برچسب: پایان نامه ارزش ویژه برند

  عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   بعدملی: شاملانتظارات،خواستههاوسیاستهایمدیرانعالیکشوراستکهانتظارمیرودمدیرانوکارگزارانسازمانهابانگرشیکلانوبهمنظورحفظوحدتوانسجامملیورعایتمصالحکشور،تصمیماتواستراتژیهایکلیکشورراسرلوحهامورخودقراردهند. (گروه…

Read more