دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  مانند تاریخ که تا چندی قبل ماهیت حفظ کردنی داشت نیز در سطح تجزیه و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج   باورهای ناکارآمد تأکید می‌نمایند. درمان فراشناختی به عنوان یک اصل کلّی با این دیدگاه موافق Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشدرابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  مخرّب را می‌توان در پاسخ یکی از بیماران اخیر من مشاهده کرد. از این بیمار Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  رفتارهای مقابله‌ای ناسازگارنه‌ای است که فرد آن‌ها را مفید می‌داند، امّا نتیجه‌ي معکوس دارند و Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد- رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  انگيزش مثبت را در- تعیین ابعاد حیطه عاطفی دانش آموزان دوره متوسطه  از لحاظ جنسیت. Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  در هر حال فراشناخت نبايد به عنوان هدف نهايي آموزش تلقي شود، بلکه بايد به Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  اساسي « دانش فراشناختي » و «كنترل فراشناختي » مي شود. دانش فراشناختي سه مؤلفه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی -بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  طریق در گیر ساختن دانش آموزان در فرایندهای فراشناختی مانند برنامه ریزی، نظارت و اندیشیدن Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  ی درسی در بسياری از مطالعات، مورد تأکيد قرار گرفته است. ، با وجود اين، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد-بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج  1-1مقدمه   دانش برنامه ريزی درسی از جمله حوزه های نوپايی است که در مقايسه Read more…

By 92, ago