دسته اصلی

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان  گرفته و عوامل گسترده و متنوعی نیز بدست آمده است که می تواند با کاهش یا Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

عنوان پایان نامه : نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان ارزیابی شناختی فرد در مورد زندگی اش است که حالت موقّتی و کوتاه مدت ندارد بلکه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان عملياتي معرفي مي‍شود: برنامه ريزي، تأمين منابع، ساخت و تحويل .[12]     تدارکات Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان- دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان بزرگترين چالش هاي فعاليت خريد، در نظر داشتن اين موضوع است که آيا اين Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان روش ANP، توسعه يافته روش AHP مي‍باشد و تا حدي از آن دشوار‍تر است. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان Tam [24] AHP + MILP Deily [44] AHP + NN + DEA Talluri et Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان برخوردارند و آنها را بين 0 تا 4 وزن دهي کرد. ( بي اهميت=0 Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد صنایع:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان دوره‍اي است و تمام پارامترهاي آن به صورت قطعي مي‍باشند. در اين مدل فرض Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان پارامترهاي هر يک از آن‍ها، به مدل رياضي مربوط به آن پرداخته مي‍شود. در Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع بررسی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

عنوان پایان نامه :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان گذشته، محدوديت (4-20) نشان مي‍دهد که مجموع کالاهايي که تامين‍کنندگان لايه اول تهيه مي‍کنند Read more…

By 92, ago