دانلود پایان نامه

واژههاست و در بقی? زیرفهرستها به طور میانگین ۴۰ درصد کل سرواژیتالیکها میشود.
۴-۳. روش پژوهش
اساس این پژوهش فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد (۲۰۰۰) است که شامل ۵۷۰ خانواد? واژگانی میشود. از آنجا که در این خانوادههای واژگانی بیشتر واژهها در اساس با یکدیگر همریشه هستند و عموماً پسوندهای تصریفی (و نه اشتقاقی) به آنها افزوده شدهاست، لذا تنها برابرنهادهای سرواژهها را به این دلیل که در هر خانواده، بینشانترین صورت را داراست و ایتالیکها را از آن جهت که پربسامدترین عضو هر خانواده است، برای مقایسه با واژههای جدید کتابهای (اعم از عمومی و فارسی ویژه) مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی را برگزیدیم.
برای انتخاب این برابرنهادها ابتدا به فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه نمودیم اما از آنجا که واژههای موجود در این فرهنگها بیشتر علمی و تخصصی بودند، برابرنهادهای اندکی از این فرهنگها به دست آمد. از این رو فرهنگ هزاره (حقشناس، ۱۳۸۶) را برگزیدیم زیرا این فرهنگ بر پای? دو رشت? واژگانشناسی و واژگاننگاری از علم زبانشناسی بنا شدهاست. بهعلاوه، این فرهنگ جدیدترین فرهنگلغت انگلیسی به فارسی و از بقی? فرهنگلغتها غنیتر است. از طرفی، این فرهنگ، حداکثر اطلاعات دربار? هر واژ? رایج در زبان انگلیسی عمومی را به آسانترین وجه در دسترس فارسیزبانان قرار میدهد، خواه آن واژه اصطلاحی تخصصی باشد، خواه واژهای عادی (حقشناس، ۱۳۸۶؛ مقدمه). در انتخاب برابرنهادهای فارسی برای سرواژهها و ایتالیکهای فهرست کاکسهد (۲۰۰۰)، از میان معادلهایی که در فرهنگلغت هزاره در زیر هر مدخل یافتیم، به ذکر رایجترین و پربسامدترین آنها بسنده کردیم. البته در بعضی موارد به ازای یک واژ? فهرست کاکسهد، دو یا گاهی سه برابرنهاد رایج وجود داشت که هم? آنها انتخاب شدند. با این وجود، پس از وارد کردن برابرنهادها در نرمافزار اکسل و حذف واژههای تکراری، فهرست کاکسهد شامل ۸۲۸ واژه شد.


0 Comments

No Comment.