دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
مقدار آماره آزمون F درجه آزادی سطح معنی داری مقایسه با 0.05 برازش مدل
0.26  (229و1) 0.609 بزرگتر پول(تلفیقی)

*منبع : یافته های پژوهشگر

بنابراین در این قسمت مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون به روش تلفیقی( pool ) آزمون خواهند شد.

 

جدول ‏4‑7: نتایج تخمین مدل (تعهدات کل – شاخص دوم )

متغيرها ضرايب متغيرها انحراف استاندارد آمارهT سطح معني داري مقايسه با 0.05 نتيجه در مدل
REVENUES 0.052205 0.012643 4.129264 0.0001 کوچکتر تاثيرگذار است
LOAN -0.066510 0.025326 -2.626188 0.0092 کوچکتر تاثيرگذار است
CFO0 -0.280787 0.078421 -3.580508 0.0004 کوچکتر تاثيرگذار است
C 19013.45 15647.49 1.215112 0.2256 —– ——
آماره دوربين واتسون 1.69 خطاها در مدل همبسته نیستند یعنی مقدار آماره دوربین واتسون در بازه 1.5 تا 2.5 قرار دارد.
ضريب تعيین مدل 0.17 17درصد از تغيرات تعهدات کل توسط متغیرهای معنادار مستقل معنادار بیان مي­شود.

 

قدر مطلق باقیمانده براش مدل تعهدات کل به عنوان دومین مولفه شاخص کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.

 

4-1-1- برآورد سوم شاخص کیفیت گزارشگری مالی

شاخص سوم ما برای كيفيت گزارشگري مالي بر مبنای مدل کیفیت اقلام تعهدی می باشد که به وسیله (دیچاو و دیچیو،2002) ارائه شده است. در این مدل، اقلام تعهدی سرمایه در گردش جاری با توجه به گردش وجوه عملیاتی سال قبل مشخص گردیده و رگرسیون آن به دست آمده و این مورد برای سال جاری و سال آینده نیز محاسبه خواهد شد. برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی پیشنهادی به وسیله دیچاو و دیچیو، یک سال (t+ 1) اتلاف می گردد.

(3)

جدول ‏4‑9: نتایج تخمین مدل (اقلام تعهدی سرمایه در گردش – شاخص سوم )

متغيرها ضرايب متغيرها انحراف استاندارد آمارهT سطح معني داري مقايسه با 0.05 نتيجه در مدل
CFO0 0.568917 1.363098 0.417371 0.6768 بزرگتر تاثيرگذار نیست
CFO1 5.488853 1.799314 3.050526 0.0026 کوچکتر تاثيرگذار است
CFO2 -1.312819 0.810495 -1.619775 0.1067 کوچکتر تاثيرگذار است
C -41629.52 178340.3 -0.233427 0.8156 —– ——
آماره دوربين واتسون 2.05 خطاها در مدل همبسته نیستند یعنی مقدار آماره دوربین واتسون در بازه 1.5 تا 2.5 قرار دارد.
ضريب تعيین مدل 0.18 18درصد از تغيرات اقلام تعهدی سرمایه در گردش توسط متغیرهای معنادار مستقل معنادار بیان مي­شود.

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران