهمی‌هستند. درحالیکه در عمل هیچ اقدامی‌جهت مبدل کردن زیردستان به افراد مهم صورت نمی‌گیرد.
 7. اتخاذ شیوه رهبری، صرفا براساس دانش فنی زیردستان صورت می‌گیرد.
 8. اظهار نوع سبک رهبری از جانب مدیریت، از نظر زیردستان، صرفا یک شعار تلقی می‌شود. چرا که عمل مدیر، چیزی متفاوت با ادعای اوست.

۱۰٫مدیر برای هر پدیده یا حرکت، فقط به یک علیت فکر می‌کند.

۳-۸- عدم انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت

انطباق اهداف کارکنان با اهداف سازمان از طریق یگانگی در هدف، تحقق می‌پذیرد، یعنی اینکه برای موفقیت سازمان هردوطرف دوش به دوش هم تلاش می‌کنند. اما در صورتی که برداشت مدیریت از یگانگی به تعدیل و انطباق کارکنان نسبت به شرایط سازمان به گونه ای که خود برداشت می‌کنند باشدانجام و تعهد شغلی بوجود نمی‌آید.

مهمترین عوامل که بیانگر انطباق اهداف کارکنان با اهداف مدیریت می‌باشد. عبارتند از:

الف) میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها.

ب) درجه رضایت شغلی کارکنان

ج) میزان واگذاری مسئولیتها

ه) میزان انگیزه و تمایل واقعی کارکنان

و) مساله امنیت شغل

مطالعات و بررسی های بعمل آمده، بیانگر مشکلات ذیل در این ارتباط می‌باشند:

الف- میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها

بررسی ها نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیریت انگیزه مشارکت در تصمیم گیری برای کارکنان، از اهمیت ۶ برخوردار است. با توجه به اینکه از شاخص عددی ۱۰ (برای بیشترین اهمیت ) و از شاخص عددی ۱ (برای کمترین اهمیت) استفاده شده است. ولی از دیدگاه خود کارکنان حین انگیزه از کمترین اهمیت برخوردار می‌باشد. این مساله بیانگر حقیقت است که مشارکت واقعی صورت نمی‌گیرد و کارکنان احساس می‌کنند که اگر همه مشارکتی در تصمیم گیری ها وجود داشته باشد از نوع کاذب است. بنابراین 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

پایان نامه ارشد درباره : عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بطور کلی از مباحث فوق می‌توان چنین نتیجه گیری نمود.

الف- تنها نیمی‌از مدیران مورد بررسی، این آگاهی و معرفت را دارا می‌باشند که می‌بایستی سبک رهبری خویش را متناسب با میزان توان و تمایل پرسنل اتخاذ نمایند براساس محاسبات آماری، این تعداد می‌تواند در سطح جامعه بیش از ۵۰ درصد نیز باشد.

ب- تنها ۳۵ درصد از مدیران مورد بررسی، سبک رهبری که قائل به اجرای آن هستندراانجام می دهند. بدون توجه به این نکته که متناسب با میزان توان و تمایل کارکنان اتخاذ گردیده باشد. در عمل نیز توسط زیردستان مورد تایید قرار گرفته است. که واقعا مدیر، چنین سبکی را اعمال می‌نماید. با استفاده از مطالعات مشخص گردید همواره کمتر از نیمی‌از مدیران، در باور خویش نسبت به اعمال یک سبک خاص صادق هستند.

ج- فقط ۲۶ درصد از مدیران هم سبک رهبری که قائل به اجرای آن هستند، از یکطرف متناسب با میزان توان و تمایل کارکنان اتخاذ گردیده است. و از طرف دیگر، زیردستان نیز معتقدند که به همین سبک در عمل توسط مدیران مربوطه اعمال می‌گردد.

د- اطلاعات نشان می‌دهد که نگرش مدیران و کارکنان نسبت به سبک غالب رهبری مدیران متفاوت است بصورتی که مدیران بر این باورند که بیشترین سبک رهبری آنان در مواجهه با پرسنل سبک ۴s می‌باشد. در حالیکه زیردستان معتقدند در بیشتر موارد، سبک رهبری مدیر، چیزی فراتر از سبک رهبری ۳s نیست. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که بین سبک رهبری مدیر اداره کل امور مالیاتی شهر ری از دیدگاه خودش و دیدگاه کارمندانش، انطباقی دیده نمی‌شود.

ه- نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ملاک اتخاذ سبک رهبری مدیریت، میزان تمایل و انگیزه کارکنان (از دیدگاه مدیر) نیست و مهمترین پارامتر صرفا توانایی پرسنل می‌باشد.

و- بررسی نشان می‌دهد که در اعمال سبک رهبری واقعی مدیر (از دیدگاه کارکنان)، نیز عامل تمایل و انگیزه پرسنل (از دیدگاه مدیریت) اصلا دخالتی ندارد.

ت- نتایج بدست آمده گویای این مطلب می‌باشد که مدیران چه در اتخاذ و چه در اعمال سبک رهبری خویش، به عامل میزان انگیزه واقعی کارکنانشان (میزان انگیزه ای که توسط خود کارکنان ارزیابی شده است)، توجهی مبذول نمی‌دارند.

ح- بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که در سطح اداره، میانگین انگیزه و تمایل کارکنان از دیدگاه خودشان با میانگین سبک رهبری مدیر از دیدگاه خودش همخوانی ندارد و نمی‌توان اظهار داشت که در سطح اداره، با افزایش میزان تمایل، واقعی کارکنان، سبک رهبری مدیریت (از دیدگاه خودش) نیز بهبود یابد.

براساس ریشه یابیهای صورت گرفته، مهمترین علل سبک ناصحیح رهبری مدیریت اداره کل عبارتند از:

 1. نداشتن دانش مدیریت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد درباره : عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 1. سبک ۱s – در این سبک مدیر دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و چهارچوب زمانی آن را مشخص ساخته و بر کارکنان دقیقا نظارت و کنترل کرده و نسبت به زیردستان اعتماد ندارد و خود را عقل کل می‌داند.
 2. سبک ۲s – در این سبک مدیر، دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و در عین حال روزنه گفتگو جهت پذیرش آن دستور را از سوی کارکنان باز می‌گذارد.
 3. سبک ۳s- در این سبک مدیر، باکارکنانش ارتباط متقابل برقرار نموده، نظریات خود را با آنها درمیان گذاشته و آنها را تشویق به مشارکت در امور اداره می‌کند.
 4. سبک ۴s – در این سبک، مدیر به کارکنانش تفویض اختیار نموده و مسئولیت کامل انجام کار را به عهده آنان واگذار می‌کند و در عین حال آزادی عمل کامل نیز به آنها داده می‌شود.

نتایج بعمل آمده نشان می‌دهد که یک اختلاف نگرش بین سبک رهبری مدیر از دیدگاه خودش و مدیران عملیاتی دیده می‌شود.

در صورتیکه ۴۱% مدیران عملیاتی معتقدند که در عمل مدیران از سبک رهبری s3 استفاده می‌کنند، درحالیکه خود مدیران بر این باورند که از این سبک فقط در ۱۹ درصد موارد بهره می‌جویند. در مقابل مدیران معتقدند، مدیرانشان تنها در ۲۶ درصد موارد از این سبک در عمل استفاده می‌نمایند و به کارکنان تفویض اختیار نموده و مسئولیت انجام کامل کار را بعهده آنها واگذار کرده و آزادی عمل اعطاء می‌کنند.

در مورد سبک ۲s دیدگاهها تقریبا نزدیک به یکدیگر و ۱۷% مدیران عملیاتی معتقدند که مدیرشان در عمل دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و در عین حال روزنه گفتگو را جهت پذیرش آن دستور را از سوی کارکنان بازمی‌گذارد، همچنین در ۱۸ درصد موارد مدیران اداره کل مالیاتی شهر ری از سبک رهبری ۲s استفاده می‌نمایند.

در مورد سبک ۱s ، نیز یک اختلاف نگرش نسبی وجود دارد. بصورتی که مدیران معتقدند فقط در ۹درصد موارد، دستورات لازم جهت رسیدن به یک هدف خاص را بیان نموده و چهارچوب زمانی آن را مشخص ساخته و بر کار آنها دقیقا نظارت و کنترل دارند، در حالیکه خود مدیران عملیاتی بر این باورند که مدیرانشان در ۱۶ درصد موارد از این سبک بهره جسته اند.

محور اصلی این تحقیق، رهبری اقتضایی است، بدین معنا که مدیر بایستی با توجه به دو عامل توان و تمایل کارکنان به تعیین سبک رهبری خود بپردازد، بررسی نشان می‌دهد که ۵۸ درصد مدیران اداره دارای چنین دیدی بودند و سبک رهبری خود را متناسب با میزان توانایی و تمایل پرسنل انتخاب نموده اند. با مطالعه دیگری که بر روی سبک رهبری مدیر از دیدگاه مدیران عملیاتی صورت گرفت، به نتایج جالب توجه زیر دست یافتیم که تنها ۲۶ درصد از مدیران هم سبک رهبری خویش را درست متناسب با میزان توان و تمایل کارکنان انتخاب کرده و از طرف دیگر مدیران عملیاتی نیز معتقدند، این مدیران در عمل نیز از همین سبک رهبری استفاده می‌کنند.

همچنین بررسی ها نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از مدیران مورد بررسی، آن سبک رهبری که ادعای اعمال آن را دارند، بدون توجه به تناسب اتخاذ شدن آن در عمل نیز از آن بهره می‌جویند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

پایان نامه درباره : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ه: عدم دریافت پاداش مثبت در قبال انجام کار از طرف مدیر. در مواردی مدیران از سیستم پاداش (نه صرفا پاداش مادی) استفاده می‌نمایند و اگر از این ابزار صحیح و بموقع استفاده نشود در گروهی از کارکنان دلسردی ایجاد کرده و اصولا انگیزه های شغلی آنها فعال نمی‌گردد.

ز: به کارکنان در قبال عدم ارائه کار چشمگیر پاداش داده می‌شود. این موضوع صرفا به معنی پاداش مادی نمی‌باشد بلکه مواردی از جمله حالات زیر را می‌توان نام برد.

 • به کسی که کار دشواری را ضعیف انجام می‌دهد. تنها کارهای ساده واگذار می‌شود.
 • به کارمندانی که مکررا از تکالیف مشخص شده شکایت می‌کنند، تکالیف کمتری واگذار می‌گردد.
 • به افرادی که کنترل آنان مشکل است آزادی بیشتری داده می‌شود.

ج: تنبیه کارمند بطور غیر اصولی توسط مدیر: مثلا اگر فردی برای کسب تکلیف از مدیر سوالی کند مدیر پاسخ می‌دهد: آیا من باید کار شما را انجام دهم؟

ط: ارجاع غیرقابل حصول به کارمند: در مواردی کار ارجاع شده با شرایط مورد درخواست مطابقت نداشته و باعث می‌شود کارمند نتواند کار را انجام دهد این موضوع را می‌توان بی توجهی مدیر در بخش شرایط مربوط به کار و امکانات و محدودیتهای بر آن دانست.

ی: وجود مشکلات شخصی کارکنان که باعث لطمه زدن به انجام کار می‌گردد، مشکلات خانوادگی، طلاق، فوت خویشاوندان و … باعث می‌گردد که در مواردی باعث اختلاف بین مدیر و کارمند گردد.

ل: وجود بعضی موانع خارج از حیطه قدرت کارکنان است.

م. عدم پی آمد منفی برای عملکرد نامطلوب کارکنان در اداره کل فوق الذکر و عدم تنبیه مناسب برای عملکرد نامطلوب اینگونه از کارکنان باعث ادامه آن رفتار می‌گردد.

اگر فرد وظیفه محوله را از روی عمد، به نحو مطلوب انجام نداده و مدیر هیچگونه رفتار بازدارنده ای در این زمینه انجام ندهد، عملکرد نامطلوب تثبیت یا افزایش می‌یابد.

ن: کارمند فکر می‌کند که انجام دادن کار دیگری مهمتر است.

در مواردی کارمندان مشغول به کاری هستند ولی فکر می‌کنند که کار دیگری بغیر از آنچه به آن پرداخته اند مهمتر است. به عبارتی زیردستان از تقدم کارهای واگذار شده و اولویتها بی اطلاع هستند.

از علل این امر می‌توان عدم تعیین و تغییراولویتهاازطرف مدیربدون اطلاع کارمند را نام برد .

۳-۷- سبک نامناسب رهبری مدیر

بررسی و مطالعه هایی برروی انواع سبک های رهبری مدیر از دو دیدگاه صورت گرفت که عبارتنداز:

الف- سبک رهبری

ب- سبک رهبری مدیر از دیدگاه مدیران عملیاتی

چهار سبک رهبری عمده ایی که در این تحقیق مبنای کار بودهاست، عبارتند از

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه درباره : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 1. عدم اعتماد به کارمندان
 2. تفاوتهای برداشتی مدیران نسبت به کارمندان
 3. تسلط صرف بر رابطه علت و معلولی فرایندهای کاری
 4. تفاوت زیاد بین دانش شغلی مدیران و کارمندان
 5. ساختار نامتناسب سازمانی و عدم انعطاف پذیری آن
 6. عدم درک نیازهای سطوح بالاتر کارمندان از جانب مدیریت
 7. عدم آزادی شغلی و آزادی تصمیم گیری
 8. وابستگی شدید کارمندان به مافوق، بدلیل نوع و سبک رهبری مدیر
 9. نظریات و پیشنهادات کارمندان درنتیجه تصمیم منعکس نگردیده و بصورت اطلاعات در اختیار مدیر قرار می‌گیرد.

 

۳-۶- عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی کارمندان

آنچه که در این بررسی معلوم گردید و در مباحث مدیریت، مدیران اداره کل امور مالیاتی شهر ری با آن روبرو بودند این سئوال بود که آنها به چه نحو می‌توانند کارمندان خود را ترغیب به انجام کار بنمایند؟ و اصولا چرا از کارمندان آن کاری را که از آنان انتظار می‌رود انجام نمی‌دهند؟ در بررسی هایی که در این زمینه صورت پذیرفت و طی مصاحبه هایی که با تعدادی از مدیران و کارمندان انجام دادیم علل این نارسائی را در موارد زیر یافتیم:

الف: در بسیاری از موارد کارکنان از اهمیت و نقش خود در فعالیتهای اداره کل بی اطلاع بوده و شرایطی ایجاد نگردیده است که مدیر اهمیت نقش کارمند را به صورت روشن و واضح برای او تشریح نماید لذا کارمندبر اثر عدم آگاهی و اطلاع از ماهیت و علت انجام کار در حد انتظار ایفای نقش نمی‌کند.

ب: در مورد دیگر کارکنان نحوه انجام دادن کار را نمی‌دانند و به دلایل مختلف از جمله تصور اینکه سئوال در مورد شیوه های انجام کار دلیل ضعف آنان برشمرده می‌شود و یا مدیران فکر می‌کنند که چون به فرد حقوق می‌پردازند نبایستی به کارمند توضیح داد و یا مدیران فکر می‌کنند که کارکنان از چگونگی انجام دادن کارها آگاهی دارند. در بسیاری از موارد مدیران فکر می‌کنند نحوه انجام کار را آموزش می‌دهند درحالیکه تنها به گفتن اکتفا می‌کنند، مدیران آموزش دادن را وقت تلف کردن می‌دانند و همین امر از جمله علل اساسی ایجاد مشکل می‌باشد.

ج: زیردستان نسبت به این امر آگاهی ندارند که چه کاری را باید انجام بدهند. زیردستان نمی‌دانند که کار آنها دقیقا باید چه چیزی باشد و این مشکل در اداره کل مالیاتی شهر ری در افراد جدیدالاستخدام مشاهده می‌شود.

د: در مواردی زیردستان (عمدتا در رده های مدیران عملیاتی و بالاتر) فکر می‌کنند که روش مدیر مناسب نبوده و کار را به روش خود انجام می‌دهند که در مواردی در کل برای اداره مثبت و در مواردی این طرز تفکر زیان بار می‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

پایان نامه ارشد درباره : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 1. تفاوتی نسبت به این قضیه به چشم می‌خورد. همین مطلب با توجه به اندازه گیری سطح رضایت شغلی مدیران عملیاتی و دیگر کارکنان نیز ثابت شده است که اکثریت آنها در حد بی تفاوتی هستند و رضایت شغلی چندان بالایی در آنها دیده نمی شود. از طرف دیگر می‌توان چنین استنباط کرد که یکی از مهمترین دلایل نسبت به مشارکت در تصمیم گیریها، در این نکته نهفته است که این مشارکتها جنبه کاذب داشته و مدیریت بخاطر سرپوش گذاشتن بر امور به یک مشارکت کاذب پرداخته و در عمل چنین امری صورت واقع به خود نمی‌گیرد.

این مطلب گویای این موضوع است که غالبا مدیران این اداره کل دارای نگرش و دیدگاه مشترکی با کارکنان خود در ارتباط با انگیزه های شغلی نیستند و این مساله یکی از مسائل عمده ایست که گریبانگیر مدیریت اداره کل امور مالیاتی شهر ری شده است.

 1. بررسی دیگری بر روی سطح رضایت شغلی مدیران عملیاتی صورت گرفت و در آن از این مدیران خواسته شد درجه رضایتمندی واقعی خود را نسبت به انگیزه های موجود در محیط کاری فعلی را مشخص نمایند و تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، از آنجایی که یک دیدگاه و نگرش مشترک نسبت به انگیزه های شغلی و اهمیت آنها بین مدیران عالی و عملیاتی وجود ندارد، اکثریت پاسخگویان صرفا در حد «راضی هستم» بوده اند که بیانگر یک حالت بی تفاوتی نسبت به اهمیت انگیزه های شغلی است.
 2. همین مطالعه بر روی سطح رضایت شغلی سایر کارکنان نیز صورت گرفت و دقیقا نتایج بالا تکرار گردید. بصورتی که دیده شد در اینجا نیز اکثریت کارکنان «در حد بی تفاوتی» نسبت به انگیزه های شغلی خود هستند.
 3. برای تکمیل نتایج فوق، مطالعه دیگری بر روی میزان تمایل کار به مدیران عملیاتی در دو بعد صورت گرفت:

الف- ارزیابی میزان تمایل مدیران عملیاتی از دیدگاه خودشان

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که خود مدیران عملیاتی، اکثریتشان معتقدند که میزان انگیزه و تمایل به کار آنها چیزی در حد متوسط و ضعیف است و مدیریتها قادر نبوده اند محیطی را فراهم آورند که انگیزه لازم جهت فعالیت موثر برای آنها وجود داشته باشد.

نتایج بدست آمده مؤید این مطلب است که در دیدگاههای مدیریت و کارکنان نسبت به انگیزه های شغلی اختلاف وجود دارد.

ب- ارزیابی میزان تمایل مدیران عملیاتی از دیدگاه مدیریت

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدیران معتقدند که چیزی حدود ۹۵ درصد از مدیران عملیاتیشان از این لحاظ، در حد خوب و عالی هستند و از این جهت مشکلی ندارند.

مهمترین علل عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار، براساس یافته های تحقیقاتی عبارتند از:

 1. بی تفاوتی مدیران نسبت به رشد کارکنان

مطالعات نشان داده است اصولا مدیران اهمیت بسیار کمی‌را برای مساله رشد و پیشرفت کارکنان در محیط کار درنظر می‌گیرند که خود باعث می‌گرد کارکنان انگیزه ای برای کارایی بیشتر نداشته باشند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد درباره : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 1. از نقطه نظر زیردستان، «فرصت پیشرفت در شغل» مهمترین انگیزه کاری تلقی شده است. زیردستان همیشه درپی فرصتی برای رشد می‌باشند و در صورتی که شرایط و امکانات فراهم شود با استقبال زیاد مواجه می‌شود. تخصیص امتیاز (۱۰) از طرف زیردستان به این عامل نشانگر اهمیت، تمایل و خواست زیردستان به افزایش بهره وری می‌باشد، مشروط بر اینکه شرایط لازم و کافی ایجاد شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نشان می‌دهد که متاسفانه مدیریت، بالاترین اهمیت را برای دستمزد قائل می‌باشد و برای پیشرفت شغل اهمیت ثانویه ای قائل می‌باشد و امتیاز (۸) را برای آن در نظر گرفته است.

این خود نشان می‌دهد که اصولا مدیرانی که پیرو سبک ۲s باشند، نگرش تئوری (x) را نسبت به کارکنان خود دارند و همیشه پاداشهای خارجی (مثل دستمزد و …) را عامل ترغیب کننده در افزایش بهره وری سازمان می‌دانند. در واقع علت عدم ایجاد شرایط مناسب برای پیشرفت شغلی از عدم اعتماد مدیران نسبت به زیردستان ناشی می‌شود. در صورتی که مدیران  اداره کل مالیاتی برای پاداشهای درونی، اهمیت قائل شوند و مهارت انسانی خود را در بهره گرفتن از تمایلات زیردستان افزایش دهند، مسلما بهره وری  نیز افزایش می‌یابد.

 1. نتایج بدست آمده از تحقیقات، نشان می‌دهد که در مورد متغیر انگیزشی، «شرایط کاری مناسب» بین دیدگاههای مدیران اداره کل امور مالیاتی شهر ری و زیردستان تفاوتهای قابل ملاحظه ای وجود دارد. کارمندان براین باورند که وجود شرایط کاری مناسب از قبیل محیط فیزیکی کار، پیگیری مشکلات کارمندان در محیط کار بعد از متغیر انگیزشی فرصت پیشرفت در شغل، می‌تواند نقش مهمی‌در افزایش بهره وری داشته باشد.

امتیازی که کارمندان برای این منظور در نظر گرفته اند (۹) می‌باشد که خود دلیلی بر این مدعاست. نقش انگیزشی این عامل در ایجاد رفتار مطلوب کارکنان از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌باشد، درحالیکه از نقطه نظر مدیریت، دارای اهمیت خاصی نمی‌باشد و به همین دلیل در حد متوسط ارزیابی می‌شود، یعنی تنها پنج امتیاز برای این متغیر ارزش قائل می‌باشند، درحالیکه چنانچه مدیریت بتواند محیطی جذاب و آرام و دلچسب فراهم سازد، مسلما انگیزه ای قوی برای بهتر در کارمندان ایجاد می‌کند.

 1. یکی دیگر از عوامل انگیزشی که از نقطه نظر کارمندان نسبتا دارای اهمیت می‌باشد «امکان تصمیم گیری مستقل» می‌باشد. مدیر برای این متغیر اهمیتی قائل نمی‌شود. کارکنان برای این متغیر امتیازی معادل (۶) را منظور داشته اند درحالیکه مدیریت (۳) امتیاز را به این متغیر تخصیص می‌دهد.

امتیاز (۶) از طرف کارمندان در مقایسه با امتیاز (۵) که برای حقوق و دستمزد قائل هستند، بیانگر این مطلب است که نیازهای سطوح پایین کارمندان، بطور نسبی تامین شده است و در پی تامین نیازهای سطوح بالاتر بر آمده اند، درحالیکه مدیریت تفکری درست عکس اندیشه زیردستانش را دارد.

از طرف دیگر در ارتباط با انگیزه «امکان مشارکت در تصمیم گیری» موضوع عکس شده است بصورتی که مدیریت این انگیزه را برای کارکنان دارای اهمیت دانسته و اولویت (۶) برای آن قائل شده اند. درحالیکه یکی از کم اهمیت ترین انگیزه ها نزد کارکنان همین انگیزه می‌باشد. بدین معنا که برای کارکنان، اینکه در تصمیم گیری های اداره مشارکت داشته باشند چندان محرک رفتار نیست و یک نوع بی 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

پایان نامه با موضوع : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به بالاترین سطح ممکن برسد. بدین معنی که به سختی تلاش کنند. به طور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدفها و تصمیمهای سازمان کوشش کنند.

البته عملکرد شغلی علاوه بر انگیزش به توانایی فرد و آمادگی محیط نیز بستگی دارد.

 

 

۳-۵- «ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار»

براساس مطالعه ای که بر روی انگیزه های دهگانه ذیل صورت گرفت، به نتایج قابل توجهی رسیده ایم که در زیر خلاصه می‌شوند:

 1. فرصت پیشرفت در شغل
 2. حقوق در قبال انجام کار
 3. رفتار مطلوب مدیر
 4. قدردانی از انجام کار
 5. امکان تصمیم گیری مستقل
 6. امکان مشارکت در تصمیم گیری
 7. امکان بروز خلاقیت
 8. امکان انجام کامل کار
 9. امکان آگاهی از نتایج کار

۱۰٫شرایط کاری نامناسب

بررسی های صورت گرفته مبین نتایج زیر است.

 1. مدیران بر این باورند که حقوق و دستمزد مهمترین محرکی است که باعث ایجاد بیشترین انگیزه در افراد می‌گردد، درحالیکه با توجه به آمار و اطلاعات بدست آمده از نظرخواهی زیردستان متوجه می‌شویم که حقوق، حدود ۵۰درصد انگیزش شغلی را بوجود می‌آورد.

تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که برخلاف دیدگاه مدیریت که اهمیت ۱ را برای این انگیزه قائل است. زیردستان اهمیتی معادل (۵) را برای حقوق و دستمزد قائل هستند. و عوامل دیگری را مطرح می‌کنند که نقش تعیین کننده، در رفتار شغلی آنها دارند. در این مقیاس ما به کمترین شغل عدد یک و به بیشترین انگیزش عدد ده را تخصیص داده ایم.

در اینجا متوجه می‌شویم که برداشت مدیریت از انگیزش زیردستان، انطباقی با برداشت زیردستان از انگیزش ندارد و این عدم سازگاری را می‌توان به طرز تلقی و نگرش مدیر نسبت به زیردستان نسبت داد. این برداشت نادرست باعث اجراء شیوه یا شیوه هایی شده که نتوانسته است با سود جستن از انگیزش درست زیردستان، کارائی سازمان را بهبود ببخشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-۲- مفهوم انگیزش

اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین «موو» که به معنی حرکت است گرفته شد.

در ذیل مختصر برگزیده های دیگر از تعریفهایی که نشان می‌دهد چگونه این اصطلاح بکار برده می‌شود ذکر می‌گردد. تاهرچه بهتر و بیشتر با این واژه که محور موضوع تحقیق است آشنا شویم.

تاثیر همزمان (بلافاصله) در هدایت، قوت و تداوم کنش.

انگیزش با یک دسته پیوندهای متغیر مستقل یا وابسته که جهت، وسعت و دوام رفتار فرد را بیان می‌کند و آثار، استعداد، مهارت و فهم وظیفه را ثابت نگاه می‌دارد و همچنین بازدارنده هایی که در محیط عمل می‌کنند کار دارد.

همه تعریف ها وجه مشترک دارند که می‌توان گفت پدیده انگیزش را مشخص می‌کند. بدین معنی که وقتی ما از انگیزش سخن به میان می‌آوریم. نخست این موارد را در نظر داریم:

 1. آنچه به رفتار شخص نیرو می‌بخشد.
 2. آنچه چنین رفتاری را هدایت می‌کند یا به آن جهت خاصی می‌دهد.
 3. چگونه این رفتار نگهداری یا تقویت می‌شود.

 

۳-۳- ماهیت انگیزش:

انگیزش «motivation» یعنی نیروهایی که موجب می‌شوند افراد به گونه ای خاص رفتار کنند.

از نقطه نظر مدیریت هدف ایجاد انگیزش در کارکنان به گونه ای است که رفتار آنان بیشترین نفع را برای سازمان داشته باشد.

نیازها تنشهایی در انسان می‌آفرینند که پیرامون شخصی در آنها تغییراتی پدید می‌آورد که نوعی از خواسته ها را سبب می‌شوند.

کارکنان آنگاه پاداشهای مثبت و منفی ای را که در دسترسشان است می‌سنجند و می‌آزمایند و سرانجام تعیین می‌کنند که کدامها به بهترین صورت خواسته های آنان را برآورده می‌کنند.

برپایه ارزیابی آنان از کل موقعیت، برانگیخته می‌شوند تا گامهایی را بردارند که به برآوردن نیازمندی هایشان بیانجامد. برای نمونه نیاز به غذا، تشنگی گرسنگی پدید می‌آورد.

دانشجویی که برای گرفتن بهترین نمره تمام شب را بیدار می‌ماند یا پزشکی که وضع سلامتی بیماران خود را تعقیب می‌کند از انگیزش برخوردارند. در این حال دانشجویی که با وقت گذرانی فرصت را از دست می‌دهد و یا پزشکی که توجهی به وضع سلامتی بیماران خود ندارد نیز دارای انگیزش هستند. با این تفاوت که آنها انگیزه انجام کار دیگری را دارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

یکی از شرایط تباه هر سازمان برآوردن انتظاراتی است که اعضای آن سازمان دارند. همانطور که برآوردن انتظارات مشتریان نیز از عوامل بقاء است و این امر تاثیر بسزایی در تعهد سازمانی دارند.

 

۲-۴- فرضیات پژوهش

در رابطه با موضوع تحقیق می‌توان فرضیاتی به شرح ذیل ارائه داد که دربرگیرنده عوامل موثر در کاهش انگیزه پرسنل می‌شود:

 1. آیا عدم اعتماد مدیر به کارکنان در انجام امور موجب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
 2. آیا سبک نامناسب رهبری مدیر سبب کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
 3. آیا نامناسب بودن شرایط و محیط کاری در کاهش انگیزه کارکنان موثر است؟
 4. آیا عدم توجه مدیران به مشارکت گروهی کارکنان در کار باعث کاهش انگیزه کارکنان می‌شود؟
 5. آیا بی تفاوتی مدیریت نسبت به عملکرد مثبت کارکنان باعث کاهش انگیزه می‌شود.

 

۲-۵- اهداف تحقیق

 1. اهداف کلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کاهش انگیزه پرسنل اداره کل امور مالیاتی شهر ری می‌باشد:
 2. تعیین چه عوامل مدیریتی بر کاهش انگیزه شغلی کارکنان اداره کل فوق الذکر موثر هستند؟
 3. تعیین شرایط محیط کاری نامناسب در کاهش انگیزه کارکنان تا چه اندازه تاثیر دارد؟

 

۲-۶- متغیرهای تحقیق

متغیرها عبارتند از عواملی که روی عوامل و پدیده های مختلف شامل (افراد مختلف) تاثیر گذاشته و اندازه های مختلفی را نتیجه دهد و قابل اندازه گیری و مشاهده باشند.

 1. متغیر مستقل:

متغیر مستقل متغیری است که آزادانه تغییر می‌کند و باعث تغییر متغیرها و فاکتورهای دیگر می‌شود؟ در این پروژه تحقیقاتی متغیرهای مستقل عبارتند از: محیط کاری – مسئولیت کاری.

 1. متغیر وابسته:

متغیر ایست که تحت تاثیر متغیر مستقل دچار تغییر می‌شود. در این پروژه تحقیقاتی متغیر وابسته ای که مد نظر است انگیزشی است.

۲-۷- تعریف اصطلاحات

انگیزش:

مجموعه پیچیده ای از نیروها، میلها و نیازها، حالت تنشی و یا سایر مکانیزمهای روانی است که سبب شروع فعالیت و ادامه آن به سوی میل به هدفهای شخصی می‌شود .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران