دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان 

فیزیولوزی گیاهان زارعی منظور از رشد افزایش میزان ماده خشک گیاه است. به طور كلي عملكرد ماده خشك گياهان زراعي تابع سرعت جذب خالص طي دوره رشد آنها مي باشد. از اين رو جذب تشعشع خورشيد عامل اصلي در توليد ماده خشك است (امام و همکاران،1377 ). از جمله عواملي كه باعث افزايش كارآيي جذب تشعشع در باقلا مي شود، توزيع مناسب و آرايش مطلوب بوته ها است كه با تغيير فاصله بوته هاي باقلا در داخل و بين رديفهاي كاشت امكان پذير مي شود. مطالعات انجام شده در مورد اثر دو آرايش كاشت مربع و مستطيل بر عملكرد بيولوژيك باقلا نشان داد كه بين دو الگوي كاشت از نظر توليد كل ماده خشك اختلاف زيادي وجود ندارد، اما الگوي كاشت مربع مقدار بيشتري ماده خشك توليد مي نمايد (کوچکی و همکاران، 1375 ). نتايج برخي از مطالعات ديگر نيز در مورد باقلا نشان داده اند كه استفاده بهتر بوته هاي باقلا از شرايط محيطي در آرايش كاشت مربع باعث توليد بيشتر ماده خشك در آنها مي شود  (فرانسیس 1996 ).  به عبارت ديگر كاهش رقابت بين بوته ها در آرايش كاشت مربع زمينه را جهت افزايش نور خورشید بهره برداری بیشتری کرده و در نتیجه نهاده ها بیشتر در اختیار بوته قرار می گیرد و موارد بیشتری به مقصد وارد شده ، بنابراین عملکرد تک بوته در فواصل روی ردیف افزایش می یابد.

آرايش كاشت از جمله عواملي است كه بايد به همراه تراكم بوته مورد توجه قرار گيرد.آرايش كاشت از طريق تغيير فواصل كاشت در روي رديف وبين رديف كاشت حاصل مي شود.از اين رو آرايش كاشت مربع، مستطيل و لوزي به وجود مي آيد( کوچکی و خلقانی، 1375). برخي مطالعات نشان داده اند كه با كاهش فاصله رديفهاي كاشت در باقلا مي توان عملكرد را افزايش داد (فرانسیس و همکاران،1996 ) كاشت باقلا به صورت يك رديفه با فضاي مناسب بين گياعان به منظور نزديك شدن به الگوي كاشت مربع مي تواند رقابت بين بوته ها را كاهش ورشد را خصوصا طي دوره رشد رويشي اوليه افزايش دهد.آرايش فضايي مناسب مي تواند لازمه عملكرد بالا در باقلا باشد. برخي از بررسي ها نشان داده اند كه با افزايش زياد فاصله رديف هاي كاشت و نزديك شدن به آرايش كاشت مستطيل با طول زياد، تعداد بوته در واحد سطح كاهش يافته واين امر باعث كاهش مقدار عملكرد دانه باقلا خواهد شد (اشتوتزل وهمکاران،1992).

در بسياري از بررسي هاي انجام گرفته بر روي باقلا برتري غلاف ودانه در آرايش كاشت مربع نسبت به آرايش كاشت مستطيل مشخص شده است (کوچکی و خلقانی،1375 ). اما برخي مطالعات ديگر نشان داده اند كه در باقلا و در تراكم يكسان، تغيير آرايش كاشت تاثيري برعملكرد غلاف درواحد سطح ندارد (اشتوتزل ،1992). كم كردن فاصله بين رديفهاي كاشت مي تواند چندين مزيت داشته باشد كه كاهش رقابت داخل رديفهاي كاشت براي كسب نور، آب و مواد غذايي از طريق ايجادآرايش گياهي منظم ويكسان ،جذب حداكثر نور از طريق بسته شدن سريعتر كنوپي وهمچنين كاهش تبخير از سطح خاك را نام برد (کوچکی و بنایان،1375 ). قنبري بيرگاني و همكاران (1382) بر طبق آزمايشاتي بر روي باقلا نشان دادند كه با افزايش فاصله بين رديف كاشت عملكرد دانه كاهش يافته به طوريكه با افزايش فاصله بين رديف كاشت از 45 به 65 سانتي متر، عملكرد دانه از 3/1 به 3/2 تن در هكتار كاهش يافت. همچنين با افزايش
روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی