دسته اصلی

پایان نامه در رابطه با : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان استانداردسازی[1] ممکن است برای راضی کردن گردشگران، مقاصد شروع به استانداردسازی امکانات نمایند تا Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)

  عنوان پایان نامه : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)   -2-8 تقسیمبندیکلیبحرانها بهطورکلیبحرانهادرپنجدستهکلیطبقهبندیمیشوند: 1- بحرانهایزمینشناختی 2- بحرانهایآبوهوایی 3- بحرانهایزیستمحیطی 4- اپیدمیها 5- بحرانهایمرتبطبافعالیتهایانسان(میرجلیلی،1388 Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا:مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)

  عنوان پایان نامه : مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (نمونه: شهر سمیرم)   بهطورکلیبحرانهادرپنجدستهکلیطبقهبندیمیشوند: 1- بحرانهایزمینشناختی 2- بحرانهایآبوهوایی 3- بحرانهایزیستمحیطی 4- اپیدمیها 5- بحرانهایمرتبطبافعالیتهایانسان(میرجلیلی،1388 :81-80).   Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

بررسی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان – پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی از دیدگاه دانشجویان  یک جزء مهم در رهبری ، عزت نفس است . رهبران دارای عزت نفس Read more…

By new1 new1, ago
دسته اصلی

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی – دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه :  نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلی 3دسترسی بیشتر به منابع مالی نیروي کار سالم Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز

عنوان پایان نامه :   تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز پرسشنامه ی كتل شروع كرده بودند ( کتل، ایبر و تاتسوکو،۱۹۷۰ ). تحلیل آنها ابتدائاً دو عامل برون‌گرایی و نوروز گرایی را Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

بررسی اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی

عنوان پایان نامه : اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی 2.2. توسعه مالی واسطه‌های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به‌عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و Read more…

By userj, ago
دسته اصلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز محصولات سبزتر سرمايه‌گذاري كرده و درصدد رفع نیازها برآیند. و اين نه فقط شامل محصولات مصرف‌كننده است بلكه شامل وروديها از تامين‌كنندگان هم هست و Read more…

By usera, ago
دسته اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر

عنوان پایان نامه :ارزیابی کمی ریسک ناشی ازحوادث فرآیندی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر کارهای انجام شده در زمینه ارزیابی ریسک ( ایمنی و زیست محیطی ) در داخل کشور  بیشتر  بر روی Read more…

By usera, ago