دسته اصلی

پايان نامه حقوق گرایش خصوصی:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن -حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه با موضوع شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن - حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی برخى از فقهاى شیعه بر این نظرند که شبیه‌سازى انسانى فی‌نفسه و به‌عنوان اولیه اشکالى Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه ارشد حقوق:شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تبیین شبهه یکى از پیامدهاى احتمالى مهندسى ژنتیک، ایجاد تزلزل در اصل تکلیف و یا مکلّف بودن انسان است؛ چون Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن - حکم فقهی شبیه‌سازی امروزه در مجامع علمى، تقریباً شبیه‌سازى درمانى پذیرفته شده است و محل بحث و اختلاف‌آرا در Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

دانلود پايان نامه با عنوان شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن دیدگاه فقهای شیعه دربارۀ حکم شبیه‌سازى انسانى، در میان فقهای شیعه اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ آنان دربارۀ شبیه‌سازى انسانى نظریات متفاوت Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

پايان نامه درباره شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى را Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

بررسی وشناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن تاریخچه شبیه سازی اولین شبیه سازی در سال 1943 انجام شد سپس در سال 1997 درمورد گوسفندی بنام دالی ، Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-پايان نامه حقوق گرایش خصوصی

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی در برابر سه نگرش فوق که در نهایت اصل شبیه‌سازى انسانى را به‌عنوان اولى مجاز مى‌شمردند Read more…

By 993, ago
دسته اصلی

شناخت حقوق فردی و اجتماعی فرد شبیه‌سازی‌شده (شبیه)-دانلود پايان نامه ارشد حقوق

  جستجو برای: عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی حقوقی شبیه‌سازی انسان و آثار آن - جواز محدود شبیه‌سازی انسانی برخى بر اساس نصوص موجود و به استناد اصل اوّلى در این مورد، شبیه‌سازى انسانى Read more…

By 993, ago