فقیه‌‌، معادن‌‌، مسایل مربوط به شطرنج و‌… ) در پاره ای دیگر از موارد با آنکه فتوا صادر کرده اند‌‌، به تفصیل استدلالها پرداخته اند و در موارد دیگر که نظر صریحی نداشتند، از سیره عملی ایشان ظنّ به فتوای منفرد ایشان داده می شود (مانند مسایلی چون مجسمه سازی و‌..) و قسمت دیگر مسایلی هست که ظاهراً امام نیز به ابهام فتواهای کنونی و مواجهه با مشکل آن توجه داشته اند، ولی نظر خاصی درباره آن اظهار نکرده‌اند(مثل مسأله پول و ارز و بانکداری و‌.. ).۸۸


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…