دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

-تعریف جرم

جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است.[1]همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد». انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنت يا ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را کيفري است که شارع بدان تصريح کرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.» [2]

2-1-2- تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه

 

 

 

الف- تعریف شاکی خصوصی

شاکی در لغت به معنی شکایت کننده و گله کننده است[3] و در اصطلاح به کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی و کتبی می‌کند، گویند.[4]

1-سياح، احمد، فرهنگ جامع عربي، فارسي، ج اول، چاپ تهران،1382،ص556

[2] -گرجي،ابوالقاسم،جنایت در جامعه شناسی، نشريه حقوق تطبيقي شماره2 1355،ص126

[3] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، چ اول، 1380، ص 677.

[4]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چ 14، 1383، ص 373.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

دسته‌ها: دسته اصلی