دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   اعتبار شرکت، به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد :تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل های اندازه گیری ارزش ویژه برند: دیوید آکر (١٩٩١)، ابعاد ارزش ویژه برند را Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   ٢-١ تاریخچه مطالعه جريانزندگيانسان‌هاوچرخهفعاليت‌هایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجوامع،مملوازخطراتوتهديدهایمتنوعوگوناگون است. هزينهجبرانبرخیازاينخطرهادرمقايسهباتوانمندی‌هایمالیافرادوموسساتچندانزيادنيستوخودآنانازعهدهچنينخساراتیبرمي‌آيند،امابخشقابلتوجهیازاينحوادثچنانخسارتباراستكهروندعادیزندگیشهروندانوجريانمعمولفعاليت‌هایاقتصادیو ‌اجتماعیرابااخلالجدیوبعضاخانمان‌ براندازمواجهمی‌سازد. درصورتی‌كهسازوكاریبرایمواجههبااينپديدهانديشيدهنشودضمنآنكهزندگیطبيعیخانواده‌هاودستاندركارانوشاغلينموسساتفعالدرعرصهتوليدوخدمت‌رسانیرامختلمی‌سازد،می‌تواندبهرشدوتوسعهاقتصادیواجتماعیكشورهانيزدرسطوحخردوكلانصدماتاساسیواردسازد. صنعتبيمه،چنينسازوكاریرابهنحوكارآمدیفراهممی آورد. ضمنآنكهازاينطريق،‌نقشبسيارتعيين‌ كننده‌اینيزدرجهتتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریبرایاقتصادكشورهاايفامی‌كند. بنابراينبيمه،باايجادآرامش،اطمينانواميدبهزندگیوفعاليتكمخطربرایشهروندانوفعالاناقتصادیازيكسووتجهيزمنابعسرمايه‌گذاریازسویديگر،نقشقابلملاحظه‌ایدررشدوتوسعهاقتصادیجوامعايفامی‌كند (لانسری،١٣٨٩) Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   مدل سرکوال: این مدل در اوایل دهه ٨٠ میلادی توسط پاراسورامن و همکارانش معرفی شد. Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   بعدملی: شاملانتظارات،خواستههاوسیاستهایمدیرانعالیکشوراستکهانتظارمیرودمدیرانوکارگزارانسازمانهابانگرشیکلانوبهمنظورحفظوحدتوانسجامملیورعایتمصالحکشور،تصمیماتواستراتژیهایکلیکشورراسرلوحهامورخودقراردهند. (گروه کارشناسان ایران،١٣٨٦) مدل اجتماعی دیویس: شامل پنج پیش فرض است و در Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   شهرت و اعتبار شرکت می باشد و نتایج حاصله برای طراحی استراتژی های مسئولیت اجتماعی Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع:تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

    جستجو برای: عنوان پایان نامه : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند   درمورد عملکرد اجتماعی سازمان و دهه ١٩٩٠ مدیریت ذی نفعان و مدیریت استراتژیک مورد توجه Read more…

By userj, ago