دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

 گام 5: عملیاتی نمودن پروژه

این گام شامل مراحل زیر می باشد:

  • تعیین اهداف قطعی هر یک از معیارها
  • تعیین فراوانی اندازه گیری ها
  • توسعه ابتکارات راهبردی
  • بودجه بندی
  • طراحی مجدد / تنظیم فرآیندهای مدیریت عملکرد

گام 6: اجرا و معرفی سیستم

این گام شامل مراحل زیر می باشد:

  • انتخاب و سفارش راه حل IT
  • معرفی سیستم
  • تهیه برنامه دوره ارزیابی مجدد
  • برنامه ریزی سایر پروژه های مرتبط با کارت امتیازی متوازن (پاپالکسندریس[1]،2005).

 

ج: پیشینه تجربی پژوهش

2-3-1: تحقیقات داخلی

1- مظفری(1389) پژوهشی که به منظور ارزیابی عملکرد شرکت پارس خودرو بر اساس کارت امتیازی متوازن به روش توصیفی- پیمایشی انجام داد و وضعیت موجود شرکت مذکور را در چهار بعد اصلی کارت امتیازی متوازن (مالی، مشتری، ،فرآیند های داخلی، رشد و یادگیری) سنجید. وی با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز خود را از7- ابراهیمی سروعلیا (1383) پژوهشی به منظور “بررسی نقش ارزیابی جامع عملکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت در شرکت ایرن خودرو دیزل انجام داد و به این نتیجه رسید که بین اجزاء بعد رشد و یادگیری و منظر فرآیند های داخلی 80 درصد ارتباط معنی دار وجود دارد. بین اجزا فرآیندهای داخلی و منظر مشتری 78 درصد ارتباط معنی داری وجود دارد. بین اجرا منظر مشتری و منظر مالی 67 درصد ارتباط معنی داری وجود دارد.

[1] Papalexandris

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC