دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات  -3-2- هویج هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات  -3-2- هویج هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات  -3-2- هویج هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات  -3-2- هویج هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی: بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات  -3-2- هویج هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

ارشد مهندسی کشاورزی: بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

عنوان پایان نامه : بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی: اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

عنوان پایان نامه : بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته سیب زمینی و پارامتر رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه Read more…

By userj, ago