دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

  • داده­هاي تابلويي که بر حسب بنگاه­ها، خانوارها و افراد جمع آوري مي­شوند، ممکن است دقيق­تر از داده­هاي مشابه اندازه­گيري شده در سطح کلان باشند. بنابراين، تورشي که ممکن است در داده­هاي کلان حاصل شود، در داده­هاي تابلويي حداقل مي­گردد.

داده­هاي پانلی از طريق فراهم کردن تعداد داده­هاي زياد، تورش را پائين مي­آورد

مطالعه مشاهدات به صورت داده­هاي پانلی، وضعيت بهتري براي مطالعه و بررسي پويايي تغييرات نسبت به سري زماني و مقطعي داراست.

 

1-1-1-1-          معرفی روش تخمین

روش پانل کلاسیک: در این بخش از تحقیق نخست به بحث همگن بودن داده­ها پرداخته می­شود. در صورتي که داده ها همگن باشند، به سادگي مي­توان از روش حداقل مربعات معمولي استفاده کرد ولی در غير اين صورت، ضرورت استفاده از روش داده­هاي پانلی ايجاب مي­گردد؛ به عبارت ديگر از لحاظ آزمون آماري خواهيم داشت:

 

 

 

1-1-1-2-          آزمون هاسمن

اگر بر اساس آزمون F لیمر روش داده های پانلی انتخاب گردید، این پرسش مطرح است که آیا تفاوت در عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می کند یا این که عملکرد های تصادفی می توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان نماید که این دو روش به ترتیب روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی نامیده می شود. برای تشخیص این موضوع از آزمون هاسمن استفاده می شود.

این آزمون بیان می دارد که تحت فرض عدم وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر تصادفی ناسازگارند ولی برآوردگر اثر ثابت ناکارا هم هست اما در صورت وجود همبستگی بین داده های مقطعی و سایر متغیرهای توضیحی اثر ثابت(LSDV) سازگار است اما اثر تصادفی(REM) ناسازگار می باشد.

آماره ی هاسمن دارای توزیع کای – دو با درجه آزادی K تعداد متغیرهای توضیحی به صورت رابطه زیر می باشد:

W = (bs-βs)*(M1-M0)-1(bs-βs)                                                                (9-3)

M0 : ماتریس واریانس به روش اثرات تصادفی

M1 : ماتریس واریانس به روش اثرات ثابت

βs : برآورد به روش اثرات تصادفی

bs : برآورد به روش اثرات ثابت

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران