دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیلیا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفرییک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کندوکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیاتیا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[۱].

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیلیا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‌، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (‌ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «‌سلب و یا عدم تفهیم‌» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود (‌تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته‌، در صورت طرح سوالات تلیقنییا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس‌، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده  ۱۹۵ق.آ.د.ک)‌.

توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند‌، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(‌تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااینوجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «‌قرار عدم دسترسی‌« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است‌؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است‌: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسنادیا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلییا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[۲]؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

«تبصره۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

تبصره۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.»

آن‌ها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است[۳].

تصویر آنان به منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط ایشان، منتشر می‌شود.گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع

طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقتیا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[۷].

پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ ضمانت اجرای انتظامی از درجه ۳ به بالا برای آن پیش بینی کرده بود

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق‌،اعم از اینکه وی به احضار نامه توجه کرده و خود حاضر شده‌،یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌،باید بلافاصله بازجویی به عمل آید‌.نخستین اقدامی در بازجویی از متهم‌،پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. پس از استعلام هویت‌، اقدام بعدی‌، تفهیم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظری‌، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده از این لحظه به متهم تبدیل می‌شود،اما در عمل‌، هم قانون و هم رویه قضایی‌،فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.منظور از تفهیم اتهام‌، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است‌. اگر اعمالی که بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مقرر داشته که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران نیز توجه ویژه‌یی به مسئله تفهیم اتهام به متهم داشته است. تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت خاص متهم، برای او قابل درک باشد. لازم به ذکر است که با تفهیم اتهام، مشتکی عنه یا شخص تحت‌نظر، به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم از جمله حق سکوت یا داشتن وکیل و… برخوردار می‌شود. یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم باید اعلام کند، این است که اقرار یا همکاری مؤثر وی، می‌تواند موجبات تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌های بازپرس از متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هایی خارج از موضوع اتهام تفهیم شده به متهم، منجر به ابطال تحقیقات، مقدماتی می‌شود در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است[۸].
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

و یأس از رحمت الهی کفر است. با توجه به پشیمانی و عزم بر ترک گناهان گذشته، یقین بداند که روح و جان با صفا و صیقل می­گردد و دریچه­های نور در قلب گشوده می­گردد.[۱]

بــازآ بــازآ هر آنکه هستی بــازآگر کافر و گبر و بت­پرستی بازآ

این درگه ما، درگه نومیدی نیستصد بار اگر توبه شکستی بــازآ

 

۱-۷-۴-تفکر
یکى از موانع مهم تهذیب نفس، غفلت است و تفکر ضد غفلت است. امام علی(ع) مى فرماید: «فکر کردن مایه رشد است»[۲]
امام‌ خمینی‌ می‌گوید: «اوّل‌ شرط‌ مجاهده‌ با نفس‌ و حرکت‌ به‌ جانب‌ حق‌ تعالی‌، تفکر است‌ و تفکر در این‌ مقام‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ که‌: انسان‌ لااقل‌ در هر شب‌ و روزی‌ مقداری‌ فکر کند در این‌ که‌ آیا مولای‌ او که‌ او را در این‌ دنیا آورده‌ و تمام‌ اسباب‌ آسایش‌ و راحتی‌ را از برای‌ او فراهم‌ کرده‌… آیا وظیفه‌ ما با این‌ مولای‌ مالک‌ الملوک‌ چیست‌؟»[۳]

 

اما گاهی تخلیه دفعی است. یعنی انسان در مدتی کوتاه بلکه در ظرف چند لحظه، انقلاب و تحولی در خود پدید آورده و یکباره دگرگون می­گردد. در واقع نفس را یکباره کشتن و دست آن­را از هواها و خواهش­های نامشروع کوتاه کردن، همان تخلیه دفعی است.[۴]

 

۱-۷-۶- تحلیه

تحلیه از ماده «حلی» به معنای زیور است. تحلیه یعنی زیور آراستن. این کلمه در علم اخلاق به معنای آراستگی به مکارم اخلاق است.[۵] انسان اگر سه صفت شیطنت، بهیمیّت و سبعیّت را از خود بپیراید و بزداید مرحله تحلیه را انجام داده است. مرحله تحلیه در برابر تخلیه است. تخلیه در مقام دفع و پیراستن و تحلیه در مقام جذب و آراستن است و نیز تخلیه در مقام تبرّی، یعنی با رذایل اخلاقی ستیز کردن و تحلیه در  مقام تولّی یعنی با فضایل اخلاقی انس و الفت پیدا کردن و در نهایت به آن متلبس شدن، است. تخلیه کار بسیار مشکلی است و بدون عنایت حضرت حق، جهاد و یافتن نفس و توکل امکان پذیر نیست.[۶]

 

۱-۷-۷- تجلیه

تجلیه از ماده «جلی» به معنای چیزى که ذاتا روشن است،[۷] می‌باشد. در اصطلاح تجلیه یعنی خود را با[۱]. امینیان، مختار. مبانی اخلاق اسلامی. قم: صحیفه خرد. چهارم: ۱۳۸۶٫ ص ۶۹

[۲]. آمدی. عبد الواحد بن محمد. غررر الحکم و درر الکلم. ج ۱٫ ص ۳۱

[۳]. خمینی. روح الله. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ۱۳۷۱٫ ص ۶

[۴]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۲۹

[۵]. نجم رازی، عبداللّه بن محمد. مرصادالعباد. ص ۲۱۲

[۶]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۳۰

[۷]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ص ۴۰۷

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

و یأس از رحمت الهی کفر است. با توجه به پشیمانی و عزم بر ترک گناهان گذشته، یقین بداند که روح و جان با صفا و صیقل می­گردد و دریچه­های نور در قلب گشوده می­گردد.[۱]

بــازآ بــازآ هر آنکه هستی بــازآگر کافر و گبر و بت­پرستی بازآ

این درگه ما، درگه نومیدی نیستصد بار اگر توبه شکستی بــازآ

 

۱-۷-۴-تفکر
یکى از موانع مهم تهذیب نفس، غفلت است و تفکر ضد غفلت است. امام علی(ع) مى فرماید: «فکر کردن مایه رشد است»[۲]
امام‌ خمینی‌ می‌گوید: «اوّل‌ شرط‌ مجاهده‌ با نفس‌ و حرکت‌ به‌ جانب‌ حق‌ تعالی‌، تفکر است‌ و تفکر در این‌ مقام‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ که‌: انسان‌ لااقل‌ در هر شب‌ و روزی‌ مقداری‌ فکر کند در این‌ که‌ آیا مولای‌ او که‌ او را در این‌ دنیا آورده‌ و تمام‌ اسباب‌ آسایش‌ و راحتی‌ را از برای‌ او فراهم‌ کرده‌… آیا وظیفه‌ ما با این‌ مولای‌ مالک‌ الملوک‌ چیست‌؟»[۳]

 

اما گاهی تخلیه دفعی است. یعنی انسان در مدتی کوتاه بلکه در ظرف چند لحظه، انقلاب و تحولی در خود پدید آورده و یکباره دگرگون می­گردد. در واقع نفس را یکباره کشتن و دست آن­را از هواها و خواهش­های نامشروع کوتاه کردن، همان تخلیه دفعی است.[۴]

 

۱-۷-۶- تحلیه

تحلیه از ماده «حلی» به معنای زیور است. تحلیه یعنی زیور آراستن. این کلمه در علم اخلاق به معنای آراستگی به مکارم اخلاق است.[۵] انسان اگر سه صفت شیطنت، بهیمیّت و سبعیّت را از خود بپیراید و بزداید مرحله تحلیه را انجام داده است. مرحله تحلیه در برابر تخلیه است. تخلیه در مقام دفع و پیراستن و تحلیه در مقام جذب و آراستن است و نیز تخلیه در مقام تبرّی، یعنی با رذایل اخلاقی ستیز کردن و تحلیه در  مقام تولّی یعنی با فضایل اخلاقی انس و الفت پیدا کردن و در نهایت به آن متلبس شدن، است. تخلیه کار بسیار مشکلی است و بدون عنایت حضرت حق، جهاد و یافتن نفس و توکل امکان پذیر نیست.[۶]

 

۱-۷-۷- تجلیه

تجلیه از ماده «جلی» به معنای چیزى که ذاتا روشن است،[۷] می‌باشد. در اصطلاح تجلیه یعنی خود را با[۱]. امینیان، مختار. مبانی اخلاق اسلامی. قم: صحیفه خرد. چهارم: ۱۳۸۶٫ ص ۶۹

[۲]. آمدی. عبد الواحد بن محمد. غررر الحکم و درر الکلم. ج ۱٫ ص ۳۱

[۳]. خمینی. روح الله. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ۱۳۷۱٫ ص ۶

[۴]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۲۹

[۵]. نجم رازی، عبداللّه بن محمد. مرصادالعباد. ص ۲۱۲

[۶]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۳۰

[۷]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ص ۴۰۷

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه ارشد درباره : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

و یأس از رحمت الهی کفر است. با توجه به پشیمانی و عزم بر ترک گناهان گذشته، یقین بداند که روح و جان با صفا و صیقل می­گردد و دریچه­های نور در قلب گشوده می­گردد.[۱]

بــازآ بــازآ هر آنکه هستی بــازآگر کافر و گبر و بت­پرستی بازآ

این درگه ما، درگه نومیدی نیستصد بار اگر توبه شکستی بــازآ

 

۱-۷-۴-تفکر
یکى از موانع مهم تهذیب نفس، غفلت است و تفکر ضد غفلت است. امام علی(ع) مى فرماید: «فکر کردن مایه رشد است»[۲]
امام‌ خمینی‌ می‌گوید: «اوّل‌ شرط‌ مجاهده‌ با نفس‌ و حرکت‌ به‌ جانب‌ حق‌ تعالی‌، تفکر است‌ و تفکر در این‌ مقام‌ عبارت‌ است‌ از آن‌ که‌: انسان‌ لااقل‌ در هر شب‌ و روزی‌ مقداری‌ فکر کند در این‌ که‌ آیا مولای‌ او که‌ او را در این‌ دنیا آورده‌ و تمام‌ اسباب‌ آسایش‌ و راحتی‌ را از برای‌ او فراهم‌ کرده‌… آیا وظیفه‌ ما با این‌ مولای‌ مالک‌ الملوک‌ چیست‌؟»[۳]

 

اما گاهی تخلیه دفعی است. یعنی انسان در مدتی کوتاه بلکه در ظرف چند لحظه، انقلاب و تحولی در خود پدید آورده و یکباره دگرگون می­گردد. در واقع نفس را یکباره کشتن و دست آن­را از هواها و خواهش­های نامشروع کوتاه کردن، همان تخلیه دفعی است.[۴]

 

۱-۷-۶- تحلیه

تحلیه از ماده «حلی» به معنای زیور است. تحلیه یعنی زیور آراستن. این کلمه در علم اخلاق به معنای آراستگی به مکارم اخلاق است.[۵] انسان اگر سه صفت شیطنت، بهیمیّت و سبعیّت را از خود بپیراید و بزداید مرحله تحلیه را انجام داده است. مرحله تحلیه در برابر تخلیه است. تخلیه در مقام دفع و پیراستن و تحلیه در مقام جذب و آراستن است و نیز تخلیه در مقام تبرّی، یعنی با رذایل اخلاقی ستیز کردن و تحلیه در  مقام تولّی یعنی با فضایل اخلاقی انس و الفت پیدا کردن و در نهایت به آن متلبس شدن، است. تخلیه کار بسیار مشکلی است و بدون عنایت حضرت حق، جهاد و یافتن نفس و توکل امکان پذیر نیست.[۶]

 

۱-۷-۷- تجلیه

تجلیه از ماده «جلی» به معنای چیزى که ذاتا روشن است،[۷] می‌باشد. در اصطلاح تجلیه یعنی خود را با[۱]. امینیان، مختار. مبانی اخلاق اسلامی. قم: صحیفه خرد. چهارم: ۱۳۸۶٫ ص ۶۹

[۲]. آمدی. عبد الواحد بن محمد. غررر الحکم و درر الکلم. ج ۱٫ ص ۳۱

[۳]. خمینی. روح الله. شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ۱۳۷۱٫ ص ۶

[۴]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۲۹

[۵]. نجم رازی، عبداللّه بن محمد. مرصادالعباد. ص ۲۱۲

[۶]. حسینی، سید خلیل. بهشت اخلاق. ص ۱۳۰

[۷]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد. مفردات الفاظ قرآن. ص ۴۰۷

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات با موضوع : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

که انسان اعمال مذهبی را بدان صورت که شارع مقدس خواسته است به جا آورد. یعنی نماز، روزه و سایر عبادات را به شیوه­ای درست انجام دهد و به طور خلاصه دو چیز را به جد باید در نظر بگیرد:

  • خلوص نیت در تمام عبادات
  • حضور قلب در نماز

خلوص نیت یعنی عبادات را تنها برای خدا انجام دادن. اخلاص یگانه وسیله قبولی اعمال و عبادات است. هر عملی که واجد شرایط دیگر باشد اما اخلاص نداشته باشد پذیرفته نخواهد شد.

عقل آدمی در سیر و سلوکش به عالم آخرت می­تواند با سرمایه­ی عمر، کالاهای سودمند برای خود کسب کند. عقل در واقع تاجر آخرت و سرمایه­ی عمر است. عقل باید در این تجارت نفس را شریک خود قرار دهد، اما از آنجا که نفس موجودی سرکش و دارای هوا و هوس­های زیاد است و به تعبیر قرآن:

(… إِنَّ النَّفْسَ‏ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ …)[۱]«…که نفس (سرکش) بسیار به بدی­ها امر مى‏کند…»

عقل ناگزیر باید به اعمالی دست بزند تا شاید از برخی سرکشی­های نفس جلوگیری کند. اعمالی که ممکن است مانع نفس شوند عبارت­­اند از: ۱- مشارطه، ۲- مراقبه، ۳- محاسبه، ۴- معاتبه.

مجموع این چهار عامل را مرابطه می گویند.[۲]

در این جا کیفیت هر کدام از این گام­ها را بیان می­کنیم:.

 

۱-۷-۸-۱- مشارطه

مشارطت یعنی شرط بندی و تعهد گرفتن، منظور از آن این است که انسان با خود یعنی با عقل و نفس پیمان ببندد و شرط کند که در مقام عمل، نفس صداقت داشته باشد و مرتکب خطا و خلاف نشود.[۳]
در اوّل‌ روز انسان‌ با خود شرط‌ کند که‌ امروز بر خلاف‌ امر الهی‌ رفتار نکند.به این طریق که نفس خود را مخاطب قرار دهد و به او یادآور شود که من جز سرمایه گرانبهای عمر کالایی ندارم و اگر از دست برود، تمام هستی‌ام از دست می‌رود و به خود بگوید: فکر کن عمر تو پایان یافته و از دیدن حوادث بعد از مرگ سخت پشیمان شده‌ای و فریاد «رب ارجعون» سر داده‌ای، سپس به نفس خویش در مورد مراقبت از اعضا و جوارح سفارش کند.انسان در این مرحله با خود شرط می­بندد بر ترک معصیت و پایبندی به عهد و میثاقی که در این خصوص بسته است. در قرآن کریم به التزام تعهدات که بالاترین آن­ها تعهد به خداست تأکید فراوان شده، از جمله:

(وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَ لَا تَنقُضُواْ الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا)[۴]

«و هنگامى که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید…»

۱-۷-۸-۲- مراقبه

مراقبه، مرحله بعد از مشارطه است. بعد از مشارطه و شرط گذاری با نفس باید مراقب او بود تا تخلف نکند. همانطور که خداوند مراقب بنده­های خود است، ما هم باید مواظب بنده­ی خود یعنی نفس خود باشیم.[۵]

[۱]. یوسف/۵۳

[۲]. امینیان، مختار. مبانی اخلاق اسلامی. ص ۴۵

[۳]. حسینی، سید جعفر. خودسازی و تهذیب نفس. قم: دارالثقلین. اول: ۱۳۸۰٫ ص ۱۳۷

[۴][۴]. نحل/۹۱

[۵]. خادم الذاکرین، اکبر. اخلاق اسلامی. بی جا: نسل جوان. دوم: ۱۳۸۸٫ ص ۲۹۰

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

که انسان اعمال مذهبی را بدان صورت که شارع مقدس خواسته است به جا آورد. یعنی نماز، روزه و سایر عبادات را به شیوه­ای درست انجام دهد و به طور خلاصه دو چیز را به جد باید در نظر بگیرد:

  • خلوص نیت در تمام عبادات
  • حضور قلب در نماز

خلوص نیت یعنی عبادات را تنها برای خدا انجام دادن. اخلاص یگانه وسیله قبولی اعمال و عبادات است. هر عملی که واجد شرایط دیگر باشد اما اخلاص نداشته باشد پذیرفته نخواهد شد.

عقل آدمی در سیر و سلوکش به عالم آخرت می­تواند با سرمایه­ی عمر، کالاهای سودمند برای خود کسب کند. عقل در واقع تاجر آخرت و سرمایه­ی عمر است. عقل باید در این تجارت نفس را شریک خود قرار دهد، اما از آنجا که نفس موجودی سرکش و دارای هوا و هوس­های زیاد است و به تعبیر قرآن:

(… إِنَّ النَّفْسَ‏ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ …)[۱]«…که نفس (سرکش) بسیار به بدی­ها امر مى‏کند…»

عقل ناگزیر باید به اعمالی دست بزند تا شاید از برخی سرکشی­های نفس جلوگیری کند. اعمالی که ممکن است مانع نفس شوند عبارت­­اند از: ۱- مشارطه، ۲- مراقبه، ۳- محاسبه، ۴- معاتبه.

مجموع این چهار عامل را مرابطه می گویند.[۲]

در این جا کیفیت هر کدام از این گام­ها را بیان می­کنیم:.

 

۱-۷-۸-۱- مشارطه

مشارطت یعنی شرط بندی و تعهد گرفتن، منظور از آن این است که انسان با خود یعنی با عقل و نفس پیمان ببندد و شرط کند که در مقام عمل، نفس صداقت داشته باشد و مرتکب خطا و خلاف نشود.[۳]
در اوّل‌ روز انسان‌ با خود شرط‌ کند که‌ امروز بر خلاف‌ امر الهی‌ رفتار نکند.به این طریق که نفس خود را مخاطب قرار دهد و به او یادآور شود که من جز سرمایه گرانبهای عمر کالایی ندارم و اگر از دست برود، تمام هستی‌ام از دست می‌رود و به خود بگوید: فکر کن عمر تو پایان یافته و از دیدن حوادث بعد از مرگ سخت پشیمان شده‌ای و فریاد «رب ارجعون» سر داده‌ای، سپس به نفس خویش در مورد مراقبت از اعضا و جوارح سفارش کند.انسان در این مرحله با خود شرط می­بندد بر ترک معصیت و پایبندی به عهد و میثاقی که در این خصوص بسته است. در قرآن کریم به التزام تعهدات که بالاترین آن­ها تعهد به خداست تأکید فراوان شده، از جمله:

(وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَ لَا تَنقُضُواْ الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا)[۴]

«و هنگامى که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید…»

۱-۷-۸-۲- مراقبه

مراقبه، مرحله بعد از مشارطه است. بعد از مشارطه و شرط گذاری با نفس باید مراقب او بود تا تخلف نکند. همانطور که خداوند مراقب بنده­های خود است، ما هم باید مواظب بنده­ی خود یعنی نفس خود باشیم.[۵]

[۱]. یوسف/۵۳

[۲]. امینیان، مختار. مبانی اخلاق اسلامی. ص ۴۵

[۳]. حسینی، سید جعفر. خودسازی و تهذیب نفس. قم: دارالثقلین. اول: ۱۳۸۰٫ ص ۱۳۷

[۴][۴]. نحل/۹۱

[۵]. خادم الذاکرین، اکبر. اخلاق اسلامی. بی جا: نسل جوان. دوم: ۱۳۸۸٫ ص ۲۹۰

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از شکسته شدن این پیمان به طور مداوم مراقب پاکی خویش باشد و بر عهد و پیمان خود بایستد و به وسوسه­های شیطان و نفس، دل نسپارد و از شر آن­ها به خدا پناه ببرد و خدا را مراقب خود بداند. انسان‌ باید در طول‌ روز مراقب‌ اعمال‌ خود باشد. این‌ مرحله‌ از حساس‌ترین‌ مراتب‌ سیر و سلوک‌ به‌ شمار می‌رود. قرآن‌ مجید بر این‌ نکته‌ تأکید دارد که‌ خداوند بر احوال‌ و اعمال‌ شما نظارت‌ دارد: (إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا)[۱]

« خداوند، مراقب شماست.»

(أَ لَمْ یَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى)[۲]

«آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) مى‏بیند؟»

کسی‌ که‌ از آیه‌ فوق‌ درس‌ گرفته‌ باشد، همواره‌ خدا را ناظر بر کارهای‌ خود می‌داند و از غفلت‌ و گناه‌ دوری‌ می‌وزرد.
امام علی(ع) مى فرماید: «هر کس که درونش بازدارنده‌اى داشته باشد، از جانب خدا برایش حافظى گمارده مى شود.»[۳]
اگر کسی‌ خدا را برخود شاهد و ناظر بداند و خود را در محضر خدا بداند و به‌ این‌ مطلب‌ اعتقاد پیدا کند، هرگز دستش‌ را به‌ گناه‌ و آلودگی‌ها نمی‌آلاید. کسی‌ که‌ به (… وَ اللَّهُ شهَِیدٌ عَلىَ‏ مَا تَعْمَلُون)[۴]

« … و خدا گواه است بر اعمالى که انجام مى‏دهید!»

و (…هُوَ مَعَکمُ‏ْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر)[۵]

«هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى‏دهید بیناست!»

برای‌ تهذیب‌ نفس‌ لازم‌ است‌ از اعمال‌ روزانه‌ حسابرسی‌ به‌ عمل‌ آید. همانطور که تاجر در آخر هر روز یا هر ماه و یا هر سال، به حساب سرمایه و تجارت خود می­رسد تا ببیند سود برده یا زیان، سالک راه حق باید در هر شب به حساب اعمال و کارهایی که در روز انجام داده، رسیدگی کند تا ببیند آیا نفس به تعهدات خویش عمل کرده یا خیر و آیا در روزی که بر او گذشته سود برده یا زیان؛[۶]

امام‌ علی‌ (ع‌) می فرماید: «هر کس‌ نفس‌ خود را به‌ حساب‌ بکشد، بر عیوبش‌ آگاه می‌گردد و به‌ گناهانش‌ پی‌ می‌برد، پس‌ از گناهانش‌ توبه‌ می‌کند و عیوبش‌ را اصلاح‌ می‌نماید.»[۷]
امام صادق (ع) می­فرماید: «مَنِ اسْتَوَى‏ یَوْمَاهُ‏ فَهُوَ مَغْبُون»‏[۸]

(هر کس دو روزش مساوی باشد مغبون است.)

در این مرحله انسان باید عملکرد نفس را در زمینه خوبی­ها و بدی­ها، اطاعت و عصیان، خدا پرستی و هوا پرستی دقیقا مورد محاسبه قرار دهد و اگر مرتکبب خلافی شده بود[۱]. نساء/۱

[۲]. علق/۱۴

[۳]. آمدی، عبد الواحد بن محمد. غرر الحکم و درر الکلم. ج ۵٫ ص ۴۰۴

[۴]. آل عمران/۹۸

[۵]. حدید/۴

[۶]. خادم الذاکرین، اکبر. اخلاق اسلامی. ص ۵۳

[۷]. آمدی، عبد الواحد بن محمد. غررالحکم و دررالکلم. ج ۵٫ ص ۳۹۹

[۸]. ابن بابویه، محمد بن على. الأمالی. تهران:  ششم: ۱۳۷۶٫ ص ۶۶۸

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد رشته فقه و الهیات: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در روایات اهل بیت (ع) به این مسئله عنایت مخصوصی شده است. در این­جا به چند روایت آموزنده اشاره می­کنیم:

رسول خدا (ص) می فرماید: «حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ‏ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوا أَعْمَالَکُمْ بِمِیزَان»‏[۱]

(به حساب نفستان برسید پیش از آن­که به حسابتان برسند و خودتان را بسنجید.)

 

امام کاظم (ع) می­فرماید: «لَیْسَ‏ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ‏ نَفْسَهُ‏ فِی کُلِّ یَوْم»‏[۲] (از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود نمی­رسد.)

امام صادق (ع) می­فرماید: «فَحَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ‏ أَنْ تُحَاسَبُوا عَلَیْهَا فَإِنَّ لِلْقِیَامَهِ خَمْسِینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَه»[۳]

پس‌ از محاسبه‌ لازم‌ است‌ نفس‌ به‌ خاطر عمل‌ زشتی‌ که‌ انجام‌ داده‌، تنبیه‌ و مجازات‌ شود تا از تکرار آن‌ جلوگیری‌ گردد. امام‌ علی‌ (ع‌) می‌فرماید: «هر کس‌ نفس‌ خود را برعیب‌ها و گناهان‌ توبیخ‌ کند، از افزایش گناه‌ دوری‌ خواهد کرد.»[۴]

اولیای‌ الهی‌ به‌ منظور تنبیه‌ و تأدیب‌ خویش‌، تکالیف‌ و انجام‌ اموری‌ را برخود لازم‌ می‌کردند، از قبیل‌ شب‌ زنده‌ داری،‌ گرسنگی‌، روزه‌ داری‌ و کم‌ گویی‌.

اگر این مراحل چهارگانه به خوبی طی شود، دیگر جایی برای صفات رذیله­ای مثل دزدی، تکبر، نخوت، تقلب و … باقی نمی­ماند و نفس انسان از هر گونه پلیدی پاک می­شود و انسان می­تواند اخلاق مذموم خود را به اخلاق محمود تبدیل کند.[۵]

 

۱-۸- چگونگی تهذیب نفس

برای اقدام در خودسازی و جهاد بانفس به چند نکته اساسی باید توجه نمود:
۱- همان گونه که در تربیت و سلامت بدن، ریاضت و ورزش لازم است، در خود سازی و تهذیب نفس نیز ریاضت و مبارزه با نفس ضرورت دارد.
۲- همان گونه که در پرورش اندام، از نرمش و فعالیت‏های ساده و اندک آغاز می‏شود و به تدریج بهورزش‏های سنگین‏تر وارد می‏شوند، در تربیت روح نیز باید از اندک شروع کرد و به تدریج به مراحل بالاتر رسید.
۳- همان طور که در ورزش بدنی، تداوم واستمرار لازم است، در ریاضت نفسانی نیز تداوم، شرط رسیدن به مقصد است. قرآن می‏فرماید:

(إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَهُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا…)[۶]

«به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‏شوند که نترسید و غمگین مباشید…»
امام علی(ع) می‏فرماید: «قَلِیلٌمَدُومٌعَلَیْهِخَیْرٌمِنْکَثِیرٍمَمْلُولٍمِنْه‏»

[۱]. منسوب به امام صادق (ع)، مصباح الشریعه. ص ۸۶

[۲]. کلینى، محمد بن یعقوب. کافی. ج ۲٫ ص ۴۵۳

.[۳] همان. ج ۸٫ ص ۱۴۳

[۴]. حر عاملی. محمد بن حسن. وسائل الشیعه. ج ۱۱٫ ص ۳۵۴

[۵]. مهدوى کنى، محمدرضا. نقطه‏هاى آغاز در اخلاق عملى. ص ۴۱

[۶]. فصلت/۳۰

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشددرباره : بررسی راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در روایات اهل بیت (ع) به این مسئله عنایت مخصوصی شده است. در این­جا به چند روایت آموزنده اشاره می­کنیم:

رسول خدا (ص) می فرماید: «حَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ‏ أَنْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوا أَعْمَالَکُمْ بِمِیزَان»‏[۱]

(به حساب نفستان برسید پیش از آن­که به حسابتان برسند و خودتان را بسنجید.)

 

امام کاظم (ع) می­فرماید: «لَیْسَ‏ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ‏ نَفْسَهُ‏ فِی کُلِّ یَوْم»‏[۲] (از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود نمی­رسد.)

امام صادق (ع) می­فرماید: «فَحَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ‏ أَنْ تُحَاسَبُوا عَلَیْهَا فَإِنَّ لِلْقِیَامَهِ خَمْسِینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارُهُ أَلْفُ سَنَه»[۳]

پس‌ از محاسبه‌ لازم‌ است‌ نفس‌ به‌ خاطر عمل‌ زشتی‌ که‌ انجام‌ داده‌، تنبیه‌ و مجازات‌ شود تا از تکرار آن‌ جلوگیری‌ گردد. امام‌ علی‌ (ع‌) می‌فرماید: «هر کس‌ نفس‌ خود را برعیب‌ها و گناهان‌ توبیخ‌ کند، از افزایش گناه‌ دوری‌ خواهد کرد.»[۴]

اولیای‌ الهی‌ به‌ منظور تنبیه‌ و تأدیب‌ خویش‌، تکالیف‌ و انجام‌ اموری‌ را برخود لازم‌ می‌کردند، از قبیل‌ شب‌ زنده‌ داری،‌ گرسنگی‌، روزه‌ داری‌ و کم‌ گویی‌.

اگر این مراحل چهارگانه به خوبی طی شود، دیگر جایی برای صفات رذیله­ای مثل دزدی، تکبر، نخوت، تقلب و … باقی نمی­ماند و نفس انسان از هر گونه پلیدی پاک می­شود و انسان می­تواند اخلاق مذموم خود را به اخلاق محمود تبدیل کند.[۵]

 

۱-۸- چگونگی تهذیب نفس

برای اقدام در خودسازی و جهاد بانفس به چند نکته اساسی باید توجه نمود:
۱- همان گونه که در تربیت و سلامت بدن، ریاضت و ورزش لازم است، در خود سازی و تهذیب نفس نیز ریاضت و مبارزه با نفس ضرورت دارد.
۲- همان گونه که در پرورش اندام، از نرمش و فعالیت‏های ساده و اندک آغاز می‏شود و به تدریج بهورزش‏های سنگین‏تر وارد می‏شوند، در تربیت روح نیز باید از اندک شروع کرد و به تدریج به مراحل بالاتر رسید.
۳- همان طور که در ورزش بدنی، تداوم واستمرار لازم است، در ریاضت نفسانی نیز تداوم، شرط رسیدن به مقصد است. قرآن می‏فرماید:

(إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَهُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا…)[۶]

«به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‏شوند که نترسید و غمگین مباشید…»
امام علی(ع) می‏فرماید: «قَلِیلٌمَدُومٌعَلَیْهِخَیْرٌمِنْکَثِیرٍمَمْلُولٍمِنْه‏»

[۱]. منسوب به امام صادق (ع)، مصباح الشریعه. ص ۸۶

[۲]. کلینى، محمد بن یعقوب. کافی. ج ۲٫ ص ۴۵۳

.[۳] همان. ج ۸٫ ص ۱۴۳

[۴]. حر عاملی. محمد بن حسن. وسائل الشیعه. ج ۱۱٫ ص ۳۵۴

[۵]. مهدوى کنى، محمدرضا. نقطه‏هاى آغاز در اخلاق عملى. ص ۴۱

[۶]. فصلت/۳۰

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خداوند می‌فرماید: (…فَمَنْ ءَامَنَ وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیهِْمْ وَ لَا هُمْ یحَْزَنُون) (انعام/۴۸) «…آن‌ها که ایمان بیاورند و (خویشتن را) اصلاح کنند، نه ترسى بر آن‌هاست و نه غمگین مى‏شوند.»

مراد و منظور دین و حاصل از هرگونه اعتقاد دینى، از دیدگاه قرآن، چیزى جز ایمان به خداوند و در نتیجه انجام عمل شایسته نیست، غایت هرگونه انذار و تبشیر دینى توسط انبیاى الهى نیز جز این نیست.[۱]

۱-۱۰-۵- تقوا

نفس بشرى طبیعتا مستعدّ آن است که دنبال فسق و فجور برود و خود را پلید و آلوده گرداند. در عین حال، استعداد تقوا و پرهیزکارى را نیز دارد و مى‏تواند که آن‌را تزکیه‏ کند و پاکیزه گرداند. این مسئولیت انسان است که با استفاده از عقل و اراده خویش یکى از آن دو راه را انتخاب کند: راه پاکى و رشد و تعالى، یا بیراهه آلودگى و رکود و عقب‏ماندگى. در این مورد تردیدى وجود ندارد که هرگاه راه تزکیه را در پیش بگیرد، در واقع در مسیر سعادت و رستگارى گام نهاده است: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى)‏ (اعلى/ ۱۴)

همچنین خداوند متعال در مورد انسان، وقتى که روز قیامت در محضر کردگار حاضر مى‏شود، مى‏فرماید:

(وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِکَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى‏* جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ ذلِکَ جَزاءُ مَنْ تَزَکَّى‏) (طه/ ۷۵- ۷۶)«هر کس با ایمان و عمل صالح به نزد پروردگار برود، چنان کسانى داراى مراتب والایند. باغ‌هاى (بهشت) جاوید است (که جاى ماندگارى است و) از زیر (قصرها و درختان) آن‏ جویبارهایى جارى است؛ جاودانه در آن مى‏مانند، و این پاداش کسى است که (با ایمان و اطاعت) خود را پاکیزه دارد (و در مسیر رشد قرار دهد).»

او پس از توبه با راهبى در راهى مصادف شد، چون مقدارى راه پیمودند حرارت آفتاب بر آنان تابید، راهب گفت: جوان خوب است دعا کنى خداوند به وسیله ابرى بر ما سایه اندازد که از این حرارت آسوده شویم، جواب با شرمندگى گفت: مرا نزد خدا کار نیکى نیست که جرأت دعا داشته باشم، راهب گفت پس من دعا می­کنم تو آمین بگو جوان پذیرفت.

راهب از حضرت حق درخواست سایه­اى به وسیله ابر کرد، راهزن آمین گفت، چیزى نگذشت که ابرى بر سر هر دو سایه انداخت و آن دو در سایه ابر به راه خود ادامه دادند، بیش از ساعتى راه را طى نکرده بودند که بر سر دو راهى رسیدند، جوان از یک طرف و راهب از طرف دیگر از هم جدا شدند، ناگهان راهب دید ابر بالاى سر جوان در حرکت است به او گفت: جوان اکنون روشن شد که تو از من بهترى دعاى تو بود که مستجاب شد نه دعاى من!

باید داستانت را براى من بگوئى، جوان داستان برخورد خود را با آن زن پاکدامن گفت، راهب به او خطاب کرد: «غفرلک مامضى حیث دخلک الخوف فانظر کیف تکون فیما تستقبل» (خداى مهربان به سبب همان ترسى که بر دلت واردگواهی، عبدالرحیم. در آمدی بر تاریخ ادیان در قرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. دوم: ۱۳۷۹٫ ص ۱۰۰ .[۱]

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

 
 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه پایان نامه راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغه-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر