دانلود پایان نامه

عکسبرداری مستند سازی شود.
– تشریح آلات و ادوات جرم در صحنه جرم و محافظت از آنان.
– اقدامات حفاظتی از مامور جهت جلوگیری از تعدی و یا تهاجم احتمالی بستگان مجروح یا مقتول بعمل آید.


0 Comments

No Comment.