دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

 

 

اثر برخورد با نور غیر فعال می­شود و هم چنین تمام مراحل کار روی یخ انجام پذیرفت. پس از اتمام کار، استریپ­های حاوی نمونه به داخل دستگاهApplie Biosystem-7000 System ،Step One Plus System منتقل و پس از تنظیم برنامه دمایی ذکر شده در جدول 3-10، Real-Time PCR آغاز شد. اعداد نمایش داده شده در پایان کار به جای باندهای روی ژل، در روش RT-PCR تغییرات بیان ژن را نشان می دهد.

 

3-8-6- آنالیز آماری

محاسبات مربوط به این تحقیق، در نرم­افزارهای EXCEL و (version 19)SPSS با روش  ΔCTوΔΔCT  صورت گرفت و با استفاده از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل، ارزیابی داده­ها انجام شد. نمايش داده‌ها به صورت mean±SEM ارائه شد و معني دار بودن نتایج در سطوح (001/0p<)،(01/0p<)و (1/0p<) مورد بررسی قرار گرفت.پس از تعيين کارايي PCR ( با گذاشتن رقت هاي مختلف از يک نمونه cDNA براي هر پرايمر)، نتايج توسط نرم افزار REST نيز آناليز شد (جدول4-5).

 

 

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی