دسته اصلی

موضوعات سایت (رشته مدیریت و اقتصاد)

      مدیریت و اقتصاد حساب+ حساب بانکی+ حساب پرداختی+ حسابدار+ حسابداری+ حسابداری مدیریت+ حسابهای پرداختنی+ حسابهای دریافتنی+ حقوق و دستمزد پرداختی+ اعلام وصول+ هزینه یابی براساس فعالیت+ واقعی- فعلی+ بهای تمام شده+ هزینه Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی            خاک­هایی با دانه­بندی یکنواخت از نفوذپذیری بیشتری برخوردارند. در خاک­هایی که دانه بندی غیریکنواخت باشد دانه­های ریزتر تشکیل Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی  آوردند که نتایج آن 10 تا 100 برابر کمتر از نتایج حاصل از فرمول­های تجربی و آزمون پمپاژ اعلام شد(چی یانگ و همکاران، Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه با عنوان : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

عنوان پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی  زمان در موقعیت ثابتی قرار گرفته­است ، یعنی دبی ورودی به چاه و دبی خروجی از آن با یکدیگر مساوی است می­توان نوشت Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی مدل تأویلی مثنوی مولوی از آیات قرآن کریم با مدل هرمنوتیکی شلایرماخر   روشنفکران و نویسندگان بود و جنبش رمانتیسم را نیز رهبری می­کرد. در حلقه­هایی که در آن Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه:اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی

عنوان پایان نامه : اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW  1-1-7  فیزیوپاتولوژی صرع حملات تشنجی صرع را میتوان Read more…

By 92, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه:اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

عنوان پایان نامه : اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW  1-1-7  فیزیوپاتولوژی صرع حملات تشنجی صرع را میتوان Read more…

By 92, ago