برچسب: پایان نامه عملکرد مدیریت

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   اقتصادیاستومدیرانرادرتصمیم گیری هایمالییاریمی دهند،بهصورتتکبعدیوایستامی باشند(مشایخی…

Read more

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (۱۳۹۲)…

Read more

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی   نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلآزمونفرضیههایپژوهشآنهانشاندادکهمحافظهکاریمشروطوغیرمشروطحسابداریتوانکاهشریسکدرماندگیمالیشرکتهایایرانیراداردامااینارتباطازلحاظآماریمعنادارنیست. مرادزاده و همکاران (۱۳۹۲)…

Read more

  عنوان پایان نامه : تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی همیلتونوهمکاران[۱](۲۰۰۵) برایاندازهگیریمیزانمحافظهکاریاعمالشدهدرحسابداریوگزارشگریسودازمدلهایمعرفیشدهتوسطباسو (۱۹۹۷) وبالوشیواکومار (۲۰۰۵) استفادهبال…

Read more