دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 8

    یزیکی+ نیارهای جسمانی+ حمل و نقل کانالی+ مکانیابی+ طرح+ تغییر برنامه ریزی شده+ برنامه ریزی+ فاز برنامه ریزی+ مفروضات برنامه ریزی+ مهندسی کارخانه+ سیاست+ ریسک سیاسی+ متغیر های سیاسی+ جمعیت+ مسیر سرمایه گذاری+ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 7

    صیص منابع+ مزایای شغلی+ قائم مقام+ راهکار+ بدیل های تبلیغاتی+ نظرسنجی+ ابهام+ تحلیل+ مغازه اصلی+ سالانه+ بی نظمی+ پیش بینی+ بی تفاوتی+ متقاضی+ قرار ملاقات+ سهمیه بندی+ محاسبه ارزشیابی+ ارزیاب+ کارآموز+ رویکرد+ مناسب+ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 6

  ولید سفارشی انبوه+ زمینه – آگاه+ مفهوم – آگاه+ “وابستگی به مدت (یک فرآیند)”+ رژیم صعودی / نزولی+ بازار صعودی+ بازار نزولی+ خط میانگین متحرک+ سازمان ماتریسی+ همراه بودن+ انجام دادن+ اکتساب+ در مقابل+ Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 5

      اتب+ برنامه زمانبندی شده+ دیدگاه+ مدیریت علمی+ برنامه زندگی+ موجودی فصلی+ اطلاعات دست دوم+ منشی اداره+ امنیت+ انتخاب+ تبلیغات انتخابی+ ادراک انتخابی+ اعتماد به نفس+ خودکنترلی+ خود افشاگری+ نیاز به احترام+ خود Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)- قسمت 4

ه ماهر+ رشته شغلی+ صنعت خدمات+ مشاغل خدماتی+ خدمات+ تسویه حساب+ تقسیم کار بین کارکنان+ نوبت کاری+ شیفت+ نوبت کار+ شیفت+ فوق‌العاده نوبتکاری+ تفاوت مزد نوبتکاری+ مزد نوبتکاری+ اضافه پرداخت نوبت کاری+ کار نوبتی+ کار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

اپلیکیشن کن دو : توانایی های خود را به درآمد تبدیل کنید- قسمت 4

… براي سازمان مشکل است، باید توجه داشت هر قراردادي که محکم و غیر منعطف منعقد شود، می تواند منشأ مشکلاتی در آینده شود. از همین رو ،امروزه بیشترین سازمان هاي برون سپاري کننده ترجیح Read more…

By 92, ago