دسته اصلی

کندو-اپلیکیشن :توانایی های شما = کارخانه پولسازی- قسمت 2

هم نباشد. کسب فرصت ها و موقعیت هاي تجاري بیشتر و دستیابی به بازارهاي جدید به واسطه دسترسی به شبکه ي تأمین کنندگان (گستره مناسبی از قابلیت هاي گوناگون و متنوع) بهبود عملکرد عملیاتی همچون Read more…

By 92, ago
رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی

 متن کامل پایان نامه مقطع ارشد مدیریت  دانشكده علوم گردشگری پایان‌نامه كارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دست یابی میزان تأثیر رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران -دانلود پايان نامه ارشد فرماندهی و ستاد

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران ) امنیت داخلی گردشگری در ایران کشور ما در وضعیت مناسبی به سر می برد. هر چند که در این زمینه Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی-دانلود پايان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی 1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور صنعت گردشگری گسترده ترین Read more…

By 992, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه مقطع ارشد رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش   مورد استفاده باشد که سازمان بتواند مشارکت­های هر شخص را از آنهای دیگر مجزا کند و در واقع مشارکت‌ها Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه در مورد : راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد

عنوان پایان نامه :  راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد   بهداشتی در توریسم بین الملل و تاثیر آن بر مراقبتهای بهداشتی در سنگاپور پرداخته و پیشنهاد سیاست گذاری بسوی مراکز گردشگری پزشکی را به Read more…

By 92, ago