پایان نامه: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های ورزشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشابه هم هستند، اما در کارآمدی گروهی متغیرهای دیگری چون انسجام گروهی و برداشت افراد در مورد هم تیمی ها مطرح می شوند. در تحقیق کنونی سعی شده است تا با مقایسه سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا و رشته های تیمی فوتبال و بسکتبال، متغیرهایی که ممکن است بر رابطه بین خودکارآمدی و اجرای دانش آموزان ورزشکار تأثیر گذارند را مورد بررسی قرار دهیم.                             .

۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد. همان طور که در جدول ۵-۴ مشاهده شد، این فرض از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شده و مقدار آماره ها نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین متغیر خودکارآمدی در ورزشکاران رشته شنا بالا تر از رشته تنیس روی میز بوده، در حالیکه ورزشکاران رشته شنا کمترین میانگین سنی را در میان ورزشکاران سایر رشته ها داشتند. ما سعی کردیم با سنجش سابقه ورزشی (بر اساس مدت زمانی که دانش آموزان در رشته مورد نظر تمرین می کردند) و تعداد مقام های ورزشی (عناوینی که ورزشکاران در سطح منطقه ای، استانی و کشوری کسب کرده بودند)، تجربه و توانایی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن تأثیر این متغیرها را در سطوح خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه میانگین متغیر سابقه و تعداد مقام های ورزشی در ورزشکاران رشته شنا بالاتر از ورزشکاران رشته تنیس روی میز۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس روی میز تفاوت وجود ندارد. متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شد و همانطور که در جدول (۸-۴) مشاهده کردیم، همبستگی نسبتا پایینی بین چهار گروه برقرار است. همچنین مطابق با آماره های توصیفی، میانگین خودکارآمدی در چهار رشته نشان می دهد که به ترتیب ورزشکاران رشته شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین را دارا هستند. در مطالعات ورزشی سنجش های خودکارآمدی معمولا از طریق فهرست کردن مجموعه ای از تکالیف که اغلب از لحاظ دشواری، پیچیدگی و فشار متنوع اند، مفهوم سازی می شوند (فلتز و لیرگ، ۲۰۰۱). این تحقیق نیز همانند دیگر سنجش های خودکارآمدی تکلیف ـ ویژه (تریژر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گاراز[۱] و فلتز، ۱۹۸۸) سعی کرده است تا با مطرح کردن برخی مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی، قضاوت های افراد در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت ها در شرایط مسابقه و تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دهد. در بازبینی که مریتز و همکارانش (۲۰۰۰) انجام دادند، دریافتند که سنجش های عینی اجرا همانند تعداد بردها و حساب امتیازها، معمولا کمی تر و نوعی تر از دیگر سنجش های اجرایند. ما مهارت های ورزشکاران

[۱] . . Garza
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود کارشناسی ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های ورزشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

را به صورت خرد ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم (مانند سنجش اطمینان فردی در مهارت های فورهند، بک هند و سرویس در تنیس روی میز).

۵-۵٫ نتیجه گیری

  1. پژوهش های قبلی نشان دادند که سنجش های تکلیف – ویژه بیشترین همبستگی را با اجرا داشتند. مقدار همبستگی میان سنجش های خودکارآمدی نشان می دهد که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبت و ملایمی با اجرای در ورزش دارد. باورهای کارآمدی از دستاوردهای اجراهای قبلی و منابع دیگری منشأ می گیرند که در موفقیت ورزشکاران نقش بارزی دارند. نتایج نشان دادند که متغیرهای سابقه و تعداد مقام های ورزشی عوامل تأثیرگذاری هستند که در تعیین میزان باورهای کارآمدی ورزشکاران نقش داشته و مشاهده شد که باورهای کارآمدی افراد بیش از آنکه متأثر از سن افراد باشد، از تجربه و توانایی آن ها در اجرای مهارت تأثیر می پذیرد. مطابق نظریه منابع اطلاعات، تجارب ادراک شده از سوی افراد در انجام یک تکلیف مشخص، مهم ترین منبع تأثیرگذار بر ادراکات کارآمدی است؛ بنابراین کسب موفقیت ها و تجارب مفید توسط ورزشکاران نقش بارزی در ادراکات کارآمدی آن ها دارد.
  2. به منظور بهبود بخشیدن اجرای افراد در مسابقه می توان به جای تمرکز کردن بر تمرینات بدنی محض، ادراکات کارآمدی افراد هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات را تقویت نمود.

 

 

اینجانب جهت انجام تحقیقی تحت عنوان«مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر» قصد دارم به بررسی خودکارآمدی تمرین دانش آموزان بپردازم. مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است. در صورت همکاری، سؤالات را ابتدا بادقت خوانده و سپس پاسخ درست را بدون هرگونه غرض و نگاه یکطرفانه بنویسید. به دانش آموزان کمک کنید تا ابتدا به سؤال های زیر پاسخ داده و پس از آن گزینه مناسب را در سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی تمرین انتخاب نمایند.

سن…………………..                                                      وزن ………………

رشته ورزشی دانش آموز ………………..                                       سابقه در رشته ورزشی (برمبنای سال)…………….                                       پایه کلاسی ………………

تعداد مقام های کسب شده در سطح شاهین شهر(درصورتی که مقام های استانی یا کشوری دارید نام ببرید) …………………………….

میزان تحصیلات پدر ……………….                    میزان تحصیلات مادر ………………..

درآمد پدر ………………..                                درآمد مادر ……………………

آخرین مسابقه ای که دانش آموز شرکت کرده در چه سطحی بود (منطقه ای، استانی، کشوری) ودر آن چه مقامی کسب کرد؟ …………………………………………………………………………

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز …………………. آقا/خانم ……………………..

شما در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در این تحقیق می توانید به طور داوطلبانه تصمیم گیری کنید. امضای شما نشان دهنده این است که محتوا و مفهوم موجود در این فرم رضایت نامه به خوبی برای شما روشن بوده و با خواندن آن، برای مشارکت در تحقیق تصمیم گیری کرده اید. با تشکر از همکاری شما؛ مجید محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

امضای والدین ………………

 
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های ورزشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

را به صورت خرد ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم (مانند سنجش اطمینان فردی در مهارت های فورهند، بک هند و سرویس در تنیس روی میز).

۵-۵٫ نتیجه گیری

  1. پژوهش های قبلی نشان دادند که سنجش های تکلیف – ویژه بیشترین همبستگی را با اجرا داشتند. مقدار همبستگی میان سنجش های خودکارآمدی نشان می دهد که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبت و ملایمی با اجرای در ورزش دارد. باورهای کارآمدی از دستاوردهای اجراهای قبلی و منابع دیگری منشأ می گیرند که در موفقیت ورزشکاران نقش بارزی دارند. نتایج نشان دادند که متغیرهای سابقه و تعداد مقام های ورزشی عوامل تأثیرگذاری هستند که در تعیین میزان باورهای کارآمدی ورزشکاران نقش داشته و مشاهده شد که باورهای کارآمدی افراد بیش از آنکه متأثر از سن افراد باشد، از تجربه و توانایی آن ها در اجرای مهارت تأثیر می پذیرد. مطابق نظریه منابع اطلاعات، تجارب ادراک شده از سوی افراد در انجام یک تکلیف مشخص، مهم ترین منبع تأثیرگذار بر ادراکات کارآمدی است؛ بنابراین کسب موفقیت ها و تجارب مفید توسط ورزشکاران نقش بارزی در ادراکات کارآمدی آن ها دارد.
  2. به منظور بهبود بخشیدن اجرای افراد در مسابقه می توان به جای تمرکز کردن بر تمرینات بدنی محض، ادراکات کارآمدی افراد هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات را تقویت نمود.

 

اینجانب جهت انجام تحقیقی تحت عنوان«مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر» قصد دارم به بررسی خودکارآمدی تمرین دانش آموزان بپردازم. مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است. در صورت همکاری، سؤالات را ابتدا بادقت خوانده و سپس پاسخ درست را بدون هرگونه غرض و نگاه یکطرفانه بنویسید. به دانش آموزان کمک کنید تا ابتدا به سؤال های زیر پاسخ داده و پس از آن گزینه مناسب را در سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی تمرین انتخاب نمایند.

سن…………………..                                                      وزن ………………

رشته ورزشی دانش آموز ………………..                                       سابقه در رشته ورزشی (برمبنای سال)…………….                                       پایه کلاسی ………………

تعداد مقام های کسب شده در سطح شاهین شهر(درصورتی که مقام های استانی یا کشوری دارید نام ببرید) …………………………….

میزان تحصیلات پدر ……………….                    میزان تحصیلات مادر ………………..

درآمد پدر ………………..                                درآمد مادر ……………………

آخرین مسابقه ای که دانش آموز شرکت کرده در چه سطحی بود (منطقه ای، استانی، کشوری) ودر آن چه مقامی کسب کرد؟ …………………………………………………………………………

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز …………………. آقا/خانم ……………………..

شما در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در این تحقیق می توانید به طور داوطلبانه تصمیم گیری کنید. امضای شما نشان دهنده این است که محتوا و مفهوم موجود در این فرم رضایت نامه به خوبی برای شما روشن بوده و با خواندن آن، برای مشارکت در تحقیق تصمیم گیری کرده اید. با تشکر از همکاری شما؛ مجید محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

امضای والدین ………………
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه : مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

را به صورت خرد ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم (مانند سنجش اطمینان فردی در مهارت های فورهند، بک هند و سرویس در تنیس روی میز).

۵-۵٫ نتیجه گیری

  1. پژوهش های قبلی نشان دادند که سنجش های تکلیف – ویژه بیشترین همبستگی را با اجرا داشتند. مقدار همبستگی میان سنجش های خودکارآمدی نشان می دهد که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبت و ملایمی با اجرای در ورزش دارد. باورهای کارآمدی از دستاوردهای اجراهای قبلی و منابع دیگری منشأ می گیرند که در موفقیت ورزشکاران نقش بارزی دارند. نتایج نشان دادند که متغیرهای سابقه و تعداد مقام های ورزشی عوامل تأثیرگذاری هستند که در تعیین میزان باورهای کارآمدی ورزشکاران نقش داشته و مشاهده شد که باورهای کارآمدی افراد بیش از آنکه متأثر از سن افراد باشد، از تجربه و توانایی آن ها در اجرای مهارت تأثیر می پذیرد. مطابق نظریه منابع اطلاعات، تجارب ادراک شده از سوی افراد در انجام یک تکلیف مشخص، مهم ترین منبع تأثیرگذار بر ادراکات کارآمدی است؛ بنابراین کسب موفقیت ها و تجارب مفید توسط ورزشکاران نقش بارزی در ادراکات کارآمدی آن ها دارد.
  2. به منظور بهبود بخشیدن اجرای افراد در مسابقه می توان به جای تمرکز کردن بر تمرینات بدنی محض، ادراکات کارآمدی افراد هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات را تقویت نمود.

 

اینجانب جهت انجام تحقیقی تحت عنوان«مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر» قصد دارم به بررسی خودکارآمدی تمرین دانش آموزان بپردازم. مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است. در صورت همکاری، سؤالات را ابتدا بادقت خوانده و سپس پاسخ درست را بدون هرگونه غرض و نگاه یکطرفانه بنویسید. به دانش آموزان کمک کنید تا ابتدا به سؤال های زیر پاسخ داده و پس از آن گزینه مناسب را در سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی تمرین انتخاب نمایند.

سن…………………..                                                      وزن ………………

رشته ورزشی دانش آموز ………………..                                       سابقه در رشته ورزشی (برمبنای سال)…………….                                       پایه کلاسی ………………

تعداد مقام های کسب شده در سطح شاهین شهر(درصورتی که مقام های استانی یا کشوری دارید نام ببرید) …………………………….

میزان تحصیلات پدر ……………….                    میزان تحصیلات مادر ………………..

درآمد پدر ………………..                                درآمد مادر ……………………

آخرین مسابقه ای که دانش آموز شرکت کرده در چه سطحی بود (منطقه ای، استانی، کشوری) ودر آن چه مقامی کسب کرد؟ …………………………………………………………………………

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز …………………. آقا/خانم ……………………..

شما در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در این تحقیق می توانید به طور داوطلبانه تصمیم گیری کنید. امضای شما نشان دهنده این است که محتوا و مفهوم موجود در این فرم رضایت نامه به خوبی برای شما روشن بوده و با خواندن آن، برای مشارکت در تحقیق تصمیم گیری کرده اید. با تشکر از همکاری شما؛ مجید محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

امضای والدین ………………

 
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

را به صورت خرد ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار دادیم (مانند سنجش اطمینان فردی در مهارت های فورهند، بک هند و سرویس در تنیس روی میز).

۵-۵٫ نتیجه گیری

  1. پژوهش های قبلی نشان دادند که سنجش های تکلیف – ویژه بیشترین همبستگی را با اجرا داشتند. مقدار همبستگی میان سنجش های خودکارآمدی نشان می دهد که باورهای خودکارآمدی ارتباط مثبت و ملایمی با اجرای در ورزش دارد. باورهای کارآمدی از دستاوردهای اجراهای قبلی و منابع دیگری منشأ می گیرند که در موفقیت ورزشکاران نقش بارزی دارند. نتایج نشان دادند که متغیرهای سابقه و تعداد مقام های ورزشی عوامل تأثیرگذاری هستند که در تعیین میزان باورهای کارآمدی ورزشکاران نقش داشته و مشاهده شد که باورهای کارآمدی افراد بیش از آنکه متأثر از سن افراد باشد، از تجربه و توانایی آن ها در اجرای مهارت تأثیر می پذیرد. مطابق نظریه منابع اطلاعات، تجارب ادراک شده از سوی افراد در انجام یک تکلیف مشخص، مهم ترین منبع تأثیرگذار بر ادراکات کارآمدی است؛ بنابراین کسب موفقیت ها و تجارب مفید توسط ورزشکاران نقش بارزی در ادراکات کارآمدی آن ها دارد.
  2. به منظور بهبود بخشیدن اجرای افراد در مسابقه می توان به جای تمرکز کردن بر تمرینات بدنی محض، ادراکات کارآمدی افراد هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات را تقویت نمود.

 

اینجانب جهت انجام تحقیقی تحت عنوان«مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر» قصد دارم به بررسی خودکارآمدی تمرین دانش آموزان بپردازم. مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است. در صورت همکاری، سؤالات را ابتدا بادقت خوانده و سپس پاسخ درست را بدون هرگونه غرض و نگاه یکطرفانه بنویسید. به دانش آموزان کمک کنید تا ابتدا به سؤال های زیر پاسخ داده و پس از آن گزینه مناسب را در سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی تمرین انتخاب نمایند.

سن…………………..                                                      وزن ………………

رشته ورزشی دانش آموز ………………..                                       سابقه در رشته ورزشی (برمبنای سال)…………….                                       پایه کلاسی ………………

تعداد مقام های کسب شده در سطح شاهین شهر(درصورتی که مقام های استانی یا کشوری دارید نام ببرید) …………………………….

میزان تحصیلات پدر ……………….                    میزان تحصیلات مادر ………………..

درآمد پدر ………………..                                درآمد مادر ……………………

آخرین مسابقه ای که دانش آموز شرکت کرده در چه سطحی بود (منطقه ای، استانی، کشوری) ودر آن چه مقامی کسب کرد؟ …………………………………………………………………………

رضایت نامه

ولی محترم دانش آموز …………………. آقا/خانم ……………………..

شما در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در این تحقیق می توانید به طور داوطلبانه تصمیم گیری کنید. امضای شما نشان دهنده این است که محتوا و مفهوم موجود در این فرم رضایت نامه به خوبی برای شما روشن بوده و با خواندن آن، برای مشارکت در تحقیق تصمیم گیری کرده اید. با تشکر از همکاری شما؛ مجید محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

امضای والدین ………………

 
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشابه هم هستند، اما در کارآمدی گروهی متغیرهای دیگری چون انسجام گروهی و برداشت افراد در مورد هم تیمی ها مطرح می شوند. در تحقیق کنونی سعی شده است تا با مقایسه سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا و رشته های تیمی فوتبال و بسکتبال، متغیرهایی که ممکن است بر رابطه بین خودکارآمدی و اجرای دانش آموزان ورزشکار تأثیر گذارند را مورد بررسی قرار دهیم.                             .

۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد. همان طور که در جدول ۵-۴ مشاهده شد، این فرض از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شده و مقدار آماره ها نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین متغیر خودکارآمدی در ورزشکاران رشته شنا بالا تر از رشته تنیس روی میز بوده، در حالیکه ورزشکاران رشته شنا کمترین میانگین سنی را در میان ورزشکاران سایر رشته ها داشتند. ما سعی کردیم با سنجش سابقه ورزشی (بر اساس مدت زمانی که دانش آموزان در رشته مورد نظر تمرین می کردند) و تعداد مقام های ورزشی (عناوینی که ورزشکاران در سطح منطقه ای، استانی و کشوری کسب کرده بودند)، تجربه و توانایی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن تأثیر این متغیرها را در سطوح خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه میانگین متغیر سابقه و تعداد مقام های ورزشی در ورزشکاران رشته شنا بالاتر از ورزشکاران رشته تنیس روی میز۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس روی میز تفاوت وجود ندارد. متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شد و همانطور که در جدول (۸-۴) مشاهده کردیم، همبستگی نسبتا پایینی بین چهار گروه برقرار است. همچنین مطابق با آماره های توصیفی، میانگین خودکارآمدی در چهار رشته نشان می دهد که به ترتیب ورزشکاران رشته شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین را دارا هستند. در مطالعات ورزشی سنجش های خودکارآمدی معمولا از طریق فهرست کردن مجموعه ای از تکالیف که اغلب از لحاظ دشواری، پیچیدگی و فشار متنوع اند، مفهوم سازی می شوند (فلتز و لیرگ، ۲۰۰۱). این تحقیق نیز همانند دیگر سنجش های خودکارآمدی تکلیف ـ ویژه (تریژر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گاراز[۱] و فلتز، ۱۹۸۸) سعی کرده است تا با مطرح کردن برخی مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی، قضاوت های افراد در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت ها در شرایط مسابقه و تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دهد. در بازبینی که مریتز و همکارانش (۲۰۰۰) انجام دادند، دریافتند که سنجش های عینی اجرا همانند تعداد بردها و حساب امتیازها، معمولا کمی تر و نوعی تر از دیگر سنجش های اجرایند. ما مهارت های ورزشکاران

[۱] . . Garza
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشابه هم هستند، اما در کارآمدی گروهی متغیرهای دیگری چون انسجام گروهی و برداشت افراد در مورد هم تیمی ها مطرح می شوند. در تحقیق کنونی سعی شده است تا با مقایسه سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا و رشته های تیمی فوتبال و بسکتبال، متغیرهایی که ممکن است بر رابطه بین خودکارآمدی و اجرای دانش آموزان ورزشکار تأثیر گذارند را مورد بررسی قرار دهیم.                             .

۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد. همان طور که در جدول ۵-۴ مشاهده شد، این فرض از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شده و مقدار آماره ها نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین متغیر خودکارآمدی در ورزشکاران رشته شنا بالا تر از رشته تنیس روی میز بوده، در حالیکه ورزشکاران رشته شنا کمترین میانگین سنی را در میان ورزشکاران سایر رشته ها داشتند. ما سعی کردیم با سنجش سابقه ورزشی (بر اساس مدت زمانی که دانش آموزان در رشته مورد نظر تمرین می کردند) و تعداد مقام های ورزشی (عناوینی که ورزشکاران در سطح منطقه ای، استانی و کشوری کسب کرده بودند)، تجربه و توانایی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن تأثیر این متغیرها را در سطوح خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه میانگین متغیر سابقه و تعداد مقام های ورزشی در ورزشکاران رشته شنا بالاتر از ورزشکاران رشته تنیس روی میز۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس روی میز تفاوت وجود ندارد. متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شد و همانطور که در جدول (۸-۴) مشاهده کردیم، همبستگی نسبتا پایینی بین چهار گروه برقرار است. همچنین مطابق با آماره های توصیفی، میانگین خودکارآمدی در چهار رشته نشان می دهد که به ترتیب ورزشکاران رشته شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین را دارا هستند. در مطالعات ورزشی سنجش های خودکارآمدی معمولا از طریق فهرست کردن مجموعه ای از تکالیف که اغلب از لحاظ دشواری، پیچیدگی و فشار متنوع اند، مفهوم سازی می شوند (فلتز و لیرگ، ۲۰۰۱). این تحقیق نیز همانند دیگر سنجش های خودکارآمدی تکلیف ـ ویژه (تریژر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گاراز[۱] و فلتز، ۱۹۸۸) سعی کرده است تا با مطرح کردن برخی مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی، قضاوت های افراد در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت ها در شرایط مسابقه و تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دهد. در بازبینی که مریتز و همکارانش (۲۰۰۰) انجام دادند، دریافتند که سنجش های عینی اجرا همانند تعداد بردها و حساب امتیازها، معمولا کمی تر و نوعی تر از دیگر سنجش های اجرایند. ما مهارت های ورزشکاران

[۱] . . Garza
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشابه هم هستند، اما در کارآمدی گروهی متغیرهای دیگری چون انسجام گروهی و برداشت افراد در مورد هم تیمی ها مطرح می شوند. در تحقیق کنونی سعی شده است تا با مقایسه سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا و رشته های تیمی فوتبال و بسکتبال، متغیرهایی که ممکن است بر رابطه بین خودکارآمدی و اجرای دانش آموزان ورزشکار تأثیر گذارند را مورد بررسی قرار دهیم.                             .

۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد. همان طور که در جدول ۵-۴ مشاهده شد، این فرض از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شده و مقدار آماره ها نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین متغیر خودکارآمدی در ورزشکاران رشته شنا بالا تر از رشته تنیس روی میز بوده، در حالیکه ورزشکاران رشته شنا کمترین میانگین سنی را در میان ورزشکاران سایر رشته ها داشتند. ما سعی کردیم با سنجش سابقه ورزشی (بر اساس مدت زمانی که دانش آموزان در رشته مورد نظر تمرین می کردند) و تعداد مقام های ورزشی (عناوینی که ورزشکاران در سطح منطقه ای، استانی و کشوری کسب کرده بودند)، تجربه و توانایی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن تأثیر این متغیرها را در سطوح خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه میانگین متغیر سابقه و تعداد مقام های ورزشی در ورزشکاران رشته شنا بالاتر از ورزشکاران رشته تنیس روی میز۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس روی میز تفاوت وجود ندارد. متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شد و همانطور که در جدول (۸-۴) مشاهده کردیم، همبستگی نسبتا پایینی بین چهار گروه برقرار است. همچنین مطابق با آماره های توصیفی، میانگین خودکارآمدی در چهار رشته نشان می دهد که به ترتیب ورزشکاران رشته شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین را دارا هستند. در مطالعات ورزشی سنجش های خودکارآمدی معمولا از طریق فهرست کردن مجموعه ای از تکالیف که اغلب از لحاظ دشواری، پیچیدگی و فشار متنوع اند، مفهوم سازی می شوند (فلتز و لیرگ، ۲۰۰۱). این تحقیق نیز همانند دیگر سنجش های خودکارآمدی تکلیف ـ ویژه (تریژر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گاراز[۱] و فلتز، ۱۹۸۸) سعی کرده است تا با مطرح کردن برخی مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی، قضاوت های افراد در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت ها در شرایط مسابقه و تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دهد. در بازبینی که مریتز و همکارانش (۲۰۰۰) انجام دادند، دریافتند که سنجش های عینی اجرا همانند تعداد بردها و حساب امتیازها، معمولا کمی تر و نوعی تر از دیگر سنجش های اجرایند. ما مهارت های ورزشکاران

[۱] . . Garza
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

منابع اطلاعاتی خودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشابه هم هستند، اما در کارآمدی گروهی متغیرهای دیگری چون انسجام گروهی و برداشت افراد در مورد هم تیمی ها مطرح می شوند. در تحقیق کنونی سعی شده است تا با مقایسه سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا و رشته های تیمی فوتبال و بسکتبال، متغیرهایی که ممکن است بر رابطه بین خودکارآمدی و اجرای دانش آموزان ورزشکار تأثیر گذارند را مورد بررسی قرار دهیم.                             .

۵-۴-۱٫ بحث فرضیه اول

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد. همان طور که در جدول ۵-۴ مشاهده شد، این فرض از طریق آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شده و مقدار آماره ها نشان داد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین متغیر خودکارآمدی در ورزشکاران رشته شنا بالا تر از رشته تنیس روی میز بوده، در حالیکه ورزشکاران رشته شنا کمترین میانگین سنی را در میان ورزشکاران سایر رشته ها داشتند. ما سعی کردیم با سنجش سابقه ورزشی (بر اساس مدت زمانی که دانش آموزان در رشته مورد نظر تمرین می کردند) و تعداد مقام های ورزشی (عناوینی که ورزشکاران در سطح منطقه ای، استانی و کشوری کسب کرده بودند)، تجربه و توانایی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن تأثیر این متغیرها را در سطوح خودکارآمدی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه میانگین متغیر سابقه و تعداد مقام های ورزشی در ورزشکاران رشته شنا بالاتر از ورزشکاران رشته تنیس روی میز۵-۴-۳٫ بحث فرضیه سوم

بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس روی میز تفاوت وجود ندارد. متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شد و همانطور که در جدول (۸-۴) مشاهده کردیم، همبستگی نسبتا پایینی بین چهار گروه برقرار است. همچنین مطابق با آماره های توصیفی، میانگین خودکارآمدی در چهار رشته نشان می دهد که به ترتیب ورزشکاران رشته شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین را دارا هستند. در مطالعات ورزشی سنجش های خودکارآمدی معمولا از طریق فهرست کردن مجموعه ای از تکالیف که اغلب از لحاظ دشواری، پیچیدگی و فشار متنوع اند، مفهوم سازی می شوند (فلتز و لیرگ، ۲۰۰۱). این تحقیق نیز همانند دیگر سنجش های خودکارآمدی تکلیف ـ ویژه (تریژر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گاراز[۱] و فلتز، ۱۹۸۸) سعی کرده است تا با مطرح کردن برخی مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی، قضاوت های افراد در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت ها در شرایط مسابقه و تحت فشار را مورد ارزیابی قرار دهد. در بازبینی که مریتز و همکارانش (۲۰۰۰) انجام دادند، دریافتند که سنجش های عینی اجرا همانند تعداد بردها و حساب امتیازها، معمولا کمی تر و نوعی تر از دیگر سنجش های اجرایند. ما مهارت های ورزشکاران

[۱] . . Garza
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود کارشناسی ارشد: مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق مطرح شده و در ادامه در قسمت بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق بررسی شده و نتایج آن ارائه خواهد شد. در قسمت پایانی فصل نیز پیشنهادهای منتج از یافته های تحقیق خواهد آمد که شامل پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و پیشنهادهای کاربردی است.

۵-۲٫ خلاصه تحقیق

همانطور که می دانیم دوران کودکی و نوجوانی زمان مهمی برای شناخت استعدادها و توانایی های جسمانی، روانی و عقلانی توسط خود دانش آموزان و دیگر اطرافیان آن هاست. از این رو مدارس به عنوان یکی از مهم ترین بنیادهای تأثیرگذار، می تواند نقش اساسی در گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش داشته باشد. بنابراین مهم است که بتوانیم مؤلفه های مؤثر در افزایش سطوح خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان را شناخته تا بتوانیم از عواقب نا مطلوب شرکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی پیشگیری کرده و در آخر سطح اجرای ورزشکاران را ارتقاء بخشیم.

مفهوم خودکارآمدی از مفاهیم مهم روانشناختی بوده و آن را شکل ویژه «اعتماد به نفس» می انگارند (فلتز، ۱۹۸۸). باندورا (۱۹۹۷) خودکارآمدی را با رویکرد تأثیر بر فعالیت های انتخاب شده فردی، تلاشی که آن ها در چنین فعالیت هایی صرف می کنند و مقدار آمادگی که آن ها در مواجهه با شکست یا احساس آزار دهنده نشان می دهند، نظریه پردازی کرد.

نظریه خودکارآمدی، کارآمدی مورد انتظار را تحت تأثیر چهار منبع اطلاعاتی می داند:

ـ تکمیل عملکرد یا دستاورد اجرا

ـ مقایسه اجتماعی یا تجارب مشاهده ای

ـ ترغیب کلامی

  1. ورزشکاران رشته فوتبال نسبت به بسکتبالیست ها میانگین بالاتری در متغیرهای سابقه و تعداد مقام های ورزشی دارند.
  2. فوتبالیست ها نسبت به بسکتبالیست ها از خودکارآمدی و کارآمدی گروهی بالاتری برخوردارند.

۵-۴٫  بحث و نتیجه گیری

هدف تحقیق کنونی مقایسه سازه کارآمدی تمرین در چندین رشته ورزشی بود. سازه کارآمدی گروهی مفهوم جدیدی است که در چندین سال اخیر توجه ویژه ای به آن شده است. در رشته های انفرادی و تیمی در حد واسطه گری با هم تفاوت دارند.
دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر۹۳

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر