دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد  t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 

-3- بررسي ميزان ROSدر بيضه­ی گروه کنترل و آزمون

4-3-1- اندازه گيري ميزان O2 و H2O2

پس از چهارده روز تزریق، بلافاصله ميزان سوپراکسید و پراکسید­هیدروژن موجود در هموژنات بيضه­ي موش­‌هاي گروه کنترل و آزمون، توسط فلوسايتومتر اندازه‌گيري شد. پس از بررسي نمونه‌ها توسط فلوسايتومتر، ميانگين فلوئورسنت DCFH-DA و DHE در هر نمونه با کمک نرم‌افزار Cell Quest محاسبه شد (نمودار4-2). ميانگين فلوئورسنت اين دو رنگ نشان‌دهنده ميزان ROS موجود در هر نمونه است. مقادير به دست آمده براي ميزان H2O2و O2 در جدول (4-2) نشان داده شده است. ميزان H2O2 و O2 در بيضه گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزايش معناداري را نشان دادند. با استفاده از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل سطح معناداري نتايج بين دو گروه کنترل و آزمون تعيين شد. سطح معناداري P ≤ 0.001 مؤيد القاء ROS در گروه آزمون است (نمودار4-3)

جدول (4-2): ميزان درصد H2O2 و O2 موجود در دو گروه کنترل و آزمون در نمونه­هاي بيضه­اي با استفاده از تکنيک فلوسايتومتري. سطح معناداري با استفاده از آزمونt دو نمونه‌ای مستقل تعيين شده است.

شماره نمونه ميزان H2O2 در نمونه‌هاي بيضه­اي کنترل ميزان H2O2 در نمونه‌هاي بيضه­اي آزمون ميزان O2 در نمونه‌هاي بيضه اي کنترل ميزان O2در نمونه‌هاي بيضه اي آزمون  

سطح معناداری

1 76/47 66/70 39/79 45/99  
2 81/56 26/78 50/38 81/99
3 97/57 07/90 48/20 69/99
4 34/42 47/87 60/50 09/99
5 94/57 83/85 58/24 89/98
Mean ± SD 13/7±56/52 9/7±44/82 2/12±79/34 3/0±38/99  

001/0 p ≤

***

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده ازماده ترت بوتیل هیدروپراکساید t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن (Kdm5d(Smcy

دسته‌ها: دسته اصلی