دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

 پایایی یک ابزار عدمتا به ثبات و دقت نتایج حاصل از آن اشاره دارد.(سیف،1390) معمولا دامنه این ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم رابطه) تا 1+  (ارتباط کامل)است. برای محاسبه ضریب اندازه گیری شیوه های مختلفی همچون اجرای دوباره، آزمون های همتا، دونیمه کردن، کودر- ریچاردسون و آلفای کرونباخ وجود دارد.

در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا معیارهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود.

در این پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به بعد مشتریان که تنها در بین مشتریان توزیع شد 90.8 درصد و برای پرسشنامه دوم که عملکرد شرکت را در ابعاد رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی و خلق ارزش پایدار مورد بررسی قرار داد85.7 درصد به دست آمد. مقدار آلفای کرنباخ برای هر یک از ابعاد پرسشنامه دوم به این ترتیب بود: بعد رشد و یادگیری 90.4، بعد فرآیند های داخلی 73.2 درصد و بعد خلق ارزش پایدار 90.8 درصد.این ضرایب توسط نرم افزار SPSS محاسبه شده اند و مقدار مناسبی جهت تایید پایایی پرسشنامه می باشند.

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای توصیف داده ها، مشحص کردن وضعیت مطلوبیت و متوازن بودن عملکرد شرکت به صورت کلی و در هر یک از ابعاد از آمارتوصیفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش مراحل زیر طی شده است:

  1. فراهم ساختن تحلیل توصیفی و توزیع فراوانی برای هر دسته از اطلاعات جمعیت شناختی کارکنان
  2. فراهم ساختن تحلیل توصیفی از وضعیت عملکرد شرکت در هر یک اهداف، ابعاد و همینطور عملکرد شرکت به صورت کلی
  3. ارائه تحلیل از مطلوبیت و متوازن بودن عملکرد شرکت در هر یک از ابعاد و به صورت کلی

به عبارت دقیق تر ابتدا تحلیلی توصیفی از وضعیت جمعیت شناختی جامعه مورد پژوهش ارائه شده است و سپس به منظور پاسخ گویی به سئوال مطلوب و متوازن بودن عملکرد شرکت مراحل زیر طی شد:

5- به منظور بررسی مطلوبیت عملکرد لازم است دامنه طیف مطلوبیت مشخص شود؛ در این پژوهش از طیف سه بخشی استفاده شده است. بنابر این باید تعیین نمود که امتیاز به دست آمده در کدام یک از قسمت های یک پیوستار سه قسمتی که فاصله دو نقطه بالا و پایین پیوستار به سه قسمت مساوری تقسیم گردیده، قرار می گیرد.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به روش کارت امتیازی متوازن

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازنBSC