پایان نامه کارشناسی ارشد درباره انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • درمیان عوامل انگیزشی حاکی از تفات های قابل توجه بین T درون هر مسابفه ورزشی وجود دارد. همچنین، آزمون های دانشجویان دانشگاه کالیفرنیای شمالی وغیردانشجویان ازنظر عوامل انگیزشی مؤثر برحضئر آنان درهر مسابفه را نشان داد.
  • نیل و فونیک (۲۰۰۷) به بررسی انگیزه های موثر بر میزان حضور تماشاگران پرداختند در تحقیق آنها پیروزی نیابتی، علاقه مند به بازیکنان، سرگرمی، بازی پایاپای و اجتماعی شدن ۶/۱۸ درصد واریانس میزان حضور تماشاگران را تبیین کرد.
  • لی (۲۰۰۷) به بررسی یکسان بودن طرفداری ورزشی در زنان و مردان و همچنین شناسایی انگیزه های حضور در هاکی روی یخ دانشگاهی زنان و مردان و تفاوت بین آنها پرداخت. در این تحقیق طرفداران هاکی روی یخ زنان و مردان در ده انگیزه مقایسه شدند. اطلاعات این مطالعه از ۱۰۴ طرفدار که در بازی های هاکی روی یخ زنان حضور می یافتند و ۱۰۳ طرفدار که در بازی های هاکی روی یخ مردان حضور می یافتند جمع آوری شد. در کل میزان انگیزه ها در بازی های مردان بیشتر بود و روش آمار مانووا نشان داد که تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در چهار انگیزه وجود دارد (تعامل اجتماعی، خانواده، سرگرمی و مهارت). تفاوت معنی داری بین دو انگیزه سرگرمی و بازی پایاپای که بالاترین میزان را بین زنان و مردان داشت، وجود نداشت. دلایل تماشا و پیگیری هاکی زنان و مردان بطور معنی داری در دو انگیزه مهارت و حمایت از تیم متفاوت بود. نتایج این مطالعه اهمیت فهم تفاوت های جنسیتی در مصرف ورزشی را نشان می دهد. بویژه توسعه وفادار و اثربخشی استراتژی های مختلف بازاریابی بین زنان و مردان و طرفداران هاکی زنان و مردان ممکن است تفاوت داشته باشد.
  • وون و کیتامور (۲۰۰۶) به بررسی فاکتورهای انگیزشی موثر بر رفتار مصرفی تماشاگران لیگ فوتبال ژاپن (جی لیگ) و لیگ فوتبال کره (کا لیگ) پرداختند. نتایج نشان داد که شناسایی تیم و پیروزی نیابتی (نسبت دادن پیروز تیم به خود) و تعامل اجتماعی پیشگوهای قوی برای توضیح فرآوانی حضور در بازی های جی لیگ بودند. همچنین گریز (خارج از روال عادی و هر روزه زندگی شدن) پیشگوی مثبتی برای توضیح حضور در بازی های آینده جی لیگ و کا لیگ بدست آمد (وون، کیتامورا، ۲۰۰۶).

برنتال و گراهام (۲۰۰۳) به بررسی انگیزش طرفداران یک ورزش در محیط های مختلف آن (مثل لیگ های مختلف) پرداختند و پی بردند که طرفداران لیگ کوچک بیسبال بیشتر به جنبه های ارزش و سرگرمی مثل ترویج و جوایز و موزیک برای حضورشان در بازی بیشتر اهمیت می دهند در حالی که طرفداران دانشگاهی بیسبال عناصر مربوط به خود بازی و جنبه های گروهی حضور بیشتر اهمیت می دادند. نتایج این تحقیق اهمیت

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • برای تداوم جام فوتبال مالزی در استادیوم بود. این استادیوم در مالزی با مشارکت ۳۷۰ تماشاگر حاضر در مسابقات جام فوتبال مالزی از ۱۲ استادیوم انجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس مراتب ورزشی (ویکفیلد، بلادگت و سلوان، ۱۹۹۶) مقیاس انگیزش برای مصرف ورزشی (ترایل و جیمز، ۲۰۰۱)، شاخص نقطه مدل دلبستگی (ترایل، رابینسون، و دیک، ۲۰۰۳)، رضایتمندی مشتری (های تاور، برادی و بیکر، ۲۰۰۲ ؛ گرین ول، فینک و پاستور، ۲۰۰۲) و مقیاس اهداف رفتاری (عای تاور، برادی و بیکر، ۲۰۰۲) بود.

پیرسون همبستگی، رگراسیون خطی، رگراسیون سلسله مراتبی، تحلیل مسیر و آمار توصیفی (میانگین) برای تحلیل داده ها بکار برده شد. همچنین، نتایج نشان می دهد که انگیزش و وفاداری بر ارتباط میان رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان برای تداوم فوتبال تأثیر می گذارد.

تحلیل رگراسیون سلسله مراتبی نشان داد که تأثیر مراتب ورزشی بر رضایتمندی تماشاگران صرفا میزان ۴/۳ درصد واریانس را تشکیل داد. ترکیب متغیرهای مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری ۵۶ درصد واریانس رضایتمندی تماشاگران را برآورد کرد. تحلیل رگراسیون سلسله مراتبی حاکی از تأثیر مراتب ورزشی صرفا ۵ درصدی واریانس بر هدف تداوم جام فوتبال مالزی در بر گرفت. تحلیل مسیر نشان داد مراتب ورزشی بر انگیزش و وفاداری و نیز رضایتمندی تماشاگران و هدف تداوم جام فوتبال مالزی تأثیر دارد. علاوه بر مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری از جمله دیگر عوامل مهم در برآورد رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان برای تداوم جام فوتبال مالزی به شمار می رود. از این رو، انجمن های فوتبال مالزی و بازاریاب های ورزشی باید مراتب ورزشی، انگیزش و وفاداری را در برنامه ریزی راهکارهای بازاریابی به منظور افزایش حضور در جام فوتبال مالزی مورد توجه قرار دهند.

توکویاما ( ۲۰۰۹) در تحقیق خود به ارزیابی های مشخصه های متفاوت در انگیزش مصرف کننده برای شرکت وحضور درمسابقات ورزشی پرداخت. شرکت کنندگان پژوهش اعضای سازمان های محلی تنیس و فوتبال بودند که در سطح متوسط به تماشا و بازی این ورزش ها می پردازند (تنیس،n= 205  ؛ فوتبال، n= 237). شرکت کنندگان ابزار نظزسنجی متشکل از پرسشنامه های مرتبط با انگیزش آنان برای تماشا و بازی و نیز میزان تعهد به بازی و تعهد به تماشای ورزش های مرتبط را تکمیل کردند. تحلیل های رگراسیون چندگانه در هر دو ورزش نشان می دهد که ابعاد مختلف انگیزش تأثیرات قابل توجهی بر بازی دارد؛ و نیز برخی ابعاد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پرسش نامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. رفتار غیر اخلاقی مربیان، عملکرد نامناسب مدیران باشگاه، عملکرد نامناسب لیدرها، رفتار پرخاشگرانه گروه های وندالیست، قضاوت نادرست داور، هم چنین عدم رضایت از امکانات رفاهی استادیوم فوتبال و شرایط بحران های سیاسی از عوامل موثر بر رفتار خشونت آمیز به عنوان مهمترین هیجان منفی تماشاگران فوتبال شناخته شد. چند ویژگی اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی موثر بر رفتار هیجانی شدید تماشاگران مانند سن و شغل از دیگر یافته های این تحقیق می باشد.

  • معصومی (۱۳۸۷) در پایان نامه خود با عنوان بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال به نتایج زیر دست یافت: بیشتر تماشاگران یعنی ۲/۴۷ درصد افراد در محدوده سنی ۱۹ تا ۲۴ سال قرار داشتند. تماشاگران مجرد ۲۸/۷۱ درصد و تماشاگران متاهل ۲/۲۸ درصد جامعه را به خود اختصاص دادند. بیشتر افراد دارای سطح تحصیلات دبیرستان بودند که حدود ۴/۳۸ درصد جامعه را به خود اختصاص داد، بر طبق اظهار نظر تماشاگران درصد ۱ تا ۳ بار در سال برای تماشای بازیها حضور می یافتند و ۱/۳۱ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان درآمد ماهیانه داشتند که بیشترین تعداد نیز در این سطح قرار داشت.

میانگین انگیزه ها به ترتیب از بزرگ به کوچک به ترتیب زیر بدست آمد: علاقمندی به تیم با ۷/۴، بیشترین میانگین را در بین انگیزه ها داشت. سپس هیجان بازی ۵/۴، علم به فوتبال با ۳/۴، پیروزی نیابتی ۲/۴، بازی پایاپای ۷/۳، گریز ۵/۳، خدمات به تماشاگران ۳/۳، سرگرمی ۳ و در نهایت، کمترین مقدار مربوط به علاقه مندی به بازیکنان با میانگین ۹/۱ بود.

در بررسی رابطه بین انگیزه ها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که حمایت از تیم، گریز، هیجان بازی، علم به فوتبال، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی بازی ها با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری داشت، اما علاقه به بازیکن خاص و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی داری نداشت.

  • فراخانلو و نیستان (۱۳۸۴) در تحقیق خود تحت عنوان بررسی نگرش اقشار مختلف در خصوص حضور تماشاچیان زن در میادین و رقابت های ورزشی مردان پرداختند در این تحقیق عمده ترین دلیل تماشای مسابقات در ورزشگاه ها از نظر اقشار مختلف علاقه به دیدار مسابقات، ایجاد انگیزه در جوانان، برای ورزش کردن و کسب مقام قهرمانی برای ورزشکاران بود.

ورزشی نسبت به رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان برای تداوم جام فوتبال مالزی است. عوامل مورد تحلیل شامل انگیزش و وفاداری نسبت به ارتباط میان مراتب ورزشی و رضایتمندی تماشاگران و اهداف آنان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-۴-۹ تفاوت های جمعیت شناختی در انگیزه های طرفداران ورزشی

دو پروژه تحقیق که به بررسی ارتباط بین سن و انگیزه های طرفداران با پرسشنامه انگیزه ها حضور تماشاگران پرداخت در نتایج رابطه معنی داری بین سن و انگیزه ها بدست نیامد. نتیجه گرفته می شود که سن بدون ارتباط با انگیزه ها بوده و یا ارتباط بسیار کم با آنها دارد.

جنسیت و انگیزه های طرفداران ورزشی

همان مطالعات به بررسی رابطه جنسیت و انگیزه های طرفداران پرداخت در بیشتر مطالعات زنان بطور معنی داری انگیزه خانوادگی بالاتر از مردان داشتند و مردان انگیزه استرس مثبت و عزت نفس و زیبایی شناسی بالاتری داشتند. بنابراین نتیجه گرفته می شود که:

طرفداران زن بیشتر از مردان انگیزه گذران وقت با خانواده دارند. طرفداران مرد بیشتر از زنان انگیزه هیجان و عزت نفس و لذت بردن از طبیعت هنر فعالیت های ورزشی دارند. بنابراین انتظار می رود مردان از بازی های هیجان انگیز و پایاپای لذت بیشتری ببرند (وان، ۲۰۰۱).

 

۲-۴-۱۰ انگیزه های درونی و بیرونی طرفداران ورزش

دانشمندان علوم اجتماعی انگیزه ها را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می کنند. انگیزه های درونی در باطن شخص بوده و لذت از یک کار و جذب شدن فرد به آن را نشان می دهد. انگیزه های بیرونی در بیرون فرد قرار دارد و شامل پاداش هایی است که فرد در مقابل انجام کار دریافت می کند. برای مثال انگیزه های بیرونی شامل لذت از زیبایی بازی، لذت از خود فعالیت، استرس مثبت و سرگرمی می باشد. انگیزه های بیرونی شامل با توجه به هدف کلی تحقیق برای یافتن عوامل موثر بر این رفتار و بر اساس متغیرهای فرض شده تحقیق، به ورزشگاه آزادی مراجعه و علاوه بر ثبت مشاهدات با استفاده از روش پیمایشی از حدود ۴۴۰ نفر از افرادی که برای تماشای بازی فوتبال دو تیم صبا و پیروزی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۸ به ورزشگاه آزادی آمده بودند، به وسیله پرسش نامه، اطلاعات لازم جمع آوری گردید و پس از حذف پرسش نامه های مخدوش در نهایت ۴۲۰

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نمایند و آنها را به مشتریان خود عرضه نمایند. عوامل ایجاد انگیزه تأثیر بسیار زیاد در اینکه مشتری کدام مارک را انتخاب می کند دارد (اسمائیل پور، ۱۳۸۴).

 

۲-۴-۳ تئوری مازلو درباره انگیزش

آبراهام مزالو کوشید علت این امر را که چرا افراد در زمان های خاص درصدد تامین نیازهای خاصی برمی آیند، توضیح دهد. چرا یکی مقدار زیاد پول و انرژی در راه سلامتی شخصی خرج می کند و دیگری برای کسب احترام چنان هزینه هایی را متحمل می شوند؟ جواب مزالو این است که نیازهای انسان دارای سلسله مراتب است؛ از آنچه بیشترین فشار را می آورد شروع می شود و به آنچه کمترین فشار را بر انسان وارد می آورد پایان می یابد (پارسائیان، ۱۳۷۹، ۲۲۲).

۲-۴-۵ تئوری انگیزش و استراتژی

مصرف کنندگان صرفا به دنبال خرید یک کالا نیستند. آنها در عین حال می خواهند نیازهای خود را ارضاء یا مسائل و مشکلاتشان را نیز حل کنند. به همین دلیل، خریدار یک عطر یا ادکلن فقط به دنبال خرید یک کالا نیست، بلکه در جستجو لذت های حسی و رمانتیک و کسب یک سری مزایای روانشناسی، احساسی و اجتماعی در پس این خرید نیز هست. لذا مدیران باید بتوانند آن دسته از انگیزه های مصرف کنندگان را که از طریق کالاها یا نام های تجاری ارضاء می شوند کشف و آمیخته های بازاریابی را با توجه به آنها بنا کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات مصرف کنندگان علی رغم این که ممکن است احساس کنند اسیر وسوسه های خود شده اند باز هم بعضی پی محصولات و خدمات را به عنوان هدیه برای خود می خزند. تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش نشان می دهند که بسیاری از افراد با انگیزه های متفاوت (مثلا پاداش دادن به خود به خاطر کسب موفقیت یا تلنگر زدن به خود برای تلاش بیشتر) دست به چنین خرید هایی می زنند (روستا، بطحایی، ۱۳۸۵).

 

۲-۴-۶ انگیزه های متدوال در طرفداران ورزش

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

از طرف دیگر برای یک تیم و مدیریت استادیوم خیلی مهم است که نه تنها تعداد تماشاگران را پیش بینی کنند بلکه دریابند که چرا افرادی که تمایلشان را برای حضور در استادیوم نشان داده و در بازارهای بالقوه نیز سهم بوده اند اما در استادیوم حاضر نشده اند. (محرم زاده، ۱۳۸۸، ۱۳۸-۱۴۸)

 

 

خواب و گاهی به صورت گفتار هستند که از زبان شخص خارج می شود یا در حالت عصبانیت و فشارهای روانی زیاد ابراز می گردد.

بنابراین فروید بر این باور است که شخص نمی تواند به صورت کامل همه انگیزه های خود را درک کند. برای مثال ممکن است فرد انگیزه خود را از خرید یک دوربین عکاسی برای سرگرمی بداند در حالی که در ضمیر ناخودآگاهش می خواهد نبوغ و خلاقیت خود را ابراز دارد. پژوهشگران با تحقیقات گسترده و متنوع خود رفتار مصرف کننده را عمیق تر درک می کنند (پارسائیان، ۱۳۷۹).

 

۲-۴-۲ تئوری انگیزشی هرزبرگ

اگر عواملی که باعث نارضایتی می شوند حذف شوند، لزوما رضایت ایجاد نمی شود. باید عوامل ایجاد رضایت به صورت فعالی حضور داشته باشند تا انگیزه خرید ایجاد شود. بعنوان مثال کامپیوتری که دارای ضمانت نامه نیست بعنوان یک ناراضی کننده عمل می کند، اما صرف وجود ضمانت نامه نمی تواند عامل ایجاد رضایت باشد و انگیزه خرید را بوجود آورد، چون ضمانت نامه یک عامل رضایت درونی یا فطری نیست. اما سادگی و آسان بودن استفاده از کامپیوتر می تواند عامل ایجاد رضایت باشد.

تئوری هرزبرگ می تواند دو نوع کاربرد در بازاریابی داشته باشد. اول اینکه بازاریابان باید از عوامل ناراضی کننده پرهیز نمایند (مثال عدم وجود دفترچه راهنما یا خدمات پس از فروش ضعیف) هرچند که وجود مناسب این عوامل به تنهایی، باعث فروش کالا نمی شوند، اما عدم وجود آنها باعث بفروش نرفتن محصولات می شود. کاربرد دوم این است که بازاریابان باید عوامل راضی کننده یا ایجاد انگیزه مهم را خرید محصولات خودشناسائی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بیشتر شهرت تماشاگران ورزشها به خاطر لذت روانی است که با شناخت آنها از قهرمانان با تیم مخصوص به وجود می آید. شایع ترین تفسیری که از میزان آشنایی آنها از قهرمان به دست می آید تاکید دارد بر ستاره بازی ها که مورد پسند مردم است و مرتبا بخاطر شهرت گسترده و تواضعشان مورد تمجید واقع می شوند اما اینها توصیف واقعی از شهرت قهرمانی که تحت هیچ شرایطی مورد تعریف واقع نمی شود نمی تواند باشد (آدریانو، ۱۹۶۵).

انتخاب قهرمان مطلوب در حقیقت کاملا شخصی و بستگی به شرایط خاص دارد موارد قابل انتظار دستیابی به دستاوردهایی است که تماشاگران را وا می دارد تا به عنوان کار شناسانی عمل کنند که واقعا مواردی را در مورد این دستاوردها ارائه داده اند. تحلیل شخصیتی قهرمان کاملا مشخص است و در بیشتر موارد کاملا موقعیتی است. قهرمان در حقیقت فقط برای رقابت موجودیت دارد و احساسات طرفدارانش بستگی به دستاوردهای مورد انتظار از قهرمان مربوطه دارد. اما عامل مهمی که در شناخت شخصیت قهرمان خیلی مهم است عامل قومی او می باشد. این شاید شامل نمایش خاصی از فروتنی این فرد باشد. قهرمان حرفه ایی اغلب از روشهای حرکتی سطح بالایی در برابر گروه محروم شده استفاده می کند که خیلی قابل توجه است شاید قهرمان بوکس[۱]  بارزترین نمونه در زمان خودش برای سیاهان آمریکا باشد. هدف از تنوع در مشخص کردن قهرمان یعنی (انعکاس افتخار و شهرت او) این است که تماشاگران یا طرفداران برای برآورد کردن انگیزه هایی مبنی بر حضور خودشان در تیمهای ویژه ای ثبت نام کنند در حقیقت بحث بر این است که شخصی که می خواهد تصور عمومی خود را بالا ببرد ممکن است با پیوستن به شخص یا تیم موفقی هدفهایش را برآورد سازد.

این تحقیق سعی می کند تا انگیزه های حضور در بازی های نیمه نهایی ایرلند را در فوتبال گاله و هارلینگ را مورد بررسی قرار دهد.

[۱] buis joe

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فعال می شود. این فرآیند و تجارب و دستاوردهای حاصل از آنها از طریق تأثیرگذاری بر عوامل درونی و برونی به نوبه خود بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و سبک زندگی آنها تأثیر می گذارد.

 

 

 

 

 

۲-۳-۱۱ عواملی که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند

عوامل روانی، شخصی، فرهنگی، اجتماعی بر رفتار مصرف کننده اثرات شدیدی می گذارند. اگرچه بازاریاب ها نمی توانند هیچ نوع کنترلی بر این عوامل اعمال نمایند، ولی این بدان معنی نیست که از آنها غافل بمانند.

۲-۳-۱۱-۱ عوامل فرهنگی

فرهنگ از اصلی ترین علت های خاص برای رفتار شخص است. انسان بسیاری از رفتارهای خود را می آموزد. یک بچه در اثر زندگی در یک جامعه خاص، ارزش ها، پنداشت ها یا برداشت ها، خواسته ها و رفتارهای اصلی را از خانواده و سایر نهادهای مهم جامعه می آموزد. فرهنگ دارای زیرمجموعه هایی می باشد که عبارتند از: ملیت، مذهب، نژاد و ناحیه جغرافیایی. هر گروه یا جامعه یک فرهنگ دارد و در کشورهای مختلف فرهنگ ها و گونه های متفاوتی بر رفتار خریداران اثر می گذارند.

بازاریاب ها باید فرهنگ گروه هدف را بشناسند و استراتژی بازاریابی خود را با آنها سازگار نمایند.

۲-۳-۱۱-۲ عوامل اجتماعی

عوامل اجتماعی مثل گروه های کوچک مصرف کننده، خانواده و مقام یا نقش اجتماعی بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارند.

۲-۳-۱۱-۳ عوامل شخصی و دموگرافی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • ارتقاء و آموزش:

هیچ برنامه بازاریابی بدون یک برنامه ارتباطی موثر که ارتقاء و آموزش را فراهم کند، نمی تواند موفقیتی بدست آورد. عنصر ارتقاء و آموزش سه نقش اساسی را ایفاء می کند:

اطلاعات و راهنمایی ها مورد نیاز را فراهم می نماید، مشتریان مورد نظر را متقاعد می کند که خدمت و محصول خاص از ویژگی های خوبی برخوردار است و مشتریان را تشویق می نماید در زمان های خاص اقداماتی را انجام دهند.

ارتباطات را می توان از طریق افرادی چون فروشتدگان و مربیان و یا از طریق رسانه هایی چون تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجلات، تابلوهای تبلیغاتی، بروشورها و شبکه اینترنت ارائه نمود.

  • قیمت:

قیمت و ارزش گذاری بطور مؤثری متمایز و پیچیده است. تصمیم گیری های مخاطبان در مورد خرید ورزش بر پایه ارزش مشاهده شده، مقایسه با دیگر پدیده های ورزشی رقابتی، طرز تفکر دوستان در این مورد که چه چیزی اصل است یا بدل و دیگر عوامل، مبتنی می باشد، همچنین بازیکنان، مربیان و مسئولین باید به قیمتی که در آن، ورزش سودآور است توجه داشته باشند. مانند هر نوع تجارتی، ورزش هزینه در بر دارد. مخاطبان قیمت را با ارزش برابر می دانند، بازیکنان، مربیان و مسئولان در سود حاصله سهیم خواهند بود. قیمت گذاری باید با قیمت گذاری رویدادهای مشابه هماهنگ باشد (حسن زاده، ۱۳۸۴، ۲۶).

 

۲-۳-۹ استراتژی بازاریابی

تمام استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی بر پایه باورهای صریح و ضمنی از رفتار مصرف کننده هستند. احتمال موفقیت تصمیماتی که بر پایه فرضیات صریح، تئوری ها و تحقیقات تأیید شده شکل گرفته اند بیش از تصمیماتی است که صرفا بر پایه الهامات و باورهای ضمنی اتخاذ می شوند.

محرک های بازاریابی از محصول، قیمت، توزیع و ترویج و گسترش تشکیل می شود. محرک های دیگر عبارتند از: عوامل اصلی که در محیط خریدار وجود دارند یا رخ می دهند. آنها عبارتند از: عوامل اقتصادی، فناوری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

پایان نامه

عنوان پایان نامه :انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

های دارای مجوز یا برچسب تیم را خریداری کنند یا به عنوان طرفدار از تیم ورزشی مورد علاقه، لباس های متحدالشکل ویژه آن تیم را بر تن کنند (احسانی، ۱۳۸۲، ۳۲۷).

 

 

 

 

۲-۳-۵ مصرف کنندگان

یک شرکت برای این که در بازار پر رقابت کنونی موفق شود باید متمرکز بر مشتری باشد و بتواند با ارائه ارزش های بیشتری برای مشتریان، طرفداران شرکت های رقیب را به خود جذب نماید. ولی پیش از اینکه بتواند مشتریان را ارضاء کند، شرکت باید نیازها و خواسته های آنان را درک نماید.

بنابراین یک بازاریابی بی عیب مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق مشتریان است. شرکت ها می دانند که توان آن را ندارند تا در یک بازار مورد نظر همه مصرف کنندگان را راضی کنند (یا حداقل نمی توانند به یک شیوه همه مصرف کنندگان را راضی کنند) مصرف کنندگان متفاوتند و نیازهای متفاوتی دارند. برخی از شرکت ها در موقعیتی قرار گرفته اند که می توانند به بخش معینی از بازار رسیدگی کنند و خدمات مناسبی به آنها ارائه نمایند. بنابراین، هر شرکت باید کل بازار را به بخش های مختلف تقسیم کند، بهترین و مناسبترین بخش ها را برگزیند، و برای ارائه خدماتی سودآور، بهتر از رقبای خود، استراتژی هایی را تدوین و طرح ریزی نماید.

 

۲-۳-۶ تقسیم بندی بازار

بازار شامل انواع مشتریان، محصولات و نیاز است و بازاریاب باید تعیین کند که چه بخش هایی از بازار می توانند بهترین فرصت ها را برای سازمان ارائه کنند تا به هدف هایش برسد. با توجه به عوامل زیر می توان مصرف کنندگان را تفکیک یا گروه بندی نمود: عوامل جغرافیایی (کشور، ناحیه، شهر)؛ عوامل جمعیت شناسی(جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات)؛ عوامل روان شناسی (طبقه اجتماعی، شیوه زندگی) و عوامل رفتاری (ویژگی های خرید، مزایایی که خریدار به دنبال آن است، نرخ یا میزان مصرف). فرآیند تقسیم کردن بازار

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط ۵۰ صفحه با فرمت ورد):

انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات کاراته در شهر تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر