دانلود پایان نامه

فقیه‌‌، معادن‌‌، مسایل مربوط به شطرنج و‌… ) در پاره ای دیگر از موارد با آنکه فتوا صادر کرده اند‌‌، به تفصیل استدلالها پرداخته اند و در موارد دیگر که نظر صریحی نداشتند، از سیره عملی ایشان ظنّ به فتوای منفرد ایشان داده می شود (مانند مسایلی چون مجسمه سازی و‌..) و قسمت دیگر مسایلی هست که ظاهراً امام نیز به ابهام فتواهای کنونی و مواجهه با مشکل آن توجه داشته اند، ولی نظر خاصی درباره آن اظهار نکرده‌اند(مثل مسأله پول و ارز و بانکداری و‌.. ).۸۸


0 Comments

No Comment.